Studia skierowane są do osób, które ukończyły kurs kwalifikacyjny (w naszej lub innej placówce prowadzącej kursy kwalifikacyjne) z zakresu w/w specjalności i chciałyby w przyszłości legitymować się świadectwem ukończenia trzysemestralnych studiów podyplomowych. Zakres zdobytej wiedzy na wcześniej ukończonym kursie kwalifikacyjnym zostanie uwzględniony i zaliczony do programu studiów.

Instytut Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA w Katowicach zaprasza do udziału w następujących specjalnościach, których planowany termin rozpoczęcia to 29 MARZEC 2021 r. (pod warunkiem zebrania się odpowiedniej liczby osób):

Dodatkowe informacje

Studia trwają jeden semestr.

Absolwent otrzyma świadectwo ukończenia trzysemestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych zgodne z nowym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450) Tym samym zdobędzie kwalifikacje do pracy w szkole na wszystkich etapach edukacyjnych.

Wymagane dokumenty

  1. Zgłoszenie on-line
  2. kwestionariusz GSW
  3. 2 poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie ukończenia studiów wyższych – kserokopie dyplomów mogą zostać podbite za zgodność z oryginałem przez dyrektora Państwa szkoły. W przeciwnym wypadku, prosimy o dostarczenie oryginału dyplomu do wglądu.
  4. 2 egzemplarze uzupełnionego oraz podpisanego oświadczenia pedagogicznego (oświadczenie informuje, że studia nie nadają kwalifikacji pedagogicznych. Zgodnie z tym zapisem, studia nadają pełne kwalifikacje, jeżeli osoba zapisująca się na studia posiada przygotowanie pedagogiczne).
  5. Kserokopia dowodu wpłaty opłaty gwarancyjnej w wysokości 200 złotych (w tytule opłaty prosimy wpisać imię i nazwisko kandydata oraz nazwę kierunku studiów podyplomowych). Opłata gwarancyjna jest opłata wliczoną w całkowity koszt studiów (pozostała kwota jest płatna w 3 lub 4 ratach) i nie jest zwracana w przypadku, gdy kierunek zostanie uruchomiony, a słuchacz zrezygnuje ze studiów.

Uwaga! Powyższy komplet dokumentów należy dostarczyć osobiście lub nadać listem poleconym do naszej placówki w ciągu 14 dni od dnia wysłania zgłoszenia na studia. Osoby, które nie dostarczą w/w dokumentów w terminie, nie zostaną przyjęte na studia.

Koszt studiów

Koszt studiów wynosi połowę opłaty za trzysemestralne studia podyplomowe.

Zniżki

  • 3% – dla uczestników szkoleń rad pedagogicznych oraz kursów doskonalących (bez względu na odbytą ilość),
  • 5% – Absolwenci jednej specjalności,
  • 10% – Absolwenci dwóch specjalności,
  • 10% – Zniżka małżeńska – jeżeli małżonkowie studiują w tym samym czasie, zniżka przysługuje jednemu z nich studiującemu na droższej specjalności, zniżki absolwenckie jednego z małżonków przechodzą na drugiego,
  • 15% – absolwenci trzech specjalności i więcej.

Zniżki łączą się. Jednocześnie zniżki nie mogą przekroczyć 25%, jeżeli po zsumowaniu tak by się stało zniżkę ustala indywidualnie Dyrektor IDN WIEDZA.

Dodatkowe informacje

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt: pod numerami telefonów: 32 297 43 42 oraz 500-012-950 lub poprzez e-mail: idn(at)idn.edu.pl.

Przewiń do góry