WSPIERANIE ROZWOJU I EDUKACJA OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU

 

Dwusemestralne studia podyplomowe prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, (Dz. U. z 2012r. poz. 131). Skierowane do nauczycieli pragnących zdobyć kwalifikacje i umiejętności do podejmowania działań wspierających i edukacyjnych przyszłego podopiecznego z zaburzeniami ze spektrum autyzmu na poziomie indywidualnym jak i klasy szkolnej.

Cel:

Celem i zadaniem edukacji studentów na tym kierunku jest zwrócenie uwagi na potrzebę zintegrowania działań rehabilitacyjnych i edukacyjnych, kształtowanie świadomości podejmowania działań we współpracy z innymi specjalistami oraz tworzenie zespołów specjalistów, którzy będą kompleksowo wspierać rozwój podopiecznych. Specjalista podejmujący działania edukacyjne, opiekuńcze i wspierające powinien uświadamiać sobie potrzebę empatii w kontakcie ze swoimi przyszłymi podopiecznymi oraz zmiany nastawienia zarówno emocjonalnego-motywacyjnego jak i dydaktycznego. Osoby studiujące ten kierunek uzyskają wiedzę z zakresu funkcjonowania dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, diagnozowania oraz metodyki pracy. Celem jest wyposażenie studenta w takie umiejętności, aby był przygotowany do podjęcia działań wspierających i edukacyjnych przyszłego podopiecznego z zaburzeniami ze spektrum autyzmu na poziomie zarówno indywidualnym jak i na poziomie klasy szkolnej oraz wyposażenie studenta w umiejętności konstruowania programów terapeutycznych dostosowanych do specyfiki funkcjonowania dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz ich potrzeb i możliwości.

Cena studiów

Informacja o koszcie studiów dostępna jest pod numerem telefonu: 500 012 950

Czesne za naukę płatne jest w dogodnych ratach.

Czas trwania:

2 semestry (350 godzin dydaktycznych)- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, (Dz. U. z 2012r. poz. 131)

MAMY JESZCZE WOLNE MIEJSCA! 

Terminy zajęć w I semestrze:

 • 30.05.2015
 • 27.06.2015
 • 29-30.08.2015
 • 26-27.09.2015

Organizator nie pobiera opłat za:

 • wydanie dokumentów na życzenie słuchaczy (zaświadczenia, rachunki)
 • przystąpienie do egzaminu dyplomowego

Liczebność grupy

12-25 osób

Jakie warunki przyjęcia na studia?

 • Ukończenie studiów wyższych licencjackich lub magisterskich.
 • Dokonanie opłaty gwarancyjnej 200 zł- na poczet czesnego.
 • Aby móc podjąć naukę na studiach podyplomowych, nie trzeba być nauczycielem zatrudnionym w placówce oświatowej.

Uwaga! Opłata nie jest zwracana jeśli kandydat nie podejmie nauki, a kierunek został uruchomiony.
W przeciwnym razie opłata zostanie zwrócona.

Jakie dokumenty należy złożyć?

 • Kwestionariusz zgłoszeniowy.
 • kwestionariusz GSW
 • 2 poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie ukończenia studiów wyższych (obydwu stron)- kserokopie dyplomów mogą zostać podbite za zgodnośc z oryginałem przez dyrektora Państwa szkoły. W przeciwnym wypadku, prosimy o dostarczeniez oryginału dyplomu do wglądu.
 • Kserokopia dowodu osobistego.
 • 2 egzemplarze uzupełnionego oraz podpisanego oświadczenia pedagogicznego
 • Kserokopia dowodu wpłaty opłaty gwarancyjnej w wysokości 200 złotych.

Studia prowadzi

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
ul. Pstrowskiego 3a
62-200 Gniezno

w porozumieniu z:

Instytutem Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA, ul. Wojewódzka 29, 40-026 Katowice

Miejsce prowadzenia zajęć:

Zajęcia odbywają się w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Staszica 2 oraz w nowowyremontowanej siedzibie Instytutu przy ul. Wojewódzkiej w Katowicach, z częstotliwością jednego/dwóch zjazdów w miesiącu w soboty od godz. 8.30 do 18.30 i niedziele od godz.8.30 do godz. 15.30.

Wykładowcy

Kadrę wykładowców stanowią pracownicy naukowi GSW Milenium oraz innych uczelni z terenu Śląska i Zagłębia. Psycholodzy, pedagodzy oraz doświadczeni praktycy. Oprócz zajęć wykładowych, prowadzone będą metodami aktywizującymi, ćwiczenia oraz zajęcia warsztatowe.

Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu:

 • wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej
 • psychologia kliniczna,
 • psychiatria dzieci i młodzieży,
 • elementy neurologii wieku rozwojowego,
 • autyzm dziecięcy,
 • diagnozowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu,
 • biomedyczne koncepcje oddziaływań wobec osób ze spektrum autyzmu,
 • sytuacja rodziny dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • integracja dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w grupie rówieśniczej,
 • metody oddziaływań opierające się na koncepcjach zaburzeń sensorycznych,
 • metody oddziaływań ukierunkowanych na terapię kontaktu i więzi,
 • metody edukacyjne w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • trening umiejętności społecznych,
 • komunikacja alternatywna i wspomagająca w pracy z uczniem ze spektrum autyzmu,
 • praktyka.
 • Studia kończą się egzaminem dyplomowym.

 KLIKNIJ, ABY WYSŁAĆ ZGŁOSZENIE NA STUDIA!

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt:

32 297- 43- 42,
500 012 950
e-mail: idn@idn.edu.pl

Nr konta bankowego:

88 1050 1360 1000 0022 7513 1262
ING Bank Śląski

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress