System doskonalenia nauczycieli ma za zadanie organizować i prowadzić wspomaganie szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Powinien funkcjonować w możliwie najbliższym otoczeniu szkoły lub placówki i pracować tak, aby dopasować ofertę i przebieg procesu doskonalenia do aktualnych potrzeb konkretnej szkoły, a jednocześnie towarzyszyć szkole w całym procesie doskonalenia, od diagnozy potrzeb po monitorowanie efektów wprowadzonych zmian uwzględniając potencjał różnych instytucji, które świadczą usługi na rzecz doskonalenia nauczycieli. Głównie skierowany powinien być na wspomaganie pracy szkół zwiększając ich zdolności do rozwiązywania problemów. Proponujemy Państwu zapoznanie się z ofertą szkoleń dla rad pedagogicznych szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2021/2022. Poniżej przedstawiamy kilka wybranych propozycji z naszej oferty szkoleniowej. Koszt szkolenia w zależności od formy realizacji i tematu wynosi od 800,00 zł brutto – możliwość negocjacji ceny. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 500-012-950. Zapraszamy do współpracy!

 • Socjotechniki wspomagające pracę z uczniem leniwym – szkolenie on-line*
 • Profilaktyka zachowań autoagresywnych, interwencja kryzysowa*
 • Sytuacje kryzysowe w szkole – prewencja, procedury, reagowanie*
 • Profilaktyka zagrożeń związanych z internetem i nowymi technologiami*
 • Prezi – nowe spojrzenie na prezentacje multimedialne*
 • Praca w chmurze – szkolenie*
 • Edukacja medialna w aspekcie rozwijania kompetencji informatycznych dzieci młodszych*
 • Pomysły, inspiracje i koncepcje na multimedialne lekcje*
 • Uczeń z epilepsją*
 • Zaburzenia całościowe u dzieci*
 • Promocja placówki edukacyjnej w środowisku szkolnym
 • Nauczanie z pasją – jako sposób zachowania entuzjazmu
 • i zaangażowania zawodowego
 • Aktywizujące metody nauczania w rozwijaniu kompetencji kluczowych
 • Praca metodą projektu – innowacje pedagogiczne
 • Organizacja efektywnego kształcenia uczniów
 • z orzeczeniem
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna*
 • I inne…….

* – szkolenia realizowane on-line lub w formie tradycyjnej

Zapraszamy do zorganizowanej współpracy:

 • Dyrektorów szkół i placówek oświatowych
 • Nauczycieli szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych
 • Osoby odpowiedzialne za promocję szkoły;
 • Nauczycieli pełniących funkcje kierownicze;
 • Liderów zespołów zadaniowych i samokształceniowych;

Pomożemy dyrektorom szkół i placówek oświatowych w:

 • Dokonaniu diagnozy potrzeb
 • Ustaleniu sposobu działania i zaspokajania
 • Zaplanowaniu form wspomagania i ich realizacji.
 • Sformułowaniu celów wynikających z rozpoznanych luk rozwojowych
 • Wsparciu w przygotowaniu rocznego planu wspomagania, ściśle odpowiadającemu potrzebom;
 • Monitorowaniu przebiegu realizacji rocznego planu wspomagania
 • Dokumentowaniu przebiegu wspomagania;
 • Pozyskaniu zewnętrznych ekspertów, specjalistów do realizacji zadań.
 • Przygotowaniu sprawozdania z realizacji, przeprowadzenie oceny efektów i opracowanie wniosków na przyszłość.

Zapisz się!


  Przewiń do góry