Cel studiów

Zdobycie kwalifikacji oraz wyposażenie słuchaczy w podstawy wiedzy teoretycznej i umiejętności praktyczne do prowadzenia indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi i młodzieżą, mającymi trudności w uczeniu się. Nauczyciele zostaną przygotowani do prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych, do udzielenie pomocy psychologicznej i pedagogicznej, do prowadzenia zajęć korekcyjno – kompensacyjnych w celu pokonania trudności uzyskania osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych dla danego etapu edukacji. Na zajęciach przedstawione zostaną również różnorodne techniki pracy z dzieckiem mającym problemy z czytaniem, pisaniem (dysleksją, dysgrafią, dysortografią). W ramach terapii usprawniającej motorykę ręki słuchacze zostaną zapoznani:

 • z elementami wybranych metod, a także podstawami terapii ręki,
 • sposobami podnoszenia sprawności grafomotorycznej,
 • umiejętnościami przygotowania i wykorzystania różnych pomocy do ćwiczeń ręki.

Absolwenci studiów otrzymują świadectwo potwierdzające uzyskane kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii dzieci ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się.

Program studiów

 • Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i psychopatologii
 • Diagnoza w edukacji dzieci i młodzieży
 • Teoretyczne podstaw terapii pedagogicznej
 • Elementy logopedii
 • Terapia zajęciowej i arteterapii
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 • Sposoby podnoszenia sprawności grafomotorycznej
 • Praktyka (praktyka może zostać zrealizowana w swoim miejscu pracy, pod nadzorem innego nauczyciela posiadającego kwalifikacje do prowadzenia zajęć).
 • BRAK EGZAMINÓW KOŃCOWYCH

Podstawa prawna

Plany i programy studiów podyplomowych tej specjalności zostały opracowane i ułożone zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami:

 • Program studiów jest zgodny z nowym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).
 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575)
 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (DZ. U. z 2017 r. poz. 1743)
 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (DZ. U. z 2017 r. poz. 703)
 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591).

Czas trwania

Studia trwają 3 semestry.

Termin rozpoczęcia

Najbliższe zajęcia dydaktyczne po wakacjach 23-24.09.2023 r., specjalność uruchomiona, dopisz się do grupy!

Koszt studiów

Opłata za naukę na studiach podyplomowych wynosi:

 • 3390,00 zł – STUDIA DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH
 • 3390,00 zł – Studia dla osób nie będących pedagogami specjalnymi

Czesne jest płatne w bardzo dogodnych nieoprocentowanych ratach. Opłata gwarancyjna 200,00 zł jest wliczona w całkowity koszt studiów.
Powyższa różnica w wysokości opłat czesnego, wynika z uwarunkowań nowego rozporządzenia oraz konieczności rozgraniczenia programu studiów dla osób, które już są pedagogami specjalnymi innej subdyscypliny, od tych z Państwa, którzy do tej pory nie nabyli takiej kwalifikacji.

Zniżki

 • 3% – dla uczestników szkoleń rad pedagogicznych oraz kursów doskonalących (bez względu na odbytą ilość),
 • 5% – Absolwenci jednej specjalności,
 • 10% – Absolwenci dwóch specjalności,
 • 10% – Zniżka małżeńska – jeżeli małżonkowie studiują w tym samym czasie, zniżka przysługuje jednemu z nich studiującemu na droższej specjalności, zniżki absolwenckie jednego z małżonków przechodzą na drugiego,
 • 15% – absolwenci trzech specjalności i więcej.

Zniżki łączą się. Jednocześnie zniżki nie mogą przekroczyć 25%, jeżeli po zsumowaniu tak by się stało zniżkę ustala indywidualnie Dyrektor IDN WIEDZA.

Organizator nie pobiera opłat za:

 • wydanie dokumentów na życzenie słuchaczy (standardowe zaświadczenie, rachunki),
 • przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

Warunki przyjęcia na studia

 • Ukończenie studiów wyższych licencjackich lub magisterskich.
 • Dokonanie opłaty gwarancyjnej 200 zł na poczet czesnego (Uwaga! Opłata gwarancyjna nie jest zwracana, jeśli kandydat nie podejmie nauki, a kierunek został uruchomiony. W przeciwnym razie opłata zostanie zwrócona).
 • Aby móc podjąć naukę na studiach podyplomowych, nie trzeba być nauczycielem zatrudnionym w placówce oświatowej.

Miejsce prowadzenia zajęć

Studia realizowane w całości z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość

Studia prowadzi

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
ul. Leopolda Okulickiego 3a, 62-200 Gniezno

w porozumieniu z:

IDN WIEDZA Instytutem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
ul. Ordona 7/15, 40-164 Katowice

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt:

tel.: 32 297-43-42,
500 012 950 (od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00)
e-mail: idn@idn.edu.pl

Przewiń do góry