Adresaci kursu

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli- terapeutów szkół podstawowych, średnich szkolnych, terapeutów zajęciowych, psychologów, pedagogów, socjoterapeutów, asystentów osób
z niepełnosprawnościami, studentów kierunków pedagogicznych i psychologicznych

Cel kursu

Wzbogacenie warsztatu o wiadomości i umiejętności praktyczne dotyczące postepowania terapeutycznego z dziećmi stwarzającymi szeroko rozumiane trudności wychowawcze – szczególnie z dziećmi z nadpobudliwością psychoruchową, zaburzeniami zachowania, zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi i in.

Korzyści dla uczestników:

 • wzbogacenie warsztatu pracy
 • poznanie zasad pracy z tzw „Modelem opartym o POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY, modeli komunikacji z dziećmi i młodzież, oddziaływań o charakterze terapeutycznym, zasad budowania otoczenia terapeutycznego dla dziecka, treningu dla różnych grup wiekowych
 • poznanie zasad wydawania poleceń dziecku, poznanie metod organizowania przestrzeni życiowej oraz budowania planu pracy z tzw. trudnym zachowaniem, wprowadzenie do technik rozwiązywania konfliktu w oparciu o założenia M.Rosenberga

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

 • zna podstawowe techniki pracy z dzieckiem trudnym
 • umie zastosować adekwatne strategie oddziaływań korygujących
 • prowadzi samodzielnie proces oddziaływań w obszarze rozwiazywania konfliktów
 • potrafi wykorzystać nabyte umiejętności również w pracy z dziećmi i młodzieży z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej, zespołem Aspergera, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, ADHD
 • stosuje techniki oparte NA FILIZOFII Porozumienia bez Przemocy M Rosenberga

Uczestnik otrzyma:

 • zaświadczenie
 • materiały szkoleniowe

Koszt

Cena: 139,00 zł

Opłaty prosimy dokonywać na numer konta:
ING Bank Śląski 88 1050 1360 1000 0022 7513 1262

W przypadku nieruchomienia kursu IDN WIEDZA Instytut Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, ul. Ordona 7/15, 40-164 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Wymagane dokumenty

 1. Karta zgłoszenia.
 2. Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę (dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności).

Termin kursu i miejsce zajęć

Kurs odbędzie się 11 lutego 2023 r. (sobota 9.00-13.00).
Miejsce realizacji zajęć: kurs on-line

Wykładowca: Izabela Zamirska-Rąpała – psychoterapueta dzieci i młodzieży        

Plan kursu

Forma zajęć

 1. Krótki wstęp teoretyczny,
 2. prezentacja i omówienie przypadków,
 3. prezentacja i ćwiczenie konkretnych technik terapeutycznych indywidualnie i w grupach,
 4. prezentacje multimedialne.

Wymagane dokumenty

 1. Karta zgłoszenia.
 2. Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę (dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności).

Warunki rezygnacji

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu. Warunki rezygnacji:

 • powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu – zwrot dokonanej należności;
 • od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności;
 • od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności;
 • od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 50% pełnej należności;
 • od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności;
 • w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi.

Scheduled Bez kategorii
Przewiń do góry