Home »

 
 

Trening umiejętności społecznych

 
 

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli- terapeutów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych, terapeutów zajęciowych, psychologów, pedagogów, socjoterapeutów, asystentów osób z niepełnosprawnościami, studentów kierunków pedagogicznych i psychologicznych

KURS NADAJE KWALIFIKACJE  DO PROWADZENIA  TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Cel szkolenia:

Wzbogacenie warsztatu o wiadomości i umiejętności praktyczne dotyczące prowadzenia treningu umiejętności społecznych dzieci i młodzieży

Prowadząca: mgr Tomasz Kuta

Korzyści:

 • wzbogacenie warsztatu
 • poznanie zasad pracy z kontraktem,  modeli komunikacji z dziećmi i młodzież, oddziaływań o charakterze socjoterapeutycznym, zasad prowadzenia treningu dla różnych grup wiekowych oraz doboru grup
 • poznanie metod aktywnego słuchania, wyrażania potrzeb, pracy z emocjami, współpracy w grupie, rozwiązywania konfliktów
 • poznanie zasad zmiany negatywnych doświadczeń związanych z byciem w sytuacjach społecznych poprzez niwelowanie napięcia emocjonalnego

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

 • zna proces grupowy i role grupowe
 • umie zastosować adekwatne strategie komunikacyjne
 • prowadzi trening dla różnych grup wiekowych
 • potrafi wykorzystać nabyte umiejętności również w pracy z dziećmi i młodzieży z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej, zespołem Aspergera, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, ADHD

 

Uczestnik otrzyma:

 • zaświadczenie
 • materiały szkoleniowe

Krótki program:

 1. Narzędzia socjoterapeutyczne. Elementy diagnozy umiejętności społecznych i ról grupowych
 2. Zasady komunikacji. Kontrakt
 3. Modele komunikacji
 4. Umiejętności społeczne. Trening
 5. Praca z emocjami
 6. Praca z konfliktem
 7. Kompetencje nauczyciela prowadzącego trening umiejętności społecznych

Czas trwania: 2 dni  (20 godzin dydaktycznych)

Termin IV edycji: 16.03.2019 i 30.03.2019 (soboty) – BRAK WOLNYCH MIEJSC!

Termin V edycji: 24-25.06.2019 (poniedziałek-wtorek) 

Koszt: 399,00 zł

Harmonogram kursu:

Dzień 1:

 • 8.00 – 9.45 Kompetencje terapeuty. Strategie komunikacyjne. Zasoby.
 • 9.45 -10.00 przerwa kawowa
 • 10.00 – 12.00 Diagnoza umiejętności społecznych. Narzędzie socjoterapeutyczne
 • 12.00- 12.30 przerwa obiadowa (posiłek zostanie podany w miejscu szkolenia)
 • 12.30- 13.45 Trening komunikacji interpersonalnej
 • 13.45 – 15.00 Trening umiejętności społecznych. Sesja 1

Dzień 2:

 • 8.00 – 9.45  Trening umiejętności społecznych. Sesja 2
 • 9.45 – 10.00 przerwa kawowa
 • 10.00- 12.00 Trening umiejętności społecznych. Sesja 3
 • 12.00- 12.30 przerwa obiadowa (posiłek zostanie podany w miejscu szkolenia)
 • 12.30- 13.45 Praca z emocjami
 • 13.45 – 15.00 Praca z konfliktem
 • 15.00 podsumowanie i zakończenie szkolenia

 

Wymagane dokumenty:

 • Karta zgłoszenia
 • Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę*
  *Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności.

KLIKNIJ, ABY PRZESŁAĆ ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE!

W przypadku nieruchomienia kursu Instytut Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA”,  ul. Wojewódzka 29/14, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu.

Warunki rezygnacji:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności
– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności
– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności
– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności
– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności
– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi

WARUNKI REZYGNACJI w przypadku faktur z przedłużonym terminem płatności:

*W przypadku REZYGNACJI  z udziału w szkoleniu prosimy o informację zwrotną, najpóźniej do 28 lutego br. Złożenie rezygnacji po wskazanym wyżej terminie lub nie stawienie się na szkolenie BĘDZIE SKUTKOWAŁO WYSTAWIENIEM FAKTURY NA OSOBĘ ZGŁOSZONĄ DO UDZIAŁU W TYM SZKOLENIU.