Home »

 
 

SPEKTRUM AUTYZMU – metody pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera, autyzmem oraz całościowymi zaburzeniami rozwojowymi niezdiagnozowanymi inaczej

 
 

Kurs skierowany jest do:

nauczycieli, pedagogów, psychologów, rodziców i studentów

Forma zajęć: wykład/warsztat

Prowadzący:

MAGDALENA MORCHAT – psycholog, oligofrenopedagog, autystolog, specjalista ds. wczesnej interwencji, terapeuta zachowania i umiejętności społecznych, terapeuta Alternatywnych Metod Komunikacji i terapeuta SI (I stopień), instruktor masażu Shantala oraz Shantala Body Touch, praktyk metody KidsʾSkills.

Cele i treści :

 • Podejścia oraz etapy pracy terapeutycznej
 • Zasady pracy terapeutycznej
 • Podstawowe metody stosowane w pracy z osobami ze spektrum autyzmu
 • Nabycie umiejętności doboru odpowiedniej metody do pracy z dzieckiem
 • W trakcie szkolenia uczestnicy będą mogli  podczas wielu ćwiczeń przepracować proponowane treści
 • W trakcie szkolenia uczestnicy będą mogli zaobserwować na materiale filmowym praktyczną pracę poszczególnymi metodami
 • Pomoce dydaktyczne

 

Uczestnik otrzyma:

 • zaświadczenie ukończenia kursu
 • materiały szkoleniowe (drogą elektroniczną)

 

Czas trwania:

2 dni (16 godzin dydaktycznych)

Cena:  249,00 zł

Termin II edycji: WIOSNA 2020 (soboty) – szczegóły wkrótce!

Wymagane dokumenty:

 • Karta zgłoszenia oraz potwierdzenie opłaty w przypadku płatności indywidualnej
 • Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę*
  *Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności.

KLIKNIJ, ABY WYSŁAĆ ZGŁOSZENIE

.

W przypadku nieuruchomienia kursu Instytut Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA”, ul. Wojewódzka 29/14, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu.

Warunki rezygnacji:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi