Adresaci kursu

Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być dowolna osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły , która spełnia kryteria zawarte w par. 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

“Dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki (…)”.

Cel kursu

Kurs przygotowuje do sprawowania kierownictwa nad:

 • wycieczkami przedmiotowymi,
 • wycieczkami krajoznawczo-turystycznymi (biwaki, konkursy, turnieje),
 • imprezami turystyki kwalifikowanej i obozami wędrownymi,
 • imprezami wyjazdowymi (zielone szkoły, szkoły ekologiczne),
 • wycieczkami zagranicznymi.

Koszt

Cena: 95,00 zł

Opłaty prosimy dokonywać na numer konta:
ING Bank Śląski 88 1050 1360 1000 0022 7513 1262

W przypadku nieruchomienia kursu IDN WIEDZA Instytut Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, ul. Ordona 7/15, 40-164 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Wymagane dokumenty

 1. Karta zgłoszenia.
 2. Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę (dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności).

Termin kursu i miejsce zajęć

Kurs trwa 5 godzin dydaktycznych, 100% on-line
09.05.2023 (wtorek) w godzinach 16.30-20.15

Plan kursu

 1. Podstawy prawne, wymogi, obowiązki przy organizowaniu wycieczek.
 2. Bezpieczeństwo przewozu dzieci i młodzieży autokarem.
 3. Podstawy bezpieczeństwa w górach i nad wodą.
 4. Pierwsza pomoc.
 5. Planowanie wycieczki.
 6. Dokumentowanie wycieczki (wzory dokumentów).

Wymagane dokumenty

 1. Karta zgłoszenia.
 2. Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę (dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności).

Warunki rezygnacji

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu. Warunki rezygnacji:

 • powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu – zwrot dokonanej należności;
 • od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności;
 • od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności;
 • od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 50% pełnej należności;
 • od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności;
 • w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi.

Scheduled Bez kategorii
Przewiń do góry