Adresaci kursu

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli- terapeutów szkół podstawowych, średnich szkolnych, terapeutów zajęciowych, psychologów, pedagogów, socjoterapeutów, asystentów osób
z niepełnosprawnościami, studentów kierunków pedagogicznych i psychologicznych

Cel kursu

Wzbogacenie warsztatu o wiadomości i umiejętności praktyczne dotyczące postepowania terapeutycznego z dziećmi stwarzającymi szeroko rozumiane trudności wychowawcze – szczególnie z dziećmi z nadpobudliwością psychoruchową, zaburzeniami zachowania, zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi i in.

Korzyści dla uczestników:

 • wzbogacenie warsztatu pracy
 • poznanie zasad pracy z tzw „Modelem opartym o POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY, modeli komunikacji z dziećmi i młodzież, oddziaływań o charakterze terapeutycznym, zasad budowania otoczenia terapeutycznego dla dziecka, treningu dla różnych grup wiekowych
 • poznanie zasad wydawania poleceń dziecku, poznanie metod organizowania przestrzeni życiowej oraz budowania planu pracy z tzw. trudnym zachowaniem, wprowadzenie do technik rozwiązywania konfliktu w oparciu o założenia M.Rosenberga

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

 • zna podstawowe techniki pracy z dzieckiem trudnym
 • umie zastosować adekwatne strategie oddziaływań korygujących
 • prowadzi samodzielnie proces oddziaływań w obszarze rozwiazywania konfliktów
 • potrafi wykorzystać nabyte umiejętności również w pracy z dziećmi i młodzieży z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej, zespołem Aspergera, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, ADHD
 • stosuje techniki oparte NA FILIZOFII Porozumienia bez Przemocy M Rosenberga

Uczestnik otrzyma:

 • zaświadczenie
 • materiały szkoleniowe

Koszt

Cena: 139,00 zł

Opłaty prosimy dokonywać na numer konta:
ING Bank Śląski 88 1050 1360 1000 0022 7513 1262

W przypadku nieruchomienia kursu IDN WIEDZA Instytut Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, ul. Ordona 7/15, 40-164 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Termin kursu i miejsce zajęć

Kurs odbędzie się 11 lutego 2023 r. (sobota 9.00-13.00).
Miejsce realizacji zajęć: kurs on-line

Wykładowca: Izabela Zamirska-Rąpała – psychoterapueta dzieci i młodzieży        

Plan kursu

Forma zajęć

 1. Krótki wstęp teoretyczny,
 2. prezentacja i omówienie przypadków,
 3. prezentacja i ćwiczenie konkretnych technik terapeutycznych indywidualnie i w grupach,
 4. prezentacje multimedialne.

Wymagane dokumenty

 1. Karta zgłoszenia.
 2. Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę (dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności).

Warunki rezygnacji

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu. Warunki rezygnacji:

 • powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu – zwrot dokonanej należności;
 • od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności;
 • od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności;
 • od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 50% pełnej należności;
 • od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności;
 • w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt: pod numerami telefonów: 32 297 43 42 oraz 500-012-950 lub poprzez e-mail: idn@idn.edu.pl.

Scheduled Kursy doskonalące
Przewiń do góry