Home » Oferta »

 

Szkolenia Rad

 

System doskonalenia nauczycieli ma za zadanie organizować i prowadzić wspomaganie szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych,  wychowawczych i opiekuńczych. Powinien funkcjonować w możliwie najbliższym otoczeniu szkoły lub placówki i pracować tak, aby dopasować ofertę i przebieg procesu doskonalenia do aktualnych potrzeb konkretnej szkoły,a jednocześnie towarzyszyć szkole w całym procesie doskonalenia, od diagnozy potrzeb po monitorowanie efektów wprowadzonych zmian uwzględniając potencjał różnych instytucji, które świadczą usługi na rzecz doskonalenia nauczycieli. Głównie skierowany powinien być na wspomaganie pracy szkół zwiększając ich zdolności do rozwiązywania problemów. Proponujemy Państwu zapoznanie się z ofertą szkoleń dla rad pedagogicznych szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2019/2020. Poniżej przedstawiamy kilka wybranych propozycji  z naszej oferty szkoleniowej.
Koszt szkolenia wynosi od 1200,00 zł brutto. 

Zapraszamy do współpracy!

 

 

 1. Szkoła inna od wszystkichNOWOŚĆ!
 2. Rozpoznawanie potrzeb i diagnozowanie możliwości uczniów – doradztwo zawodoweNOWOŚĆ!
 3. Wewnątrzszkolny System Doradztwa ZawodowegoNOWOŚĆ!
 4. Dziecko zdolne w szkole w XXI wieku- NOWOŚĆ!
 5. Rodzic w szkole – krok po kroku NOWOŚĆ!
 6. Projekty i innowacje pedagogiczne w każdej szkoleNOWOŚĆ!
 7. .Dyscyplina w klasie a autorytet nauczycielaNOWOŚĆ!
 8. Wychowawca przewodnikiem ucznia NOWOŚĆ!
 9. Socjotechniki wspomagające pracę z uczniami leniwymi
 10. Postępowanie wychowawcze i dyscyplinarne w sytuacjach kryzysowych
 11. Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów
 12. Jak radzić sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów?
 13. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka szansą na jego powodzenie w edukacji wczesnoszkolnej
 14. Rozwijanie edukacji czytelniczej dzieci i młodzieży
 15. Warsztaty plastyczne dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawców świetlic ( DO WYBORU: papier ścierny, decoupage dla najmłodszych, plastelina- tysiąc kwiatów z plasteliny)
 16. Popołudnia z mamą i tatą
 17. “Nauczanie z pasją” –  jako sposób zachowania entuzjazmu i zaangażowania zawodowego – NOWOŚĆ!
 18. Diagnoza i terapia ucznia z AFAZJĄ – NOWOŚĆ!
 19. Diagnoza i terapia ucznia z ZESPOŁEM ASPERGERA – NOWOŚĆ!
 20. Diagnoza i terapia ucznia z AUTYZMEMNOWOŚĆ!
 21. Diagnoza i terapia ucznia  z zaburzeniami CENTRALNEGO PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO- NOWOŚĆ!
 22. Dostosowanie wymagań edukacyjnych w pracy z uczniem z Zespołem ASPERGERA oraz AUTYZMEM – NOWOŚĆ! 
 23. Profilaktyka zagrożeń związanych z internetem i nowymi technologiami, w tym agresji elektronicznej
 24. Bezpieczeństwo w placówce oświatowej – odpowiedzialność prawna dzieci i młodzieży (szkoła podstawowa, gimazjum, szkoły ponadgimnazjalne)
 25. Bezpieczeństwo w szkole i poza szkołą – organizacja zajęć, imprez i wycieczek w kontekście nowych przepisów prawa oświatowego
 26. Nietolerancja rówieśnicza i zagrożenia z tym związane, w kontekście odpowiedzialności prawnej nauczycieli 
 27. Nowelizacja przepisów prawa oświatowego
 28. Nowelizacja statutu szkolnego
 29. Organizacja procesu dydaktycznego w świetle nowych przepisów prawa oświatowego
 30. Organizacja efektywnego kształcenia uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach i szkołach ogólnodostęnych
 31. Edukacja medialna w aspekcie rozwijania kompetencji informatycznych dzieci młodszych- NOWOŚĆ!
 32.  Nauka przez zabawę – wykorzystanie komputera w pracy nauczyciela przedszkola i nauczania początkowego- NOWOŚĆ!
 33.  Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy szkolnego doradcy kariery- NOWOŚĆ!
 34.  Zagrożenia świata wirtualnego – blaski i cienie cyberprzestrzeni
 35.   Prezi – nowe spojrzenie na prezentacje multimedialne
 36. Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej (RODO) –  NOWOŚĆ!
 37. Ocena pray nauczyciela- procedura, wskaźniki, dokumentowanie –  NOWOŚĆ!
 38. Profilaktyka zachowań autoagresywnych, interwencja kryzysowa –  NOWOŚĆ!
 39. Zapobieganie samobójstwom uczniów. Interwencja kryzysowa po samobójstwie w szkole – NOWOŚĆ!
 40. Digitalizacja w pracy nauczycieli, specjalistów, dyrektorów- czyli w jaki sposób radykalnie zmniejszyć ilość papieru w szkolnej dokumentacji (szkolenie realizowane w dwóch wariantach: 2  godz. (tylko wykład) lub 6 god. (wykład + ćwiczenia w sali informatycznej) – NOWOŚĆ!
 41. Sytuacje kryzysowe w szkole – prewencja, procedury, reagowanie – NOWOŚĆ!
 42.   I inne – czekamy na Państwa propozycje!

Zapraszamy do zorganizowanej współpracy:

 • Dyrektorów szkół i placówek oświatowych
 • Nauczycieli szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych
 • Osoby odpowiedzialne za promocję szkoły;
 • Nauczycieli pełniących funkcje kierownicze;
 • Liderów zespołów zadaniowych i samokształceniowych;

Pomożemy dyrektorom szkół i placówek oświatowych w:

 • Dokonaniu diagnozy potrzeb
 • Ustaleniu sposobu działania i zaspokajania
 • Zaplanowaniu form wspomagania i ich realizacji.
 • Sformułowaniu celów wynikających z rozpoznanych luk rozwojowych
 • Wsparciu w przygotowaniu rocznego planu wspomagania, ściśle odpowiadającemu potrzebom;
 • Monitorowaniu przebiegu realizacji rocznego planu wspomagania
 • Dokumentowaniu przebiegu wspomagania;
 • Pozyskaniu  zewnętrznych ekspertów, specjalistów do realizacji zadań.
 • Przygotowaniu sprawozdania z realizacji, przeprowadzenie oceny efektów i opracowanie wniosków na przyszłość.

Kontakt:

Anna Wilczek
specjalista ds. szkoleń
tel. 32 297 43 42 ; 32 255 12 12
e-mail: idn@idn.edu.pl

 

 

 

 

Aktualizacja: 20.06.2018 r.