Home »

 
 

TERAPIA   DZIECI   I   MŁODZIEŻY – kurs doskonalący

 
 

CEL: Celem kształcenia jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę teoretyczną, a także umiejętności praktyczne związane z terapią dzieci i młodzieży. Innowacyjny program ukierunkowany jest na pogłębienie wiadomości w zakresie pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie, zagrożoną niedostosowaniem,
z niepełnosprawnością intelektualną, z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, ADHD.
Program szkolenia obejmuje metody diagnozy i terapii zaburzeń okresu dzieciństwa i adolescencji. Szczególny nacisk kładzie się na rozumienie procesu terapeutycznego, umiejętności psychoterapeutyczne, poznanie metod pracy z klientami agresywnymi,
a także z zaburzeniami emocji i zachowania. W toku spotkań omówione zostaną istotne zagadnienia psychologii rozwojowej, klinicznej, psychiatrii i psychoterapii. Uczestnicy nabędą umiejętność nawiązania relacji terapeutycznej, pracy z oporem, terapii rodzin, prowadzenia interwencji kryzysowych, a także diagnozy i terapii uzależnień. Wyposażeni zostaną w umiejętności niezbędne do pracy z klientem z zaburzeniami lękowymi, odżywiania oraz depresyjnymi.

Uczestnicy poznają metody diagnozy,  terapii w różnych podejściach, a także psychoedukacji
i psychokorekcji.

Prowadzący: Tomasz Kuta – terapeuta dzieci i młodzieży z kwalifikacjami w zakresie pedagogiki, psychologii i logopedii

ATUTY:

– kompleksowe szkolenie z zakresu terapii dzieci i młodzieży

– praktyczny charakter zajęć

– innowacyjne metody pracy

– nowatorskie formy terapii

PROGRAM:

 1. Podstawy psychologii rozwojowej i klinicznej dzieci i młodzieży
 2. Psychopatologia rodziny. Podstawy terapii rodzin
 3. Socjoterapia i Arteterapia
 4. Dialog terapeutyczny
 5. Trening umiejętności społecznych
 6. Terapia zaburzeń zachowania
 7. Terapia zaburzeń emocjonalnych
 8. Terapia zachowań agresywnych
 9. Podstawy psychoterapii dzieci i młodzieży
 10. Trening kompetencji terapeutycznych

Uczestnik otrzyma:

 • zaświadczenie ukończenia kursu
 • materiały szkoleniowe (drogą elektroniczną)

Czas trwania: 60 godzin (7 dni)

Termin: 3-5.07.2019 i 8-11. 07.2019  – SZKOLENIE ODWOŁANE!!!

Koszt: 999,00 – cena promocyjna, przy zapisie i wpłacie zaliczki (250,00 zł) w terminie do 30 MAJA br. MOŻLIWOŚĆ SPŁATY W RATACH. 

Po 10 maja br. koszt szkolenia będzie wynosił 1199,00 zł.

 

KLIKNIJ ABY WYSŁAĆ ZGŁOSZENIE

Wymagane dokumenty:

 • Karta zgłoszenia oraz potwierdzenie opłaty w przypadku płatności indywidualnej
  • Karta zgłoszenia podpisana przez dyrektora szkoły/placówki*

*Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy rachunki z terminem płatności.

W przypadku nieruchomienia kursu Instytut Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA”, ul. Wojewódzka 29/14, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Uwaga! Zaliczka jest zwracana tylko i wyłącznie w przypadku nieuruchomienia kursu

 Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu. Warunki rezygnacji:

powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi