Home »

 

PODYPLOMOWE STUDIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA „MENEDŻER W OŚWIACIE”

 

Jeżeli ktoś z Państwa planuje rozwój zawodowy, którego celem jest profesjonalne zarządzanie szkołą lub placówką oświatową, to powinien wybrać właśnie te studia.
Zarządzanie w Oświacie cieszy się dużym zainteresowaniem, głównie ze względu na ciekawą, a także twórczą formę zajęć. Informacje zwrotne, jakie otrzymujemy od uczestników poprzednich edycji potwierdziły jakość prowadzonego przez nas kształcenia. Dbamy o odpowiednie przygotowanie naszych słuchaczy, dzięki czemu wielu z nich pełni obecnie funkcje dyrektorskie odnosząc sukcesy w satysfakcjonującej pracy zawodowej.
Jeżeli chcesz zostać w przyszłości dyrektorem, serdecznie zapraszamy do udziału.

Studia skierowane są do wszystkich nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, którzy chcą uzyskać kwalifikacje do zarządzania oświatą w świetle rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. (Dz. Nr 184 poz. 1436 ze zm.). Zgodnie z w/w rozporządzeniem stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły i placówki oświatowej może być powierzone nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu, który między innymi ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania.

Cel:

Celem studiów jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności potrzebne do samodzielnego zarządzania placówkami oświatowymi, z uwzględnieniem wymogów reformy edukacji.

Uzyskiwane kwalifikacje:

Uczestnicy nabędą kwalifikacje do pracy na stanowisku dyrektora szkoły/placówki oświatowej, a ponadto uzyskają wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawnego zarządzania. Słuchacze po ukończeniu studiów uzyskują kwalifikacje zgodnie z Rozporządzeniem MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 października 2009 r.w sprawie wymagań, jakim powinna podlegać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184 poz. 1436).

Termin rozpoczęcia: 14 MARZEC 2018*

*(pod warunkiem zebrania się odpowiedniej liczby osób)

Koszt studiów

Opłata za naukę na studiach podyplomowych wynosi od 2 790,00 zł do 3 300,00 zł. Czesne jest płatne w bardzo dogodnych ratach. Opłata gwarancyjna 200,00 zł jest wliczona w całkowity koszt studiów.

Zniżki*:

3% – dla uczestników szkoleń rad pedagogicznych oraz kursów doskonalących (bez względu na odbytą ilość).

5% – Absolwenci jednej specjalności.

10% – Absolwenci dwóch specjalności.

10% – Zniżka małżeńska**, – jeżeli małżonkowie studiują w tym samym czasie, zniżka przysługuje jednemu z nich studiującemu na droższej specjalności.

15% – absolwenci trzech specjalności i więcej.

* Zniżki łączą się. Jednocześnie zniżki nie mogą przekroczyć 25%, jeżeli po zsumowaniu tak by się stało zniżkę ustala indywidualnie Dyrektor IDN WIEDZA. ** Zniżki absolwenckie jednego z małżonków przechodzą na drugiego.

Organizator nie pobiera opłat za:

 • wydanie dokumentów na życzenie słuchaczy (standardowe zaświadczenie, rachunki)
 • przystąpienie do egzaminu dyplomowego
 • obronę pracy dyplomowej

Jakie warunki przyjęcia na studia?

 • Ukończenie studiów wyższych licencjackich lub magisterskich.
 • Dokonanie opłaty gwarancyjnej 200 zł- na poczet czesnego.
 • Aby móc podjąć naukę na studiach podyplomowych, nie trzeba być nauczycielem zatrudnionym w placówce oświatowej.

Uwaga! Opłata nie jest zwracana jeśli kandydat nie podejmie nauki, a kierunek został uruchomiony.
W przeciwnym razie opłata zostanie zwrócona.

Jakie dokumenty należy złożyć?

 • Zgłoszenie on-line
 • kwestionariusz GSW
 • 2 poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie ukończenia studiów wyższych- kserokopie dyplomów mogą zostać podbite za zgodność z oryginałem przez dyrektora Państwa szkoły. W przeciwnym wypadku, prosimy o dostarczenie oryginału dyplomu do wglądu.
 • Kserokopia dowodu osobistego.
 • Kserokopia dowodu wpłaty opłaty gwarancyjnej w wysokości 200 złotych-  nr konta bankowego: 88 1050 1360 1000 0022 7513 1262 ING Bank Śląski- W tytule opłaty prosimy wpisać imię i nazwisko kandydata oraz nazwę kierunku studiów podyplomowych

Uwaga!

Powyższy komplet dokumentów należy dostarczyć osobiście lub nadać listem poleconym do naszej placówki w ciągu 14 dni od dnia wysłania zgłoszenia na studia. Osoby, które nie dostarczą w/w dokumentów w terminie, nie zostaną przyjęte na studia.

Studia prowadzi

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium ul. Leopolda Okulickiego 3a, 62-200 Gniezno

w porozumieniu z:

Instytutem Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA ul.Wojewódzka 29, 40-026 Katowice

Miejsce prowadzenia zajęć:

Zajęcia odbywają się w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Staszica 2 oraz w siedzibie Instytutu przy ul. Wojewódzkiej w Katowicach, z częstotliwością jednego/dwóch zjazdów w miesiącu w soboty od godz. 8.30 do 18.30 i niedziele od godz.8.30 do godz. 15.30.

Wykładowcy

Kadrę wykładowców stanowią doświadczeni praktycy. Oprócz zajęć wykładowych, prowadzone będą metodami aktywizującymi, ćwiczenia oraz zajęcia warsztatowe.

Plan studiów obejmuje zagadnienia m.in. z zakresu:

 1. Kontroli zarządczej
 2. Nadzoru pedagogicznego
 3. Prawa oświatowego
 4. Psychologii kierowania
 5. Finansów szkolnych
 6. Promocji placówki ośwatowej
 7. Marketingu edukacyjnego

Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej i jej obroną.

 

Kontakt:

Tel./fax. 32 297 43 42; 32 255 12 12
500 012 950 (od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00)

509 817 117 (od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00)
e-mail: idn@idn.edu.pl

 

 

 

Nr konta bankowego: 88 1050 1360 1000 0022 7513 1262
ING Bank Śląski