Więcej wiedzieć, więcej umieć… – Trening koncentracji dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz dzieci z deficytem uwagi

Home »

 
 

Trening koncentracji dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz dzieci z deficytem uwagi

 
 

O kursie:

Zdolność koncentracji uwagi jest jednym z podstawowych czynników odpowiedzialnych za osiągnięcia szkolne dziecka. W miarę rozwoju dziecka czas koncentracji uwagi i odporność na działanie czynników zakłócających normalny przebieg działania ulega stopniowemu wydłużeniu. Coraz więcej dzieci ma jednak z tym procesem problem, co bezpośrednio  przekłada się na zachowanie i postępy w nauce. Wśród dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi są dwie skrajnie funkcjonujące grupy: dzieci nadaktywne oraz pasywne z zespołem „niebieskich migdałów”. Każde z nich potrzebują innego wsparcia, które najlepiej rozpocząć już w wieku przedszkolnym. Umiejętność koncentracji można kształcić, dobierając odpowiedni zestaw ćwiczeń i przestrzegając określonych zasad, ale trzeba mieć świadomość, że przede wszystkim muszą zostać wyeliminowane przyczyny, które stoją u podstaw jej zaburzeń.

Kurs skierowany jest do:

nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz osób pracujących z dziećmi z zaburzoną koncentracją i uwagą, a także zainteresowanych tematem rodziców

Prowadzący:

Joanna Brząkalik – terapeuta pedagogiczny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Cel kursu:

poznanie zasad wspierających proces dojrzewania umiejętności koncentracji uwagi u dziecka; zdobycie wiedzy na temat postępowania z dziećmi nadaktywnymi oraz pasywnymi; nabycie umiejętności przeprowadzania treningu koncentracji uwagi i pamięci dziecka

Korzyści:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

 • wie, jak przebiega proces rozwoju uwagi i pamięci dziecka
 • zna przyczyny występowania u dziecka zaburzeń z koncentracją uwagi
 • potrafi wyłonić z grupy dzieci ze słabą koncentracją uwagi
 • wie, jak należy postępować, aby stworzyć dla dziecka optymalne warunki rozwoju i usprawniania omawianej dysfunkcji
 • zna metody pracy wspierające doskonalenie uwagi i pamięci dziecka
 • posiada zestaw zabaw i ćwiczeń do codziennego wykorzystywania i potrafi praktycznie go zastosować
 • rozumie znaczenie motywowania dziecka do wysiłku poznawczego i wytwórczego oraz potrafi zmotywować dziecko w praktyce
 • posiada wykaz przydatnej literatury i zestawu pomocy dydaktycznych

Uczestnik otrzyma:

 • zaświadczenie
 • pakiet szkoleniowy: wydruk + zapis materiałów na płycie CD

Krótki program:

 1. Rozwój uwagi i pamięci dziecka.
 2. Przyczyny trudności z koncentracją uwagi.
 3. Sylwetka dziecka ze słabą koncentracją.
 4. Tworzenie środowiska przyjaznego wspieraniu dojrzewania procesu koncentracji u dziecka.
 5. Systematyczna praca korekcyjna – trening pamięci i koncentracji uwagi.
 6. Metody pracy wykorzystywane podczas treningu.
 7. Zestaw zabaw i ćwiczeń do codziennego wykorzystywania w przedszkolu, szkole i domu.
 8. Motywowanie dziecka do wysiłku poznawczego i wytwórczego.
 9. Wybrane techniki i sposoby szybkiego i skutecznego zapamiętywania.

Terminy: DO UZGODNIENIA – SZKOLENIE REALIZOWANE NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE. OSOBA ZAMAWIAJĄCA SZKOLENIE ZAPEWNIA MIN. GRUPĘ UCZESTNIKÓW  – 15  OSÓB. 

  Czas trwania : 1 dzień ( 8  godzin dydaktycznych)

 Koszt: DO UZGODNIENIA (min. liczba uczestników – 15 osób)

 

Wymagane dokumenty:

 • Karta zgłoszenia oraz potwierdzenie opłaty w przypadku płatności indywidualnej
 • Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę**Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności.

KLIKNIJ, ABY PRZESŁAĆ ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE!

 

W przypadku nieruchomienia kursu Instytut Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA”,  ul. Wojewódzka 29/14, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu.

Warunki rezygnacji:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności
– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności
– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności
– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności
– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności
– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi

 

Harmonogram  kursu:

 • 08.30-11.00
  • otwarcie kursu
 • uwaga i pamięć dziecka
 • otoczenie sprzyjające koncentracji
 • motywacja dziecka do wysiłku poznawczego
 • 00-11.15 – przerwa na kawę, herbatę, słodki poczęstunek
 • 15-13.00
  • symptomy zaburzeń uwagi, nadmiernej ruchliwości oraz impulsywności
  • trening pamięci i koncentracji uwagi – przegląd metod i technik
 • 00-13.30 – obiad (zostanie podany Państwu na miejscu szkolenia)
 • 30-15.30
  • zabawy do codziennego wykorzystania – zajęcia praktyczne
  • relaksacja – zajęcia praktyczne
  • publikacje i pomoce dydaktyczne przydatne w prowadzeniu zajęć z dziećmi
 • 15.30 – podsumowanie szkolenia, wręczenie zaświadczeń i upominków

 

UWAGA!

Prosimy, aby przynieść:

 • klej
 • nożyczki
 • opaskę, apaszkę do zasłonięcia oczu