Więcej wiedzieć, więcej umieć… – Zabawy ruchowe w oparciu o metodę WERONIKI SHERBORNE

Home »

 
 

Zabawy ruchowe w oparciu o metodę WERONIKI SHERBORNE

 
 

Kurs skierowany jest do:

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Cel kursu:

Celem szkolenia jest poszerzenie warsztatu nauczycieli o wykorzystanie metody ruchu rozwijającego Weroniki Scherborne dla urozmaicenia i wzbogacenia codziennych zajęć z dziećmi.

Prowadzący:

Bożena Pruś  – pedagog, terapeuta zaburzeń u dzieci i młodzieży, trener biznesu

Korzyści:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

– Zna podstawowe założenia metody Weroniki Scherborne

– Zna zabawy ruchowe oparte o metodę

– Potrafi sam konstruować zestawy zabaw ukierunkowane na kształtowanie u dzieci  umiejętności związanych z:

 • świadomością swojego ciała,
 • kształceniem motoryki w zakresie zwinności i siły,
 • kształceniem płynności ruchów i poczucia rytmu,
 • rozwijaniem ruchowej inwencji twórczej,

Uczestnik otrzyma:

 • zaświadczenie
 • materiały szkoleniowe z opisem wszystkich wykorzystanych zabaw

Krótki program:

 1. Wprowadzenie do metody ruchu rozwijającego
 2. Zabawy „Razem”
 3. Zabawy „Przeciw”
 4. Zabawy budujące świadomość własnego ciała
 5. Budowanie zestawów zabaw ukierunkowanych na wybrane obszary rozwoju dziecka.

Czas trwania: 10 godzin dydaktycznych

Cena:  169,00

Termin:  18.03.2017 (sobota) – miejsce szkolenia SZKOŁA BALETOWA ARABESQUE Katowice, ul. Ordona 7

Wymagane dokumenty:

 • Karta zgłoszenia oraz potwierdzenie opłaty w przypadku płatności indywidualnej
 • Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę**Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności.

KLIKNIJ ABY WYSŁAĆ ZGŁOSZENIE

W przypadku nieruchomienia kursu Instytut Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA”, ul. Wojewódzka 29/14, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu.

Warunki rezygnacji:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi