Home »

 
 

Zaburzenia ze spektrum autyzmu – praktyczne warsztaty dla nauczycieli, terapeutów i opiekunów

 
 

Program szkolenia:

 1. Umiejętności komunikacyjne i terapeutyczne

Nawiązanie relacji terapeutycznej w diadzie rodzic/opiekun- terapeuta. Modele i strategie komunikacyjne. Bariery komunikacyjne.

Podczas pierwszej sesji szkoleniowej uczestnicy zajęć nabędą wiedzę w zakresie relacji terapeutycznej.

Czym jest relacja terapeutyczna?

W literaturze przedmiotu, najczęściej definiowana jako związek między terapeutą a klientem ukierunkowany na realizację wspólnych celów terapii. Ma wartość leczniczą, a także warunkuje proces terapii. Stanowi swoisty grunt dla dalszych oddziaływań. Dla logopedów i pedagogów ma fundamentalne znaczenie w realizacji zamierzonych celów terapii.

 1. Wywiad, obserwacja, diagnoza dziecka. Objawy niepokojące, bioautyzm

Metody prowadzenia wywiadu, sposoby zbierania informacji. Obserwacja dziecka. Diagnoza kliniczna.

Druga sesja szkoleniowa zorientowana jest na poznanie metod prowadzenia wywiadu w oparciu o gotowe schematy postępowania. Uczestnicy zajęć poznają kwestionariusze w oparciu o kryteria diagnostyczne autyzmu, a także zaburzeń integracji sensorycznej. Praca warsztatowa opierać się będzie na rozwoju sensomotorycznym dziecka do 3 r.ż, a także wskazówkach diagnostycznych zgodnie z ICD- 10 i DSM- IV. Uczestnicy poznają również wskazówki praktyczne dotyczące biomedycznych oddziaływań wobec osób ze spektrum autyzmu.

 1. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole
  a) tworzenia Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania
  b) praca rewalidacyjna
  c) praca wychowawcza
 2.  Metody terapeutyczne
 1. Zachowania trudne

 

Uczestnik otrzyma:

 • zaświadczenie
 • materiały (drogą elektroniczną)
 • drobny upominek

 

 Prowadzący:  mgr Tomasz Kuta

Czas trwania: 1 dzień  (8 godzin dydaktycznych)

Koszt: 149,00 zł

TERMIN IV EDYCJI: JESIEŃ 2019

Plan szkolenia:

08.00-  9.30 Relacja terapeutyczna. Warsztaty w grupach

9.30-9.45  Przerwa kawowa

9.45- 11.30 Wywiad, obserwacja, diagnoza. Objawy niepokojące, bioautyzm. Warsztaty.

11.30- 12.00 Uczeń z zespołem Aspergera w szkole. Wykład.

12.00- 12.30 Przerwa obiadowa

12.30- 13.30  Uczeń z zespołem Aspergera w szkole. Warsztat.

13.30- 15.00 Zachowania trudne. Modele i metody pracy.

15.00 Podsumowanie szkolenia, wręczenie zaświadczeń i upominków

Wymagane dokumenty:

 • Karta zgłoszenia oraz potwierdzenie opłaty w przypadku płatności indywidualnej
  • Karta zgłoszenia podpisana przez dyrektora szkoły/placówki*

*Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy rachunki z terminem płatności.

KLIKNIJ, ABY WYSŁAĆ ZGŁOSZENIE

W przypadku nieruchomienia kursu Instytut Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA”, ul. Wojewódzka 29/14, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu. Warunki rezygnacji:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi