Home »

 
 

ELEMENTY INTEGRACJI SENSORYCZNEJ – zabawy stymulujące zmysły dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

 
 

O kursie

Kurs uczy i pokazuje w jaki sposób organizować przestrzeń i zajęcia pozwalające dzieciom na wielozmysłowe poznawanie świata. Wczesne zauważenie problemu i wdrożenie interwencji ukierunkowanej na usprawnienie zaburzonych zmysłów chroni dziecko przed przykrymi doświadczeniami oraz pozwala unikać sytuacji trudnych. Zajęcia sensoryczne poprawiają samopoczucie dziecka oraz dają mu radość płynącą z zabawy i zauważalnych efektów nauki. Uwzględniając potrzeby sensoryczne podopiecznych można zmniejszyć ryzyko wystąpienia u nich trudności, jakimi są problemy emocjonalne i społeczne, niezgrabność ruchowa, problemy z koncentracją uwagi, agresja, nadpobudliwość psychoruchowa, czy też trudności w nauce.

Kurs skierowany jest do:

nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, a także dziecięcych opiekunek i zainteresowanych tematem rodziców

Prowadzący:

Joanna Brząkalik – terapeuta pedagogiczny, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Cele kursu:

poznanie i zrozumienie wagi znaczenia prawidłowego funkcjonowania sensorycznego dla rozwoju i nauki dziecka; nabycie umiejętności dostrzegania symptomów świadczących o ewentualnych zaburzeniach sensorycznych wśród wychowanków; wzbogacenie własnego warsztatu pracy o umiejętności i narzędzia pozwalające na prowadzenie zajęć z elementami zabaw i ćwiczeń sensorycznych

Korzyści:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

 • otrzymuje pisemne zaświadczenie o udziale w formie doskonalenia zawodowego;
 • posiada wiedzę na temat symptomów zaburzeń zmysłów i umie w tym kierunku przeprowadzić nauczycielską diagnozę;
 • zna metody i techniki wykorzystywane w dostarczaniu dzieciom zróżnicowanych bodźców zmysłowych;
 • dysponuje zbiorem zabaw i ćwiczeń pobudzających zmysły dziecka oraz przykładowymi scenariuszami zajęć;
 • posiada wykaz przydatnej literatury i zestawu pomocy dydaktycznych.

 

Krótki program:

 1. Symptomy zaburzeń przetwarzania sensorycznego u dzieci – nauczycielska diagnoza.
 2. Wspomaganie i stymulacja zmysłów dziecka – zabawy i ćwiczenia praktyczne.
 3. Wzorcowy program stymulacji wielozmysłowej.
 4. Przykładowe scenariusze zajęć – praca w grupach.
 5. Pomoce do zajęć, które można wykonać samemu – prezentacja i omówienie.
 6. Dostępna na rynku literatura i pomoce wykorzystywane do zajęć z elementami integracji sensorycznej.

 

Czas trwania:

1 dzień (8 godzin dydaktycznych)

Cena: 149,00 zł

Termin: ROK SZKOLNY 2019/2020

Wymagane dokumenty:

 • Karta zgłoszenia
 • Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę*

  *Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności.

KLIKNIJ, ABY PRZESŁAĆ ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE!

W przypadku nieruchomienia kursu Instytut Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA”, ul. Wojewódzka 29/14, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu.

Warunki rezygnacji:

powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi

 

UWAGA!

Zalecamy wygodny strój oraz prosimy o przyniesienie apaszki do zasłonięcia oczu.

 

Kontakt:

Anna Wilczek

tel. 32/255-12-12; 500-012-898

fax: 32/297-43-42