Home » Oferta »

 

Szkolenia Rad

 

System doskonalenia nauczycieli ma za zadanie organizować i prowadzić wspomaganie szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych,  wychowawczych i opiekuńczych. Powinien funkcjonować w możliwie najbliższym otoczeniu szkoły lub placówki i pracować tak, aby dopasować ofertę i przebieg procesu doskonalenia do aktualnych potrzeb konkretnej szkoły,a jednocześnie towarzyszyć szkole w całym procesie doskonalenia, od diagnozy potrzeb po monitorowanie efektów wprowadzonych zmian uwzględniając potencjał różnych instytucji, które świadczą usługi na rzecz doskonalenia nauczycieli. Głównie skierowany powinien być na wspomaganie pracy szkół zwiększając ich zdolności do rozwiązywania problemów.

Proponujemy Państwu zapoznanie się z ofertą szkoleń dla rad pedagogicznych
szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2017/2018.
Poniżej przedstawiamy kilka wybranych propozycji  z naszej oferty szkoleniowej.
Zapraszamy do współpracy!

 1. Współpraca policji ze szkołą  w ramach  zapobiegania absencji i niedostosowaniu społecznemu
 2. Dopalacze i inne środki psychoaktywne- jak nie ulegać złudzeniom i reagować na czas!
 3. Współpraca z rodzicami. Budowanie dobrej relacji „rodzic- nauczyciel” warunkiem współuczestniczenia

  w wychowaniu dziecka

 4. Wychowawca jako kierownik klasy
 5. Stres w pracy nauczyciela
 6. Promocja placówki oświatowej w środowisku szkolnym
 7. Socjotechniki wspomagające pracę z uczniami leniwymi
 8. Praca z uczniem zdolnym
 9. Postępowanie wychowawcze i dyscyplinarne w sytuacjach kryzysowych
 10. Warsztaty integracyjne dla nauczycieli – adaptacja młodego nauczyciela
 11. Warsztaty dla młodych wychowawców- NOWOŚĆ!
 12. Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów
 13. Jak radzić sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów?
 14. Praktyczne aspekty oceniania kształtującego w świetle przepisów prawa oświatowego
 15. Praca metodą projektu – innowacje pedagogiczne
 16. Sześciolatek w szkole – organizacja i realizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego
 17. Jak rozwijać emocjonalność dziecka? Metoda dramy w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 18. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka szansą na jego powodzenie w edukacji wczesnoszkolnej
 19. Organizacja wycieczek/wyjazdów szkolnych w kontekście odpowiedzialności dyrektora i nauczycieli
 20. Edukacja czytelnicza i medialna w świetle nowej podstawy programowej- NOWOŚĆ!
 21. Rozwijanie edukacji czytelniczej dzieci i młodzieży –NOWOŚĆ!
 22. Warsztaty artystyczne – malowanie  ludowych wzorów śląskich
 23. Warsztaty plastyczne dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawców świetlic ( DO WYBORU: papier ścierny, decoupage dla najmłodszych, plastelina inaczej)- NOWOŚĆ!
 24. Popołudnia z mamą i tatą- NOWOŚĆ!
 25. Rodzice partnerami w wychowaniu i edukacji- NOWOŚĆ!
 26. „Nauczanie z pasją” –  jako sposób zachowania entuzjazmu i zaangażowania zawodowego – NOWOŚĆ!
 27. Diagnoza i terapia ucznia z AFAZJĄ – NOWOŚĆ!
 28. Diagnoza i terapia ucznia z ZESPOŁEM ASPERGERA – NOWOŚĆ!
 29. Diagnoza i terapia ucznia z AUTYZMEMNOWOŚĆ!
 30. Dostosowanie wymagań edukacyjnych w pracy z uczniem z Zespołem ASPERGERA oraz AUTYZMEM – NOWOŚĆ! 
 31. Profilaktyka zagrożeń związanych z internetem i nowymi technologiami, w tym agresji elektronicznej- NOWOŚĆ!
 32. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom oraz nauczycielom w aspekce przepisów prawa
  oświatowego
   – NOWOŚĆ!
 33. Bezpieczeństwo w placówce oświatowej – odpowiedzialność prawna dzieci i młodzieży (szkoła podstawowa, gimazjum, szkoły ponadgimnazjalne) – NOWOŚĆ!
 34. Odpowiedzialność prawna nauczycieli: etyczna, dyscyplinarna, cywilna i karna
 35. Bezpieczeństwo w szkole i poza szkołą – organizacja zajęć, imprez i wycieczek w kontekście nowych przepisów prawa oświatowego- NOWOŚĆ!
 36. Nietolerancja rówieśnicza i zagrożenia z tym związane, w kontekście odpowiedzialności prawnej nauczycieli – NOWOŚĆ!
 37. Nowelizacja przepisów prawa oświatowego – NOWOŚĆ!
 38. Nowelizacja statutu szkolnego – NOWOŚĆ!
 39. Wdrażanie nowej podstawy programowej – NOWOŚĆ!
 40. Nowa podstawa programowa a organizacja pracy szkoły – NOWOŚĆ!
 41. Organizacja procesu dydaktycznego w świetle nowych przepisów prawa oświatowego – NOWOŚĆ!
 42. Organizacja efektywnego kształcenia uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach
  i szkołach ogólnodostęnych
   – NOWOŚĆ!
 43. Edukacja medialna w aspekcie rozwijania kompetencji informatycznych dzieci młodszych- NOWOŚĆ!
 44.  Nauka przez zabawę – wykorzystanie komputera w pracy nauczyciela przedszkola i nauczania początkowego- NOWOŚĆ!
 45.  Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy szkolnego doradcy kariery- NOWOŚĆ!
 46.  Zagrożenia świata wirtualnego – blaski i cienie cyberprzestrzeni- NOWOŚĆ!
 47.   Prezi – nowe spojrzenie na prezentacje multimedialne- NOWOŚĆ!
 48.   I inne – czekamy na Państwa propozycje!

Zapraszamy do zorganizowanej współpracy:

 • Dyrektorów szkół i placówek oświatowych
 • Nauczycieli szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych
 • Osoby odpowiedzialne za promocję szkoły;
 • Nauczycieli pełniących funkcje kierownicze;
 • Liderów zespołów zadaniowych i samokształceniowych;

Pomożemy dyrektorom szkół i placówek oświatowych w:

 • Dokonaniu diagnozy potrzeb
 • Ustaleniu sposobu działania i zaspokajania
 • Zaplanowaniu form wspomagania i ich realizacji.
 • Sformułowaniu celów wynikających z rozpoznanych luk rozwojowych
 • Wsparciu w przygotowaniu rocznego planu wspomagania, ściśle odpowiadającemu potrzebom;
 • Monitorowaniu przebiegu realizacji rocznego planu wspomagania
 • Dokumentowaniu przebiegu wspomagania;
 • Pozyskaniu  zewnętrznych ekspertów, specjalistów do realizacji zadań.
 • Przygotowaniu sprawozdania z realizacji, przeprowadzenie oceny efektów i opracowanie wniosków na przyszłość.

Kontakt:

Anna Wilczek
specjalista ds. szkoleń
tel. 32 297 43 42 ; 32 255 12 12
e-mail: idn@idn.edu.pl

 

 

 

 

Aktualizacja: 31.10.2017 r.