Home »

 
 

„SELF-REG metoda samoregulacji – czyli jak pomóc dziecku regulować emocje?”

 
 

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego, wychowawców, nauczycieli, nauczycieli-terapeutów szkół podstawowych, średnich szkolnych,  terapeutów zajęciowych, psychologów, pedagogów, socjoterapeutów, asystentów osób
z niepełnosprawnościami, studentów kierunków pedagogicznych i psychologicznych oraz rodziców.

Wykładowca: Izabela Zamirska-Rąpała – psychoterapeuta dzieci i młodzieży

Cel szkolenia:

Wzbogacenie warsztatu o wiadomości i umiejętności praktyczne dotyczące postepowania z dziećmi. Przedstawienie teorii samoregulacji i wdrożenie technik wspomagających przy regulacji pobudzenia emocjonalnego dziecka.

Korzyści dla uczestników:

 • wzbogacenie warsztatu,
 • poznanie zasad pracy z tzw. „Modelem SELF-REG”, oddziaływań o charakterze terapeutycznym, zasad budowania otoczenia terapeutycznego dla dziecka, treningu dla różnych grup wiekowych,
 • poznanie technik pracy ze stresorami dziecka,
 • poznanie zasad samoregulacji emocji.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

 • zna 5 obszarów stresorów dziecka;
 • umie zastosować adekwatne strategie oddziaływań korygujących mając wiedzę na temat świata emocjonalnego dzieci;
 • prowadzi samodzielnie proces oddziaływań terapeutycznych;
 • potrafi wykorzystać nabyte umiejętności również w pracy z dziećmi i młodzieży z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej, z dziećmi Wysoko Wrażliwymi, zespołem Aspergera, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, ADHD;
 • stosuje techniki oparte na metodzie SELF-REG;
 • ma wiedze na temat poziomu pobudzenia dzieci i korelacji z poziomem energii;
 • potrafi stosować zasadę „emocjonalnego wi-fi”.

Uczestnik otrzyma:

 • zaświadczenie
 • materiały szkoleniowe

Krótki program:

1. Omówienie podstawowych zasad pracy w oparciu o metodę Self-Reg
2. Analiza schematu pobudzenia i poziomu energii dziecka.
3. Omówienie czynników stresujących w oparciu o pięć obszarów samoregulacji. Wprowadzenie definicji emocjonalnego WI-FI
3. Praca warsztatowa, ćwiczenie technik na przykładzie wybranych trudnych zachowań – superwizja własnej pracy z wychowankami. Analiza wykorzystania zasad Self-Reg w środowisku szkolnym
4. Krótkie wprowadzenie do technik związanych z regulacją emocji. Self-Reg w świecie nastolatków.
5. Dziesięć sposobów, by dostrzegać sygnały  i wytwarzać nawyki Self-Reg.

Forma prowadzenia zajęć;

Krótki wstęp teoretyczny, prezentacja i omówienie przypadków, prezentacja i ćwiczenie konkretnych technik terapeutycznych indywidualnie i w grupach, prezentacje multimedialne.


Czas trwania: 1 dzień (  10 godzin dydaktycznych)

Termin: 23.10.2021 (sobota)

Koszt: 189,00 zł

KLIKNIJ, ABY WYSŁAĆ KARTĘ ZGŁOSZENIA

 Wymagane dokumenty:

 • Karta zgłoszenia oraz potwierdzenie opłaty w przypadku płatności indywidualnej
 • Karta zgłoszenia podpisana przez dyrektora szkoły/placówki*

*Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy rachunki z terminem płatności.

W przypadku nieuruchomienia kursu Instytut Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA”, ul. Wojewódzka 29/14, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu.

Warunki rezygnacji:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi

Harmonogram  kursu:

 • 08.30-10.45 – zajęcia dydaktyczne
 • 10.45-11.00 – przerwa na kawę, herbatę, słodki poczęstunek
 • 11.00-12.30 – zajęcia dydaktyczne
 • 12.30-13.00 – obiad (zostanie podany Państwu na miejscu szkolenia)
 • 13.00-14.30 – zajęcia dydaktyczne