PEDAGOGIKA SZTUKI: WIEDZA O KULTURZE

 

Dwusemestralne studia podyplomowe prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, (Dz. U. z 2012 r. poz. 131). Skierowane do nauczycieli pragnących zdobyć kwalifikacje do nauczania przedmiotu „Wiedza o kulturze”. Absolwent tych studiów m.in. będzie potrafił przygotować uczniów do odbioru sztuki, korzystania z dóbr kultury oraz aktywnego i twórczego uczestnictwa w społecznym życiu kulturalnym, krytycznej i refleksyjnej interpretacji, a także oceny zjawisk artystycznych i kulturowych. Studia nadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu Wiedza o kulturze.

Cel studiów

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w podstawy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktyczne niezbędne w nauczaniu wiedzy o kulturze.

Termin rozpoczęcia: 14 MARZEC 2018*

*(pod warunkiem zebrania się odpowiedniej liczby osób)

 Czas trwania:

2 semestry (265 godzin dydaktycznych- w tym 60 godzin praktyk)- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, (Dz. U. z 2012 r. poz. 131)

Cena studiów

Ceny za studia zostaną podane wkrótce.

Opłata gwarancyjna 200,00 zł będzie wliczona w całkowity koszt.

Dla naszych absolwentów studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych oraz uczestników innych form doskonalenia przewidujemy RABATY w wysokości od 3 do 15 %! ( informację na temat wysokości rabatu można uzyskać pod adresem idn@idn.edu.pl lub pod nr telefonu: 500 012 950)

Organizator nie pobiera opłat za:

 • wydanie dokumentów na życzenie słuchaczy (standardowe zaświadczenie, rachunki)
 • przystąpienie do egzaminu końcowego

Jakie warunki przyjęcia na studia?

 • Ukończenie studiów wyższych licencjackich lub magisterskich.
 • Dokonanie opłaty gwarancyjnej 200 zł- na poczet czesnego.
 • Aby móc podjąć naukę na studiach podyplomowych, nie trzeba być nauczycielem zatrudnionym w placówce oświatowej.

Uwaga! Opłata nie jest zwracana jeśli kandydat nie podejmie nauki, a kierunek został uruchomiony.

W przeciwnym razie opłata zostanie zwrócona.

Jakie dokumenty należy złożyć?

 • Zgłoszenie on-line
 • kwestionariusz GSW
 • 2 poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie ukończenia studiów wyższych- kserokopie dyplomów mogą zostać podbite za zgodność z oryginałem przez dyrektora Państwa szkoły. W przeciwnym wypadku, prosimy o dostarczenie oryginału dyplomu do wglądu.
 • Kserokopia dowodu osobistego.
 • 2 egzemplarze uzupełnionego oraz podpisanego oświadczenia pedagogicznego (oświadczenie informuje, że studia nie nadają kwalifikacji pedagogicznych. Zgodnie z tym zapisem, studia nadają pełne kwalifikacje, jeżeli osoba zapisująca się na studia posiada przygotowanie pedagogiczne).
 • Kserokopia dowodu wpłaty opłaty gwarancyjnej w wysokości 200 złotych- nr konta bankowego 88 1050 1360 1000 0022 7513 1262 ING Bank Śląski- W tytule opłaty prosimy wpisać imię i nazwisko kandydata oraz nazwę kierunku studiów podyplomowych

Uwaga!

Powyższy komplet dokumentów należy dostarczyć osobiście lub nadać listem poleconym do naszej placówki w ciągu 14 dni od dnia wysłania zgłoszenia na studia. Osoby, które nie dostarczą w/w dokumentów w terminie, nie zostaną przyjęte na studia.

Studia prowadzi

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium ul. Pstrowskiego 3a 62-200 Gniezno

w porozumieniu z:

Instytutem Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA ul. Wojewódzka 29, 40-026 Katowice

Miejsce prowadzenia zajęć:

Zajęcia odbywają się w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Staszica 2 oraz w nowowyremontowanej siedzibie Instytutu przy ul. Wojewódzkiej w Katowicach, z częstotliwością jednego/dwóch zjazdów w miesiącu w soboty od godz. 8.30 do 18.30 i niedziele od godz.8.30 do godz. 15.30.

Wykładowcy

Kadrę wykładowców stanowią pracownicy naukowi GSW Milenium oraz innych uczelni z terenu Śląska i Zagłębia. Psycholodzy, pedagodzy oraz doświadczeni praktycy. Oprócz zajęć wykładowych, prowadzone będą metodami aktywizującymi, ćwiczenia oraz zajęcia warsztatowe.

Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu:

 • Psychopedagogiki sztuki
 • Historii sztuki
 • Historii kultury
 • Teatru i filmu
 • Dramy
 • Muzyki
 • Metodyki wiedzy o kulturze
 • Praktyka (praktyka może zostać zrealizowana w swoim miejscu pracy, pod nadzorem innego nauczyciela posiadającego kwalifikacje do prowadzenia zajęć).

Opinie absolwentów na temat organizacji studiów,które zakończyły się w maju 2012r.:

„Rzetelne informacje, ciekawi i sumiennie przygotowani wykładowcy”
„Dobra cena za studia, dobry dojazd, ciekawe zajęcia”
„Miła atmosfera „
„Doświadczona kadra, miła atmosfera”
„Łatwy kontakt, szybkie odpowiedzi, doświadczeni wykładowcy, ciekawe zajęcia”
„Bieżące informacje wysyłane na e-mail.”
„Można było liczyć na pomoc, w trudnej sytuacji życiowej.”
Studia kończą się egzaminem dyplomowym.

Opinie naszych absolwentów na temat tego kierunku:

„Kompetentne osoby prowadzące zajęcia”
Słuchaczka w latach 2007/2008
„Przyjemne było poznanie nauczycieli na tym kierunku oraz możliwość wymiany swoich doświadczeń”
Słuchaczka w latach 2007/2008
„Zajęcia prowadzone przez doskonale przygotowane osoby”
Słuchaczka w latach 2008/2009

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt:

32 297- 43- 42,
500 012 950 (od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00)

509 817 117 (od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00)
e-mail: idn@idn.edu.pl

Nr konta bankowego

88 1050 1360 1000 0022 7513 1262 ING Bank Śląski