Home »

 
 

ELEMENTY TERAPII BEHAWIORALNEJ – praktyczne zastosowanie w pracy z dzieckiem zdrowym oraz dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z autyzmem oraz niepełnosprawnością intelektualną

 
 

Kurs skierowany jest do:

nauczycieli, pedagogów, psychologów, rodziców i studentów

Forma zajęć: wykład/warsztat

Prowadzący:

MAGDALENA MORCHAT – psycholog, oligofrenopedagog, autystolog, specjalista ds. wczesnej interwencji, terapeuta zachowania i umiejętności społecznych, terapeuta Alternatywnych Metod Komunikacji i terapeuta SI (I stopień), instruktor masażu Shantala oraz Shantala Body Touch, praktyk metody KidsʾSkills.

Cele i treści :

 • Wyjaśnienie pojęć dyrektywności oraz nie dyrektywności
 • Krótka historia terapii behawioralnej
 • Zastosowanie metody w praktyce
 • Terapia behawioralna w pracy z dzieckiem z autyzmem – główne założenia behawioralnej teorii autyzmu, charakterystyka behawioralna dziecka z autyzmem, przegląd materiału empirycznego
 • Terapia behawioralna w pracy z dzieckiem zdrowym
 • Wady i zalety terapii behawioralnej
 • Zasady pracy terapeutycznej
 • Cele terapii
 • Podstawowe zasady stosowania technik behawioralnych
 • Efektywność terapii
 • Konsekwencje zachowania
 • Wzmocnienia i podstawowe procedury oraz zasady ich stosowania
 • Techniki nauczania
 • Praktyczne ćwiczenia w poszczególnych obszarach kształtowania zachowań oraz umiejętności deficytowych
 • Generalizacja
 • Redukowanie zachowań niepożądanych
 • Praktyczne ćwiczenia- analiza zachowań trudnych
 • Ramowy program terapeutyczny
 • W trakcie szkolenia uczestnicy będą mogli podczas wielu ćwiczeń przepracować proponowane treści
 • W trakcie szkolenia uczestnicy będą mogli zaobserwować na materiale filmowym kształtowanie poszczególnych umiejętności, elementy terapii prowadzonej w praktyce, a także wskazówki ułatwiające pracę
 • Pomoce dydaktyczne

Uczestnik otrzyma:

 • zaświadczenie ukończenia kursu
 • materiały szkoleniowe (drogą elektroniczną)

Czas trwania:

3dni (30 godzin dydaktycznych)

Cena:  450,00 zł

Termin:  30.06.2020, 1-2.07.2020 (szkolenie trzydniowe)

Wymagane dokumenty:

 • Karta zgłoszenia oraz potwierdzenie opłaty w przypadku płatności indywidualnej
 • Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę*
  *Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności.

KLIKNIJ, ABY WYSŁAĆ ZGŁOSZENIE

W przypadku nieuruchomienia kursu Instytut Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA”, ul. Wojewódzka 29/14, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu.

Warunki rezygnacji:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi