Home »

 
 

Trening umiejętności społecznych dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

 
 

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, psychologów, pedagogów oraz logopedów zatrudnionych w przedszkolach ,oddziałach przedszkolnych oraz klasach I- III SP, którzy ukończyli szkolenie podstawowe w zakresie TUS

Cel szkolenia:

Wzbogacenie warsztatu o wiadomości i umiejętności praktyczne dotyczące prowadzenia treningu umiejętności społecznych dzieci, a także poznanie specyfiki prowadzenia TUS dla dzieci

Prowadzący: mgr Tomasz Kuta psycholog, logopeda, pedagog. Stowarzyszenie Arteterapeutów Polskich „KAJROS”

Krótki program:

1. Narzędzia diagnozy kompetencji społecznych
2. Trening kompetencji komunikacyjnych
3. Trening radzenia sobie z emocjami
4. Metody pracy z grupą

 

Czas trwania: 1 dzień  (10 godzin dydaktycznych)

Termin:  2020 r.

Koszt: 179,00

Wymagane dokumenty:

  • Karta zgłoszenia
  • Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę*
    *Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności.

KLIKNIJ, ABY PRZESŁAĆ ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE!

W przypadku nieruchomienia kursu Instytut Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA”,  ul. Wojewódzka 29/14, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu.

Warunki rezygnacji:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi

WARUNKI REZYGNACJI w przypadku faktur z przedłużonym terminem płatności:

*W przypadku REZYGNACJI  z udziału w szkoleniu prosimy o informację zwrotną, najpóźniej do wtorku przed planowanym terminem realizacji. Złożenie rezygnacji po wskazanym wyżej terminie lub nie stawienie się na szkolenie BĘDZIE SKUTKOWAŁO WYSTAWIENIEM FAKTURY NA OSOBĘ ZGŁOSZONĄ DO UDZIAŁU W TYM SZKOLENIU.