Home »

 
 

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – TECHNIKI ZAAWANSOWANE

 
 

SZKOLENIE PRZEZNACZONE DLA OSÓB, KTÓRE UKOŃCZYŁY  TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH ( w wymiarze podstawowym)

Prowadzący: Tomasz Kuta – terapeuta dzieci i młodzieży z kwalifikacjami w zakresie pedagogiki, psychologii i logopedii

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczycieli- terapeutów szkół podstawowych i licealnych, terapeutów zajęciowych, psychologów, pedagogów, socjoterapeutów, asystentów osób z niepełnosprawnościami, studentów kierunków pedagogicznych i psychologicznych, którzy ukończyli szkolenie podstawowe w zakresie TUS.

Cel szkolenia:

Wzbogacenie warsztatu o wiadomości i umiejętności praktyczne dotyczące prowadzenia treningu umiejętności społecznych dzieci i młodzieży

Krótki program:

  1. Trening umiejętności współpracy w grupie
  2. Strategie radzenia sobie z zachowaniami nieaprobowanymi społecznie
  3. Techniki odreagowania napięć emocjonalnych
  4. Metodyka prowadzenia zajęć w zależności od specyfiki grupy
  5. Narzędzia treningowe. Warsztat

Czas trwania: 5 godzin
Forma szkolenia:
on-line

Termin szkolenia: 28.03.2022 r. (poniedziałek 16.30-20.30)

Koszt szkolenia: 169,00 zł

Uczestnik otrzyma:

  • zaświadczenie ukończenia kursu drogą elektroniczną w formie skanu (istnieje możliwość osobistego odebrania dokumentu w siedzibie Instytutu lub przesłania dokumentu pocztą tradycyjną za dodatkową opłatą w kwocie 10,00 zł)
  • materiały szkoleniowe (drogą elektroniczną)

KLIKNIJ, ABY WYSŁAĆ ZGŁOSZENIE

 Wymagane dokumenty:

  • Karta zgłoszenia oraz potwierdzenie opłaty w przypadku płatności indywidualnej
  • Karta zgłoszenia podpisana przez dyrektora szkoły/placówki*

*Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy rachunki z terminem płatności.

W przypadku nieuruchomienia kursu IDN „WIEDZA”, ul. Wojewódzka 29/2, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu.

Warunki rezygnacji:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi

Osobom, które uczestniczyły w pierwszej części szkolenia organizowanej przez IDN WIEDZA, oferujemy cenę promocyjną  – 159,00 zł.