Home »

 
 

TRENING KONCENTRACJI UWAGI dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM

 
 

O kursie:

Zdolność koncentracji uwagi jest jednym z podstawowych czynników wpływających na efekty nauczania. W miarę rozwoju dziecka czas koncentracji uwagi i odporność na działanie czynników destrukcyjnych ulega stopniowemu wydłużeniu. Coraz więcej dzieci ma jednak z tym procesem problem, co bezpośrednio przekłada się na zachowanie i postępy w nauce. Wśród dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi są dwie skrajnie funkcjonujące grupy: dzieci nadaktywne oraz pasywne z zespołem „niebieskich migdałów”. W każdym z tych przypadków potrzebne jest wdrożenie sesji terapeutycznych z dostosowanymi do rodzaju zaburzenia ćwiczeniami,  przestrzeganie określonych zasad oraz wyeliminowanie przyczyn, które stoją u podstaw problemów.

Kurs skierowany jest do:

nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz osób pracujących z dziećmi z zaburzoną koncentracją uwagi

Prowadzący:

Joanna Brząkalik – terapeuta pedagogiczny, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, terapeuta ręki

Cel kursu:

poznanie działań wspierających proces dojrzewania umiejętności koncentracji uwagi u dziecka; zdobycie wiedzy na temat postępowania z dziećmi nadaktywnymi oraz pasywnymi; nabycie umiejętności przeprowadzania treningu koncentracji uwagi i pamięci dziecka; wzbogacenie warsztatu pracy o materiały do działań praktycznych

Korzyści:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

 • otrzymuje pisemne zaświadczenie o udziale w formie doskonalenia zawodowego;
 • zna przyczyny występowania u dziecka zaburzeń koncentracji uwagi;
 • wie, jak należy postępować, aby stworzyć dla dziecka optymalne warunki rozwoju                                  i usprawniania omawianej dysfunkcji;
 • posiada zestaw zabaw i ćwiczeń do codziennego wykorzystywania i potrafi praktycznie go zastosować – planuje jednostki sesji terapeutycznych;
 • rozumie znaczenie motywowania dziecka do wysiłku poznawczego i wytwórczego oraz potrafi zmotywować dziecko w praktyce;
 • posiada wykaz przydatnej literatury i zestawu pomocy dydaktycznych.

Krótki program:

 1. Sylwetka dziecka z obniżoną koncentracją.
 2. Przyczyny trudności z koncentracją uwagi.
 3. Tworzenie środowiska przyjaznego wspieraniu dojrzewania procesu koncentracji u dziecka.
 4. Systematyczna praca korekcyjna – trening pamięci i koncentracji uwagi – przykładowe sesje.
 5. Propozycje zabaw i ćwiczeń do codziennego wykorzystywania w przedszkolu, szkole i domu – ćwiczenia praktyczne.
 6. Motywowanie dziecka do wysiłku poznawczego i wytwórczego.
 7. Wybrane techniki i sposoby szybkiego i skutecznego zapamiętywania.

Czas trwania: 1 dzień (8 godzin dydaktycznych)

Termin: 21.03.2020 (sobota)

Koszt: 159,00 zł

UWAGA!

Prosimy, aby przynieść: klej, nożyczki oraz opaskę, apaszkę do zasłonięcia oczu

KLIKIJ, ABY WYSŁAĆ ZGŁOSZENIE

Wymagane dokumenty:

 • Karta zgłoszenia oraz potwierdzenie opłaty w przypadku płatności indywidualnej
 • Karta zgłoszenia podpisana przez dyrektora szkoły/placówki*

*Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy rachunki z terminem płatności.

W przypadku nieuruchomienia kursu Instytut Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA”, ul. Wojewódzka 29/14, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu.

Warunki rezygnacji:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotow

Harmonogram  kursu:

 • 08.00-10.00 – zajęcia dydaktyczne
 • 10.00-10.15 – przerwa na kawę, herbatę, słodki poczęstunek
 • 10.15-12.30 – zajęcia dydaktyczne
 • 12.30-13.00 – obiad (zostanie podany Państwu na miejscu szkolenia)
 • 13.00-14.45 – zajęcia dydaktyczne
 • 14.45-15.00 – podsumowanie szkolenia, wręczenie zaświadczeń i upominków