Home »

 
 

Oligofrenopedagogika

 
 

 

EDYCJA ZIMOWA: grudzień 2014 r. – kwiecień 2015 r.

Spotkanie organizacyjne: /informacja zostanie podana wkrótce/

Terminy zjazdów: /informacja zostanie podana wkrótce/

Do kogo skierowany kurs:

Kurs skierowany do nauczycieli zatrudnionych w placówce szkolnictwa specjalnego, którzy nie posiadają kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą  niepełnosprawną umysłowo.

Cel:

Celem kursu jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę umożliwiającą racjonalne programowanie i podejmowanie skutecznych oddziaływań rewalidacyjnych i psychokorekcyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w różnym stopniu (lekkim, umiarkowanym i znacznym).

Uzyskane kwalifikacje:

Po zakończeniu kursu jego słuchacze uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć w placówkach specjalnych lub grupach integracyjnych i ogólnodostępnych z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia kursu, nadające im kwalifikacje zgodne z zawartymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50 poz. 400).

Czas trwania:

260 godzin dydaktycznych

Rozpoczęcie: grudzień 2014 r

Zakończenie: kwiecień 2015 r.

Plan kursu:

1.         Pedagogika specjalna

2.         Oligofrenopedagogika

3.         Podstawy psychologiczne rewalidacji upośledzonych umysłowo

4.         Rewalidacja indywidualna

5.         Metodyka nauczania i wychowania lekko upośledzonych umysłowo

6.         Metodyka wychowania głębiej upośledzonych umysłowo

7.         Metodyka wychowania w internacie

KLIKNIJ, ABY PRZESŁAĆ ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE!

Zapisy:

Przed zgłoszeniem się na kurs kwalifikacyjny, należy przygotować komplet następujących dokumentów:

1. Skan odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (poświadczona za zgodność z oryginałem),
2. Skan zaświadczenia z miejsca pracy o zatrudnieniu,
3. elektroniczne potwierdzenie lub skan potwierdzenia wpłaty opłaty gwarancyjnej w wysokości 200 zł. na konto:
ING Bank Śląski: 88 1050 1360 1000 0022 7513 1262
(w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz nazwę kursu kwalifikacyjnego).

Uwaga! Opłata nie podlega zwrotowi, jeśli kandydat nie podejmie nauki mimo uruchomienia wybranego kursu kwalifikacyjnego. Kwota zostanie zwrócona na wskazany przez Państwa numer konta w przypadku odwołania kursu.

Kontakt:

Tel./fax. 32 297 43 42; 32 255 12 12
kom.500 012 898
e-mail: idn@idn.edu.pl