Cel studiów

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w podstawy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktyczne prowadzenia arteterapii oraz innych terapii dla dzieci i młodzieży w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji terapeutycznej, rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, niewidomych i niedowidzących, z wadą słuchu, a także zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Absolwent studiów przygotowany jest do pracy metodą arteterapii z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych, a także świetlicach prowadzonych przez stowarzyszenia i fundacje. Innowacyjny program ukierunkowany jest na pogłębienie wiadomości w zakresie pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie, zagrożoną niedostosowaniem, z niepełnosprawnością intelektualną, z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, ADHD. Program studium obejmuje metody diagnozy i terapii zaburzeń okresu dzieciństwa i adolescencji. Szczególny nacisk kładzie się na rozumienie procesu terapeutycznego, umiejętności psychoterapeutyczne, poznanie metod pracy z klientami agresywnymi, a także z zaburzeniami emocji i zachowania. W toku studiów omówione zostaną istotne zagadnienia psychologii rozwojowej, klinicznej, psychiatrii i psychoterapii. Uczestnicy nabędą umiejętność nawiązania relacji terapeutycznej, pracy z oporem, terapii rodzin, prowadzenia interwencji kryzysowych, a także diagnozy i terapii uzależnień. Wyposażeni zostaną w umiejętności niezbędne do pracy z klientem z zaburzeniami lękowymi, odżywiania oraz depresyjnymi.

Absolwenci kierunku uzyskają kwalifikacje potrzebne do prowadzenia zajęć terapeutycznych z dziećmi i młodzieżą. Poznają metody diagnoz, terapii w różnych podejściach, a także psychoedukacji i psychokorekcji.

Adresaci

Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe (min. licencjat). Skierowane do pedagogów, psychologów, terapeutów i nauczycieli.

Program studiów

 • Trening interpersonalny
 • Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży
 • Psychopatologia rodziny. Podstawy terapii rodzin.
 • Psychologia rozwojowa
 • Psychiatria dzieci i młodzieży
 • Metody terapii dzieci i młodzieży
 • Arteterapia rozwojowa
 • Arteterapia kliniczna
 • Arteterapia medyczna
 • Arteterapia wizualna
 • Filmoterapia i fotografoterapia
 • Biblioterapia
 • Muzykoterapia
 • Choreoterapia
 • Teatroterapia
 • Terapia zaburzeń zachowania
 • Terapia zaburzeń emocjonalnych

Atuty studiów

 • praktyczny charakter studiów
 • zajęcia z praktykami z wieloletnim stażem terapeutycznym i psychoterapeutycznym
 • innowacyjne metody pracy
 • nowatorskie formy terapii

Podstawa prawna

Plany i programy studiów podyplomowych tej specjalności zostały opracowane i ułożone zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami:

 • Program studiów jest zgodny z nowym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).
 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2023 poz. 2102)
 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (DZ. U. z 2017 r. poz. 703)
 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591)

Czas trwania

Studia trwają 3 semestry.

Termin rozpoczęcia

Spotkanie organizacyjne 27.03.2024 r. (środa)

Koszt studiów

Opłata za naukę na studiach podyplomowych wynosi 2990,00 zł. Czesne jest płatne w bardzo dogodnych nieoprocentowanych ratach . Opłata gwarancyjna 200,00 zł jest wliczona w całkowity koszt studiów.

Zniżki

 • 3% – dla uczestników szkoleń rad pedagogicznych oraz kursów doskonalących (bez względu na odbytą ilość),
 • 5% – Absolwenci jednej specjalności,
 • 10% – Absolwenci dwóch specjalności,
 • 10% – Zniżka małżeńska – jeżeli małżonkowie studiują w tym samym czasie, zniżka przysługuje jednemu z nich studiującemu na droższej specjalności, zniżki absolwenckie jednego z małżonków przechodzą na drugiego,
 • 15% – absolwenci trzech specjalności i więcej.

Zniżki łączą się. Jednocześnie zniżki nie mogą przekroczyć 25%, jeżeli po zsumowaniu tak by się stało zniżkę ustala indywidualnie Dyrektor IDN WIEDZA.

Organizator nie pobiera opłat za:

 • wydanie dokumentów na życzenie słuchaczy (standardowe zaświadczenie, rachunki),
 • przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

Warunki przyjęcia na studia

 • Ukończenie studiów wyższych licencjackich lub magisterskich.
 • Dokonanie opłaty gwarancyjnej 200 zł na poczet czesnego (Uwaga! Opłata gwarancyjna nie jest zwracana, jeśli kandydat nie podejmie nauki, a kierunek został uruchomiony. W przeciwnym razie opłata zostanie zwrócona).
 • Aby móc podjąć naukę na studiach podyplomowych, nie trzeba być nauczycielem zatrudnionym w placówce oświatowej.

Miejsce prowadzenia zajęć

Studia realizowane w całości z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość

Studia prowadzi

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
ul. Leopolda Okulickiego 3a, 62-200 Gniezno

w porozumieniu z:

IDN WIEDZA Instytutem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
ul. Ordona 7/15, 40-164 Katowice

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt:

tel.: 32 297-43-42,
500 012 950 (od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00)
e-mail: idn@idn.edu.pl

Przewiń do góry