Home »

 
 

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – szkolenie w Milówce

 
 

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli- terapeutów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych, terapeutów zajęciowych, psychologów, pedagogów, socjoterapeutów, asystentów osób
z niepełnosprawnościami, studentów kierunków pedagogicznych i psychologicznych

Cel szkolenia:

Wzbogacenie warsztatu o wiadomości i umiejętności praktyczne dotyczące prowadzenia treningu umiejętności społecznych dzieci i młodzieży

Prowadzący: mgr Tomasz Kuta

Korzyści:

 • wzbogacenie warsztatu
 • poznanie zasad pracy z kontraktem,  modeli komunikacji z dziećmi i młodzież, oddziaływań o charakterze socjoterapeutycznym, zasad prowadzenia treningu dla różnych grup wiekowych oraz doboru grup
 • poznanie metod aktywnego słuchania, wyrażania potrzeb, pracy z emocjami, współpracy w grupie, rozwiązywania konfliktów
 • poznanie zasad zmiany negatywnych doświadczeń związanych z byciem w sytuacjach społecznych poprzez niwelowanie napięcia emocjonalnego

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

 • zna proces grupowy i role grupowe
 • umie zastosować adekwatne strategie komunikacyjne
 • prowadzi trening dla różnych grup wiekowych
 • potrafi wykorzystać nabyte umiejętności również w pracy z dziećmi i młodzieży z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej, zespołem Aspergera, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, ADHD

Uczestnik otrzyma:

 • zaświadczenie
 • materiały szkoleniowe

Krótki program:

 1. Diagnoza umiejętności społecznych i ról grupowych
  2. Model kształtowania umiejętności wg Arnolda Goldsteina
  3. Modele i zasady komunikacji
  4. Planowanie i organizowanie TUS. Zasady doboru grupy
  5. Kształtowanie motywacji. Dobór systemów motywacji
  6. Praca z emocjami
  7. Praca z konfliktem
  8. Generalizacja i transfer umiejętności
  9. Prowadzenie TUS zgodnie z systemem motywacji uczestników
  10. Kompetencje nauczyciela prowadzącego trening

Czas trwania: 2 dni  (20 godzin dydaktycznych)

Kurs nadaje uprawnienia do prowadzenia treningu TUS zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli  oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

 miejsce szkolenia: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w MILÓWCE, ul. Dworcowa 17

Termin IV edycji: rok szkolny 2019/2020 (sobota-niedziela)
godziny zajęć: 9.00-16.00

Koszt: 299,00 zł

KLIKNIJ, ABY WYSŁAĆ ZGŁOSZENIE

Wymagane dokumenty:

 • Karta zgłoszenia
 • Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę*
  *Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności.

Harmonogram kursu:

Dzień 1 (sobota):

 • 8.30 – 10.45  – Kompetencje terapeuty. Strategie komunikacyjne. Zasoby.
 • 10.45 -11.00 –  przerwa 
 • 11.00 – 13.00 – Diagnoza umiejętności społecznych. Narzędzie socjoterapeutyczne
 • 13.00- 13.30 – przerwa  
 • 13.30- 14.45 – Trening komunikacji interpersonalnej
 • 14.45 – 15.00 – przerwa 
 • 15.00- 16.00 – Trening umiejętności społecznych. Sesja 1

Dzień 2 (niedziela):

 • 8.30 – 10.45  – Trening umiejętności społecznych. Sesja 2
 • 10.45 – 11.00 – przerwa 
 • 11.00- 13.00 – Trening umiejętności społecznych. Sesja 3
 • 13.00- 13.30 –  przerwa 
 • 13.30- 14.45 – Praca z emocjami
 • 14.45 – 15.00  – przerwa 
 • 15.00- 16.00 – Praca z konfliktem
 • 16.00 – podsumowanie i zakończenie szkolenia

WARUNKI REZYGNACJI:

W przypadku nieruchomienia kursu Instytut Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA”, ul. Wojewódzka 29/14, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Uwaga! Zaliczka jest zwracana tylko i wyłącznie w przypadku nieuruchomienia kursu

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu. Warunki rezygnacji:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi

WARUNKI REZYGNACJI w przypadku faktur z przedłużonym terminem płatności:

*W przypadku REZYGNACJI  z udziału w szkoleniu prosimy o informację zwrotną, najpóźniej do 30 KWIETNIA br. Złożenie rezygnacji po wskazanym wyżej terminie lub nie stawienie się na szkolenie BĘDZIE SKUTKOWAŁO WYSTAWIENIEM FAKTURY NA OSOBĘ ZGŁOSZONĄ DO UDZIAŁU W TYM SZKOLENIU.