Home »

 
 

OKO I RĘKA WSPÓŁPRACUJĄ DO SZKOŁY SIĘ PRZYGOTOWUJĄ – edukacyjne zabawy w świetle nowej podstawy programowej

 
 

O kursie:

Umiejętność czytania przysparza dzieciom coraz więcej trudności. Wynika to z indywidualnego przebiegu rozwoju dziecka, ale poniekąd jest również uwarunkowane organizacją wstępnego procesu przygotowującego dziecko do nabycia tej umiejętności. Dysponując podstawową wiedzą na temat procesu przygotowawczego dziecka do nauki czytania oraz wykorzystując zbiór odpowiednio dobranych zabaw i ćwiczeń można w sposób łatwy i przyjemny nauczyć dziecko umiejętności czytania. Kiedy zaczyna się proces kształtowania umiejętności pisania i w jaki sposób przebiega? Opinie znawców tego tematu są podzielone. Jedno jest pewne – droga prowadząca do swobodnego, sprawnego i czytelnego pisma jest długa, uzależniona od indywidualnego poziomu rozwoju dziecka oraz wymaga od niego wiele wysiłku. Rolą nauczyciela jest wspieranie tego procesu na każdym jego etapie i przygotowanie ręki dziecka do dalszego kształcenia – nauki pisania. Działania, jakie podejmuje w stosunku do dziecka ukierunkowane powinny być na eliminowaniem u niego zaburzeń manualnych, psychoruchowych, grafomotorycznych oraz chwytu. Nieodzownym działaniem nauczyciela w pracy z przedszkolakiem jest przygotowanie go do nauki matematyki w szkole. Okres przedszkolny to czas intensywnych ćwiczeń i zabaw w zakresie dziecięcej matematyki, bez których żadne dziecko nie jest w stanie sprostać edukacji matematycznej w szkole. Dziecięca matematyka to koncepcja wspomagania rozwoju umysłowego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

Kurs skierowany jest do:

nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz osób pracujących z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu, a także zainteresowanych tematem rodziców

Prowadzący:

Joanna Brząkalik – terapeuta pedagogiczny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Cel kursu:

Uporządkowanie i utrwalenie podstawowej wiedzy na temat gotowości dziecka do podjęcia nauki czytania i pisania. Poszerzenie swojego warsztatu pracy o zabawy i ćwiczenia kształtujące dojrzałość i rozwijające umiejętność czytania. Usystematyzowanie wiedzy na temat rozwoju grafomotorycznego dziecka. Wzbogacenie swojej wiedzy o znajomość praktycznych metod i ćwiczeń rozwijających motorykę i koordynację wzrokowo-ruchową dziecka. Poznanie elementów wybranych metod, a także istoty terapii ręki. Uporządkowanie wiedzy na temat procesów poznawczych i ich roli w kształtowaniu się umiejętności matematycznych dziecka.

Korzyści:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

 • wie, na czym polega i co sprzyja gotowości dziecka do podjęcia nauki czytania i pisania oraz liczenia i wykonywania działań matematycznych
 • potrafi zauważyć u dziecka symptomy wskazujące na grupę ryzyka dysleksji
 • zna i potrafi wykorzystać w praktyce zabawy i ćwiczenia przygotowujące dziecko do czytania i pisania oraz rozwijające tę umiejętności
 • ma podstawową wiedzę na temat metod stosowanych w nauce czytania
 • zna etapy w rozwoju dziecka w tzw. małej matematyce
 • rozumie istotę znaczenia wprowadzania elementów terapii ręki do codziennych zajęć przedszkolaka/ucznia
 • wie, jakie ćwiczenia wspomagają rozwój motoryczny dziecka
 • zna zasady przydatne w opanowaniu techniki pisania
 • umie zastosować w praktyce ćwiczenia usprawniające motorykę i koordynację wzrokowo-ruchową
 • jest zaznajomiony z wybranymi metodami pracy dla dzieci z problemami w pisaniu
 • posiada wykaz przydatnej literatury i zestawu pomocy dydaktycznych

Uczestnik otrzyma:

 • zaświadczenie
 • pakiet szkoleniowy: wydruk + zapis materiałów na płycie CD

Krótki program:

 1. Dojrzałość dziecka do czytania.
 2. Przyczyny niepowodzeń w nauce czytania – dzieci z grupy ryzyka dysleksji.
 3. Zabawy i ćwiczenia przygotowujące dziecko do czytania.
 4. Zabawy i ćwiczenia rozwijające umiejętność czytania.
 5. Przegląd metod nauki czytania.
 6. Propozycje pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w procesie nauki czytania.
 7. Etapy kształcenia umiejętności matematycznych.
 8. Zabawy i ćwiczenia matematyczne.
 9. Podstawy rozwoju psychoruchowego dziecka.
 10. Fragmentaryczne zaburzenia rozwoju motoryki małej.
 11. Zarys metod diagnozowania rozwoju ruchowego.
 12. Elementy oceny zachowań ważnych w procesie pisania.
 13. Usprawnianie motoryki i koordynacji wzrokowo-ruchowej – ćwiczenia praktyczne.

Czas trwania:

1 dzień (8 godzin dydaktycznych)

Cena:  149,00

Termin III edycji: 7.10.2017 (sobota)

Wymagane dokumenty:

 • Karta zgłoszenia oraz potwierdzenie opłaty w przypadku płatności indywidualnej
 • Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę**Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka.
  Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności.

KLIKNIJ ABY WYSŁAĆ ZGŁOSZENIE

W przypadku nieruchomienia kursu Instytut Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA”, ul. Wojewódzka 29/14, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu.

 

Warunki rezygnacji:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi

 

Harmonogram  kursu:

 • 8.30-11.00
  • dojrzałość dziecka do procesu nauki czytania i pisania
  • dzieci grupy ryzyka dysleksji – diagnoza nauczycielska
  • identyfikacja uczniów zaburzonych motorycznie
  • nieprawidłowości w przebiegu czynności grafomotorycznych
  • wybrane metody nauki czytania i pisania
 • 11.00-11.15 – przerwa na kawę, herbatę, słodki poczęstunek
 • 11.15-13.00
 • zabawy i ćwiczenia przygotowujące dziecko do czytania – zajęcia praktyczne
 • zabawy i ćwiczenia rozwijające umiejętność czytania – zajęcia praktyczne
  • ćwiczenia usprawniające motorykę i koordynację wzrokowo-ruchową
   z elementami terapii ręki – zajęcia praktyczne
 • 13.00-13.30 – obiad (zostanie podany Państwu na miejscu szkolenia)
 • 13.30-15.30
  • etapy w procesie dojrzewania dziecka do nauki matematyki w szkole
 • zabawy i ćwiczenia rozwijające procesy poznawcze dziecka sprzyjające uczeniu się matematyki – zajęcia praktyczne, pomoce do zajęć – wykonanie przykładowych pomocy do wykorzystania  w pracy z dziećmi
  • publikacje i pomoce dydaktyczne przydatne w prowadzeniu zajęć z dziećmi
 • 15.30 – podsumowanie szkolenia, wręczenie zaświadczeń i upominków

 

UWAGA!

Uczestnicy kursu proszeni są o zabranie z sobą nożyczek (zwykłe i do paznokci) oraz kleju.

 

 
 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress