Home »

 
 

Trening umiejętności społecznych na rewalidacji

 
 

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do osób, które ukończyły kurs podstawowy w zakresie TUS.

Cel szkolenia:

Wzbogacenie warsztatu o wiadomości i umiejętności praktyczne dotyczące prowadzenia treningu umiejętności społecznych podczas zajęć rewalidacyjnych.

Prowadzący: mgr Tomasz Kuta psycholog, logopeda, pedagog. Stowarzyszenie Arteterapeutów Polskich „KAJROS”

Krótki program:

1. Planowanie sesji treningowej
2. Prowadzenie treningu w oparciu o techniki poznawcze i behawioralne
3. Ewaluacja treningu

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne on-line

Termin: 03.11.2021 r. (środa) godziny 17.00-19.15

Koszt: 99,00 zł

Wymagane dokumenty:

  • Karta zgłoszenia
  • Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę*
    *Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności.

KLIKNIJ, ABY PRZESŁAĆ ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE!

W przypadku nieruchomienia kursu Instytut Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA”,  ul. Wojewódzka 29/2, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu.

Warunki rezygnacji:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi

WARUNKI REZYGNACJI w przypadku faktur z przedłużonym terminem płatności:

*W przypadku REZYGNACJI  z udziału w szkoleniu prosimy o informację zwrotną, najpóźniej do wtorku przed planowanym terminem realizacji. Złożenie rezygnacji po wskazanym wyżej terminie lub nie stawienie się na szkolenie BĘDZIE SKUTKOWAŁO WYSTAWIENIEM FAKTURY NA OSOBĘ ZGŁOSZONĄ DO UDZIAŁU W TYM SZKOLENIU.