Home »

 
 

ZOBOWIĄZNIE PRACODAWCY DO POKRYCIA KOSZTÓW SZKOLENIA

 
 

  Pieczęć firmowa

Dyrektor (nazwa placówki)………………………………………………….
poświadcza, że zobowiązuje się do pokrycia kosztów szkolenia  (nazwa szkolenia) ……………………………………………..,
którego uczestnikiem będzie pracownik naszej placówki Pan/i ………………………………
Fakturę z  14-dniowym terminem płatności za w/w kurs proszę wystawić na następujące dane:

ODBIORCA:

NABYWCA:

 Podpis osoby upoważnionej