Home »

 

Studia podyplomowe TYFLOPEDAGOGIKA

 

Dwusemestralne studia podyplomowe prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2012r. poz. 131). Skierowane są do nauczycieli i wychowawców pracujących lub chcących pracować w szkołach i placówkach dla dzieci i osób niewidomych i niedowidzących.

Cel studiów

Celem studiów będzie zdobycie umiejętności psychoedukacyjnych do pracy z dziećmi z defektami wzroku. Słuchacz zdobędzie wiedzę związaną z procesem kształcenia dzieci niewidzących i niedowidzących oraz trudnościami w przystosowaniu się do warunków szkolnych.

Czas trwania:

2 semestry (350 godzin dydaktycznych- w tym 120 godzin praktyk)- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, (Dz. U. z 2012r. poz. 131)

Termin rozpoczęcia: 14 MARZEC 2018 r.*

*pod warunkiem zebrania się odpowiedniej liczby osób

Koszt studiów

Opłata za naukę na studiach podyplomowych wynosi od 3 190,00 zł do 3 700,00 zł. Czesne jest płatne w bardzo dogodnych ratach. Opłata gwarancyjna 200,00 zł jest wliczona w całkowity koszt studiów.

Zniżki*:

3% – dla uczestników szkoleń rad pedagogicznych oraz kursów doskonalących (bez względu na odbytą ilość).

5% – Absolwenci jednej specjalności.

10% – Absolwenci dwóch specjalności.

10% – Zniżka małżeńska**, – jeżeli małżonkowie studiują w tym samym czasie, zniżka przysługuje jednemu z nich studiującemu na droższej specjalności.

15% – absolwenci trzech specjalności i więcej.

* Zniżki łączą się. Jednocześnie zniżki nie mogą przekroczyć 25%, jeżeli po zsumowaniu tak by się stało zniżkę ustala indywidualnie Dyrektor IDN WIEDZA. ** Zniżki absolwenckie jednego z małżonków przechodzą na drugiego.

Organizator nie pobiera opłat za:

 • wydanie dokumentów na życzenie słuchaczy (standardowe zaświadczenie, rachunki)
 • przystąpienie do egzaminu dyplomowego

Jakie warunki przyjęcia na studia?

 • Ukończenie studiów wyższych licencjackich lub magisterskich.
 • Dokonanie opłaty gwarancyjnej 200 zł- na poczet czesnego.
 • Aby móc podjąć naukę na studiach podyplomowych, nie trzeba być nauczycielem zatrudnionym w placówce oświatowej.

Uwaga! Opłata nie jest zwracana jeśli kandydat nie podejmie nauki, a kierunek został uruchomiony.
W przeciwnym razie opłata zostanie zwrócona.

Jakie dokumenty należy złożyć?

 • Zgłoszenie on-line
 • kwestionariusz GSW
 • 2 poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie ukończenia studiów wyższych- kserokopie dyplomów mogą zostać podbite za zgodność z oryginałem przez dyrektora Państwa szkoły. W przeciwnym wypadku, prosimy o dostarczenie oryginału dyplomu do wglądu.
 • Kserokopia dowodu osobistego.
 • 2 egzemplarze uzupełnionego oraz podpisanego oświadczenia pedagogicznego (oświadczenie informuje, że studia nie nadają kwalifikacji pedagogicznych. Zgodnie z tym zapisem, studia nadają pełne kwalifikacje, jeżeli osoba zapisująca się na studia posiada przygotowanie pedagogiczne).
 • Kserokopia dowodu wpłaty opłaty gwarancyjnej w wysokości 200 złotych- nr konta bankowego: 88 1050 1360 1000 0022 7513 1262 ING Bank Śląski- W tytule opłaty prosimy wpisać imię i nazwisko kandydata oraz nazwę kierunku studiów podyplomowych

Uwaga!

Powyższy komplet dokumentów należy dostarczyć osobiście lub nadać listem poleconym do naszej placówki w ciągu 14 dni od dnia wysłania zgłoszenia na studia. Osoby, które nie dostarczą w/w dokumentów w terminie, nie zostaną przyjęte na studia.

Studia prowadzi

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium ul. Leopolda Okulickiego 3a, 62-200 Gniezno

w porozumieniu z:

Instytutem Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA ul.Wojewódzka 29, 40-026 Katowice

Miejsce prowadzenia zajęć:

Zajęcia odbywają się w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Staszica 2 oraz w siedzibie Instytutu przy ul. Wojewódzkiej w Katowicach, z częstotliwością jednego/dwóch zjazdów w miesiącu w soboty od godz. 8.30 do 18.30 i niedziele od godz.8.30 do godz. 15.30.

 Wykładowcy

Kadrę wykładowców stanowią pracownicy naukowi GSW Milenium oraz innych uczelni z terenu Śląska i Zagłębia. Psycholodzy, pedagodzy oraz doświadczeni praktycy. Oprócz zajęć wykładowych, prowadzone będą metodami aktywizującymi, ćwiczenia oraz zajęcia warsztatowe.

Program studiów obejmuje zagadnienia m.in. z zakresu:

 • Podstawowych problemów pedagogiki specjalnej
 • Elelentów tyflopedagogiki
 • Orientacji w przestrzeni
 • Anatomii, fizjologii, patologii narządu wzroku
 • Naukii alfabetu Braille’a
 • Praktyka (praktyka może zostać zrealizowana w swoim miejscu pracy, pod nadzorem innego nauczyciela posiadającego kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu tyflopedagogiki).

Opinie absolwentów tego kierunku w 2017 r.:

 „Wszyscy wykładowcy byli świetni ze względu na posiadana wiedzę i doświadczenie”.

„Gratulacje dla wykładowców! Ogromna wiedza i dobre przygotowanie.”

„Dobrze rozplanowana organizacja zjazdów w ciągu roku.”

„Wykładowcy bardzo kompetentni i życzliwi z dużą dozą humoru; ciekawie prowadzący zajęcia, ltóre długo pozostają w pamięci”.

„Trudna tematyka zajęć została przekazana przez wykładowców w bardzo przystępny sposób z dodatkową możliwością rozmowy o wszystkich problemach. Pasja osób prowadzących udowodniła, że każdy problem osoby niewidomej jest do rozwiązania.”

„Przystępna cena studiów, bardzo merytoryczne zajęcia, życzliwa atmosfera.”

„Wykładowcy zawsze przygotowanie do zajęć. Wykłady przyniosły mi fachowa wiedzę jaką powinnam posiadać po ukończeniu tych studiów.”

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt:

32 297- 43- 42,
500 012 950  (od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00)

509 817 117 (od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00)
e-mailowy: idn@idn.edu.pl

Nr konta bankowego:

88 1050 1360 1000 0022 7513 1262
ING Bank Śląski