Adresaci kursu

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli- terapeutów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych, terapeutów zajęciowych, psychologów, pedagogów, socjoterapeutów, asystentów osób z niepełnosprawnościami, studentów kierunków pedagogicznych i psychologicznych

Cel kursu

Wzbogacenie warsztatu o wiadomości i umiejętności praktyczne dotyczące prowadzenia treningu umiejętności społecznych dzieci i młodzieży.

Korzyści

 • wzbogacenie warsztatu
 • poznanie zasad pracy z kontraktem, modeli komunikacji z dziećmi i młodzież, oddziaływań o charakterze socjoterapeutycznym, zasad prowadzenia treningu dla różnych grup wiekowych oraz doboru grup
 • poznanie metod aktywnego słuchania, wyrażania potrzeb, pracy z emocjami, współpracy w grupie, rozwiązywania konfliktów
 • poznanie zasad zmiany negatywnych doświadczeń związanych z byciem w sytuacjach społecznych poprzez niwelowanie napięcia emocjonalnego

Po zakończeniu szkolenia uczestnik

 • zna proces grupowy i role grupowe
 • umie zastosować adekwatne strategie komunikacyjne
 • prowadzi trening dla różnych grup wiekowych
 • potrafi wykorzystać nabyte umiejętności również w pracy z dziećmi i młodzieży z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej, zespołem Aspergera, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, ADHD

Uczestnik otrzyma

 • zaświadczenie ukończenia kursu drogą elektroniczną w formie skanu (istnieje możliwość osobistego odebrania dokumentu w siedzibie Instytutu lub przesłania dokumentu pocztą tradycyjną za dodatkową opłatą w kwocie 10,00 zł)
 • materiały szkoleniowe (drogą elektroniczną)

Kurs przygotowuje do prowadzenia treningu TUS zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz Rozporządzeniem MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Koszt

Cena: 299,00 zł przy zapisie do 30.12.2023 (koszt szkolenia poza promocją: 349,00 zł)

Kurs odbędzie się w dniach 10.01.2024 (środa) i 17.01.2024 (środa) w godzinach 16.30-20.30 – OSTATNI TERMIN W TYM ROKU!
Miejsce realizacji zajęć: kurs on-line

Prowadzący: mgr Tomasz Kuta

Plan kursu

 • Diagnoza umiejętności społecznych i ról grupowych.
 • Model kształtowania umiejętności wg Arnolda Goldsteina.
 • Modele i zasady komunikacji.
 • Planowanie i organizowanie TUS. Zasady doboru grupy.
 • Kształtowanie motywacji. Dobór systemów motywacji.
 • Praca z emocjami.
 • Praca z konfliktem.
 • Generalizacja i transfer umiejętności.
 • Prowadzenie TUS zgodnie z systemem motywacji uczestników.
 • Kompetencje nauczyciela prowadzącego trening.

Wymagane dokumenty

 1. Karta zgłoszenia.
 2. Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę (dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności).

Warunki rezygnacji

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu. Warunki rezygnacji:

 • powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu – zwrot dokonanej należności;
 • od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności;
 • od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności;
 • od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 50% pełnej należności;
 • od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności;
 • w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi.

from to
Scheduled Bez kategorii
Przewiń do góry