Home »

 
 

PEDAGOGIKA KOREKCYJNA Z TERAPIĄ USPRAWNIAJĄCĄ MOTORYKĘ RĘKI

 
 
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie child-1529218_960_720.jpg

Plany i programy studiów podyplomowych tej specjalności zostały opracowane i ułożone zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami:

 • Program studiów jest zgodny z nowym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).
 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575)
 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (DZ. U. z 2017 r. poz. 1743)
 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (DZ. U. z 2017 r. poz. 703)
 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591).

Cel studiów:

Zdobycie kwalifikacji oraz wyposażenie słuchaczy w podstawy wiedzy teoretycznej i umiejętności praktyczne do prowadzenia indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi i młodzieżą, mającymi trudności w uczeniu się. Nauczyciele zostaną przygotowani do prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych, do udzielenie pomocy psychologicznej i pedagogicznej, do prowadzenia zajęć korekcyjno – kompensacyjnych w celu pokonania trudności uzyskania osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych dla danego etapu edukacji. Na zajęciach przedstawione zostaną również różnorodne techniki pracy z dzieckiem mającym problemy z czytaniem, pisaniem (dysleksją, dysgrafią, dysortografią). W ramach terapii usprawniającej motorykę ręki słuchacze zostaną zapoznani:

 • z elementami wybranych metod, a także podstawami terapii ręki,
 • sposobami podnoszenia sprawności grafomotorycznej,
 • umiejętnościami przygotowania i wykorzystania różnych pomocy do ćwiczeń ręki,

Absolwenci studiów otrzymują świadectwo potwierdzające uzyskane kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii dzieci ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się.

Czas trwania:

3 semestry

Termin rozpoczęcia:

Najbliższe zajęcia dydaktyczne 22.09.2022 – dopisz się do grupy!

Koszt studiów:

Opłata za naukę na studiach podyplomowych wynosi:

 • 3190,00 zł – STUDIA DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH
 • 3190,00 zł – Studia dla osób nie będących pedagogami specjalnymi
 • Czesne jest płatne w bardzo dogodnych ratach. Opłata gwarancyjna 200,00 zł jest wliczona w całkowity koszt studiów.
 • Powyższa różnica w wysokości opłat czesnego, wynika z uwarunkowań nowego rozporządzenia oraz konieczności rozgraniczenia programu studiów dla osób, które już są pedagogami specjalnymi innej subdyscypliny, od tych z Państwa, którzy do tej pory nie nabyli takiej kwalifikacji.

Zniżki*:

3% – dla uczestników szkoleń rad pedagogicznych oraz kursów doskonalących (bez względu na odbytą ilość).

5% – Absolwenci jednej specjalności.

10% – Absolwenci dwóch specjalności.

10% – Zniżka małżeńska**, – jeżeli małżonkowie studiują w tym samym czasie, zniżka przysługuje jednemu z nich studiującemu na droższej specjalności.

15% – absolwenci trzech specjalności i więcej.

* Zniżki łączą się. Jednocześnie zniżki nie mogą przekroczyć 25%, jeżeli po zsumowaniu tak by się stało zniżkę ustala indywidualnie Dyrektor IDN WIEDZA. ** Zniżki absolwenckie jednego z małżonków przechodzą na drugiego.

Organizator nie pobiera opłat za:

 • wydanie dokumentów na życzenie słuchaczy (standardowe zaświadczenie, rachunki)
 • przystąpienie do egzaminu końcowego

Warunki przyjęcia na studia:

 • Ukończenie studiów wyższych licencjackich lub magisterskich.
 • Dokonanie opłaty gwarancyjnej 200 zł- na poczet czesnego.
 • Aby móc podjąć naukę na studiach podyplomowych, nie trzeba być nauczycielem zatrudnionym w placówce oświatowej.

Uwaga! Opłata gwarancyjna nie jest zwracana jeśli kandydat nie podejmie nauki, a kierunek został uruchomiony.
W przeciwnym razie opłata zostanie zwrócona.

Jakie dokumenty należy złożyć?

 • Zgłoszenie on-line
 • Zgłoszenie dla osób po kursie kwalifikacyjnym (jednosemestralne)
 • kwestionariusz GSW
 • 2 poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie ukończenia studiów wyższych- kserokopie dyplomów mogą zostać podbite za zgodność z oryginałem przez dyrektora Państwa szkoły. W przeciwnym wypadku, prosimy o dostarczenie kserokopii oraz oryginału dyplomu do wglądu.
 • 2 egzemplarze uzupełnionego oraz podpisanego oświadczenia pedagogicznego (oświadczenie informuje, że studia nie nadają kwalifikacji pedagogicznych. Zgodnie z tym zapisem, studia nadają pełne kwalifikacje, jeżeli osoba zapisująca się na studia posiada przygotowanie pedagogiczne).
 • Kserokopia dowodu wpłaty opłaty gwarancyjnej w wysokości 200 złotych- nr konta: 88 1050 1360 1000 0022 7513 1262 ING Bank Śląski- W tytule opłaty prosimy wpisać imię i nazwisko kandydata oraz nazwę kierunku studiów podyplomowych

  Uwaga!

  Powyższy komplet dokumentów należy dostarczyć na spotkanie organizacyjne. Osoby, które nie będą mogły być obecne na 31.03.2022) proszone są o dostarczenie dokumentów  lub nadanie ich listem poleconym do naszej placówki w ciągu 14 dni od dnia spotkania organizacyjnego lub od dnia wysłania zgłoszenia on-line na studia. Osoby, które nie dostarczą w/w dokumentów w terminie, nie zostaną przyjęte na studia.

Studia prowadzi:

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium ul. Leopolda Okulickiego 3a, 62-200 Gniezno
w porozumieniu z:
IDN WIEDZA Instytutem Doskonalenia Zawodowego, ul.Wojewódzka 29, 40-026 Katowice

Miejsce prowadzenia zajęć:

Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej nr 62 w Katowicach, przy ul. Ordona 3d oraz w nowowyremontowanej siedzibie Instytutu przy ul. Wojewódzkiej w Katowicach, z częstotliwością jednego/dwóch zjazdów w miesiącu w soboty od godz. 8.30 do 18.30 i niedziele od godz.8.30 do godz. 15.30

Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu:

 • Wybranych zagadnień z psychologii klinicznej i psychopatologii
 • Diagnozy w edukacji dzieci i młodzieży
 • Teoretycznych podstaw terapii pedagogicznej
 • Elementów logopedii
 • Terapii zajęciowej i arteterapii
 • Metodyki zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 • Sposobów podnoszenia sprawności grafomotorycznej
 • Praktyka (praktyka może zostać zrealizowana w swoim miejscu pracy, pod nadzorem innego nauczyciela posiadającego kwalifikacje do prowadzenia zajęć).
 • Studia kończą się egzaminem końcowym ustnym.
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie zgłoszenie.png


Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt:

32 297 43 42
500 012 950 (od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00)
e-mail: idn@idn.edu.pl

Nr konta bankowego: 88 1050 1360 1000 0022 7513 1262
ING Bank Śląski