PODYPLOMOWE STUDIA PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO

 

Plany i programy studiów podyplomowych tej specjalności zostały opracowane i ułożone zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami:


 • Program studiów jest zgodny z nowym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).
 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575)
 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (DZ. U. z 2017 r. poz. 703)
 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591)

Cel studiów:

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w podstawowe pojęcia, pozwalające na zrozumienie społecznego sensu edukacji i jej roli w procesach przebudowy społecznej,a tym samym stworzą podstawy zaangażowania zawodowego.

Czas trwania:

3 semestry 

Termin rozpoczęcia:

Najbliższe zajęcia dydaktyczne 22.09.2022 – dopisz się do uruchomionej grupy!

Koszt studiów:

Opłata za naukę na studiach podyplomowych wynosi 3190,00 zł . Czesne jest płatne w bardzo dogodnych ratach. Opłata gwarancyjna 200,00 zł jest wliczona w całkowity koszt studiów.

Zniżki*:

3% – dla uczestników szkoleń rad pedagogicznych oraz kursów doskonalących (bez względu na odbytą ilość).

5% – Absolwenci jednej specjalności.

10% – Absolwenci dwóch specjalności.

10% – Zniżka małżeńska**, – jeżeli małżonkowie studiują w tym samym czasie, zniżka przysługuje jednemu z nich studiującemu na droższej specjalności.

15% – absolwenci trzech specjalności i więcej.

* Zniżki łączą się. Jednocześnie zniżki nie mogą przekroczyć 25%, jeżeli po zsumowaniu tak by się stało zniżkę ustala indywidualnie Dyrektor IDN WIEDZA. ** Zniżki absolwenckie jednego z małżonków przechodzą na drugiego.

Organizator nie pobiera opłat za:

 • wydanie dokumentów na życzenie słuchaczy (standardowe zaświadczenie, rachunki)
 • przystąpienie do egzaminu końcowego

Warunki przyjęcia na studia:

 • Ukończenie studiów wyższych licencjackich lub magisterskich.
 • Dokonanie opłaty gwarancyjnej 200 zł- na poczet czesnego.

Uwaga! Opłata gwarancyjna nie jest zwracana jeśli kandydat nie podejmie nauki, a kierunek został uruchomiony.
W przeciwnym razie opłata zostanie zwrócona.

Jakie dokumenty należy złożyć?

 • Zgłoszenie on-line
 • kwestionariusz GSW
 • 2 poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie ukończenia studiów wyższych- kserokopie dyplomów mogą zostać podbite za zgodność z oryginałem przez pracodawcę. W przeciwnym wypadku, prosimy o dostarczenie kserokopii oraz oryginału dyplomu do wglądu.
 • Kserokopia dowodu wpłaty opłaty gwarancyjnej w wysokości 200 złotych- nr konta bankowego 88 1050 1360 1000 0022 7513 1262 ING Bank Śląski- W tytule opłaty prosimy wpisać imię i nazwisko kandydata oraz nazwę kierunku studiów podyplomowych

Uwaga!

Powyższy komplet dokumentów należy dostarczyć na spotkanie organizacyjne. Osoby, które nie będą mogły być obecne na spotkaniu organizacyjnym lub zapiszą się po jego dacie (tj. 31.03.2022) proszone są o dostarczenie dokumentów  lub nadanie ich listem poleconym do naszej placówki w ciągu 14 dni od dnia spotkania organizacyjnego lub od dnia wysłania zgłoszenia on-line na studia. Osoby, które nie dostarczą w/w dokumentów w terminie, nie zostaną przyjęte na studia.

Studia prowadzi:

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium ul. Leopolda Okulickiego 3a, 62-200 Gniezno

w porozumieniu z:

IDN WIEDZA Instytutem Doskonalenia Zawodowego ul.Wojewódzka 29/2, 40-026 Katowice

Miejsce prowadzenia zajęć:

Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej nr 62 w Katowicach, przy ul. Ordona 3d oraz w nowowyremontowanej siedzibie Instytutu przy ul. Wojewódzkiej w Katowicach, z częstotliwością jednego/dwóch zjazdów w miesiącu w soboty od godz. 8.30 do 18.30 i niedziele od godz.8.30 do godz. 15.30.

Program studiów obejmuje następujące przedmioty:

 • Elementy psychologii ogólnej, rozwojowej oraz osobowości człowieka
 • Psychopedagogiczne uwarunkowania procesu edukacji
 • Wybrane zagadnienia pedeutologii
 • Komunikacja i kultura języka
 • Higiena i emisja głosu
 • Podstawy diagnostyki i profilaktyki psychopedagogicznej
 • Współczesne tendencje edukacyjnej
 • Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej
 • Podstawy dydaktyki
 • Dydaktyka szczegółowa
 • Program studiów obejmuje 150 godzin praktyki pedagogicznej

Studia kończą się egzaminem ustnym.

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt:

32 297 43 42,
500 012 950 (od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00)

e-mail: idn@idn.edu.pl

Nr konta bankowego

88 1050 1360 1000 0022 7513 1262
ING Bank Śląski