Adresaci kursu

Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być dowolna osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły , która spełnia kryteria zawarte w par. 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

“Dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki (…)”.

Cel kursu

Kurs przygotowuje do sprawowania kierownictwa nad:

 • wycieczkami przedmiotowymi,
 • wycieczkami krajoznawczo-turystycznymi (biwaki, konkursy, turnieje),
 • imprezami turystyki kwalifikowanej i obozami wędrownymi,
 • imprezami wyjazdowymi (zielone szkoły, szkoły ekologiczne),
 • wycieczkami zagranicznymi.

Koszt

Cena: 85,00 zł

Opłaty prosimy dokonywać na numer konta:
ING Bank Śląski 88 1050 1360 1000 0022 7513 1262

W przypadku nieruchomienia kursu IDN WIEDZA Instytut Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, ul. Ordona 7/15, 40-164 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Termin kursu i miejsce zajęć

Kurs trwa 36 godzin dydaktycznych.
Data spotkania organizacyjnego, termin rozpoczęcia kursu oraz miejsce realizacji zostaną podane wkrótce. W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt z sekretariatem Instytutu.

Plan kursu

 1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
 2. Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku
 3. Planowanie pracy wychowawczej, opiekuńczej i edukacyjnej
 4. Ruch i rekreacja
 5. Turystyka i krajoznawstwo
 6. Zajęcia kulturalno-oświatowe
 7. Zajęcia praktyczno-techniczne
 8. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku

Wymagane dokumenty

 1. Karta zgłoszenia.
 2. Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę (dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności).

Warunki rezygnacji

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu. Warunki rezygnacji:

 • powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu – zwrot dokonanej należności;
 • od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności;
 • od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności;
 • od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 50% pełnej należności;
 • od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności;
 • w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt: pod numerami telefonów: 32 297 43 42 oraz 500-012-950 lub poprzez e-mail: idn@idn.edu.pl.

Scheduled Kursy doskonalące
Przewiń do góry