Home »

 
 

TRENING KONCENTRACJI UWAGI DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM

 
 

Prowadzący

Joanna Brząkalik – terapeuta pedagogiczny, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, terapeuta ręki, trener umiejętności społecznych

Adresaci

nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz osoby pracujące z dziećmi z zaburzoną koncentracją uwagi

Cele kursu

 • poznanie działań wspierających proces dojrzewania koncentracji uwagi u dziecka
 • zdobycie wiedzy na temat pracy z dziećmi nadaktywnymi oraz pasywnymi
 • nabycie umiejętności przeprowadzania treningu koncentracji uwagi i pamięci dziecka
 • poszerzenie kompetencji zawodowych o umiejętności pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych – zaburzenia uwagi
 • wzbogacenie warsztatu pracy o materiały do działań praktycznych 

Korzyści

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

 • otrzymuje pisemne zaświadczenie o udziale w formie doskonalenia zawodowego oraz materiały szkoleniowe
 • zna przyczyny występowania u dziecka zaburzeń koncentracji uwagi
 • wie, jak należy postępować, aby stworzyć dla dziecka optymalne warunki rozwoju                                  i usprawniania omawianej dysfunkcji
 • posiada zestaw zabaw i ćwiczeń do codziennego wykorzystywania – planuje jednostki sesji terapeutycznych 
 • rozumie znaczenie motywowania dziecka do wysiłku poznawczego i wytwórczego oraz potrafi zmotywować dziecko w praktyce
 • posiada wykaz przydatnej literatury i zestawu pomocy dydaktycznych

Program

Część I – Koncentracja uwagi

 • czynniki destruktywne i ich oddziaływanie na dziecko
 • środowisko przyjazne w rozwoju procesu pamięci i koncentracji
 • „złoty środek” – motywacja 

Przerwa – kawa, herbata, słodki poczęstunek

Część II – Sesja treningowa

 • dzieci nadaktywne oraz pasywne z zespołem „niebieskich migdałów” – propozycje zabaw i ćwiczeń
 • wybrane techniki pamięciowe

Przerwa – obiad (zostanie podany Państwu na miejscu szkolenia)

Część III Warsztat nauczyciela

 • wykonanie pomocy do wykorzystania w czasie treningu koncentracji
 • literatura i pomoce dostępne na rynku wydawniczym

Podsumowanie szkolenia – wręczenie zaświadczeń i upominków

UWAGA!

Prosimy o przyniesienie kolorowego bloku technicznego i rysunkowego, kredek, kleju, nożyczek

Czas trwania: 1 dzień (8 godzin dydaktycznych)

Termin: 17.10.2020 (sobota) – szkolenie odwołane !!!

Koszt: 159,00 zł

KLIKNIJ, ABY WYSŁAĆ KARTĘ ZGŁOSZENIA

 Wymagane dokumenty:

 • Karta zgłoszenia oraz potwierdzenie opłaty w przypadku płatności indywidualnej
 • Karta zgłoszenia podpisana przez dyrektora szkoły/placówki*

*Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy rachunki z terminem płatności.

W przypadku nieuruchomienia kursu Instytut Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA”, ul. Wojewódzka 29/14, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu.

Warunki rezygnacji:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi