PODYPLOMOWE STUDIA PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO

 

Trzysemestralne studia przeznaczone dla osób chcących uzyskać uprawnienia do pracy w placówkach oświatowych. Prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, (Dz. U. z 2012r. poz. 131).

Czas trwania:

3 semestry (445 godzin dydaktycznych- w tym 150 godzin praktyk)- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, (Dz. U. z 2012r. poz. 131)

Cel studiów

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w podstawowe pojęcia, pozwalające na zrozumienie społecznego sensu edukacji i jej roli w procesach przebudowy społecznej,a tym samym stworzą podstawy zaangażowania zawodowego.

Termin rozpoczęcia: 14 MARZEC 2018*

*(pod warunkiem zebrania się odpowiedniej liczby osób)

Koszt studiów

Opłata za naukę na studiach podyplomowych wynosi od 3 190,00 zł do 3 700,00 zł. Czesne jest płatne w bardzo dogodnych ratach. Opłata gwarancyjna 200,00 zł jest wliczona w całkowity koszt studiów.

Zniżki*:

3% – dla uczestników szkoleń rad pedagogicznych oraz kursów doskonalących (bez względu na odbytą ilość).

5% – Absolwenci jednej specjalności.

10% – Absolwenci dwóch specjalności.

10% – Zniżka małżeńska**, – jeżeli małżonkowie studiują w tym samym czasie, zniżka przysługuje jednemu z nich studiującemu na droższej specjalności.

15% – absolwenci trzech specjalności i więcej.

* Zniżki łączą się. Jednocześnie zniżki nie mogą przekroczyć 25%, jeżeli po zsumowaniu tak by się stało zniżkę ustala indywidualnie Dyrektor IDN WIEDZA. ** Zniżki absolwenckie jednego z małżonków przechodzą na drugiego.

Organizator nie pobiera opłat za:

 • wydanie dokumentów na życzenie słuchaczy (standardowe zaświadczenie, rachunki)
 • przystąpienie do egzaminu końcowego

Jakie warunki przyjęcia na studia?

 • Ukończenie studiów wyższych licencjackich lub magisterskich.
 • Dokonanie opłaty gwarancyjnej 200 zł- na poczet czesnego.

Uwaga! Opłata nie jest zwracana jeśli kandydat nie podejmie nauki, a kierunek został uruchomiony.
W przeciwnym razie opłata zostanie zwrócona.

Jakie dokumenty należy złożyć?

 • Zgłoszenie on-line
 • kwestionariusz GSW
 • 2 poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie ukończenia studiów wyższych- kserokopie dyplomów mogą zostać podbite za zgodność z oryginałem przez pracodawcę. W przeciwnym wypadku, prosimy o dostarczenie oryginału dyplomu do wglądu.
 • Kserokopia dowodu osobistego.
 • Kserokopia dowodu wpłaty opłaty gwarancyjnej w wysokości 200 złotych- nr konta bankowego 88 1050 1360 1000 0022 7513 1262 ING Bank Śląski- W tytule opłaty prosimy wpisać imię i nazwisko kandydata oraz nazwę kierunku studiów podyplomowych

Uwaga!

Powyższy komplet dokumentów należy dostarczyć osobiście lub nadać listem poleconym do naszej placówki w ciągu 14 dni od dnia wysłania zgłoszenia na studia. Osoby, które nie dostarczą w/w dokumentów w terminie, nie zostaną przyjęte na studia.

Studia prowadzi

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium ul. Leopolda Okulickiego 3a, 62-200 Gniezno

w porozumieniu z:

Instytutem Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA ul.Wojewódzka 29, 40-026 Katowice

Miejsce prowadzenia zajęć:

Zajęcia odbywają się w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Staszica 2 oraz w siedzibie Instytutu przy ul. Wojewódzkiej w Katowicach, z częstotliwością jednego/dwóch zjazdów w miesiącu w soboty od godz. 8.30 do 18.30 i niedziele od godz.8.30 do godz. 15.30.

Wykładowcy

Kadrę wykładowców stanowią pracownicy naukowi GSW Milenium oraz innych uczelni z terenu Śląska i Zagłębia. Psycholodzy, pedagodzy oraz doświadczeni praktycy. Oprócz zajęć wykładowych, prowadzone będą metodami aktywizującymi, ćwiczenia oraz zajęcia warsztatowe.

Program studiów obejmuje następujące przedmioty:

 • Elementy psychologii ogólnej, rozwojowej oraz osobowości człowieka
 • Psychopedagogiczne uwarunkowania procesu edukacji
 • Wybrane zagadnienia pedeutologii
 • Komunikacja i kultura języka
 • Higiena i emisja głosu
 • Podstawy diagnostyki i profilaktyki psychopedagogicznej
 • Współczesne tendencje edukacyjnej
 • Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej
 • Podstawy dydaktyki
 • Dydaktyka szczegółowa
 • Program studiów obejmuje 150 godzin praktyki pedagogicznej

Studia kończą się egzaminem ustnym.

Opinie Słuchaczy na temat studiów w latach 2016/2017:

„Bardzo miła atmosfera, solidni wykładowcy „
„Bardzo przyjemnym było widzieć zaangażowanie wykładowców w prowadzeniu zajęć”

„Świetnie przygotowani wykładowcy oraz wysoki poziom nauczania”

„Przyjemna obsługa w sekretariacie, szybie załatwianie spraw oraz łatwy i szybki kontakt mailowy”

Opinie Słuchaczy na temat studiów w latach 2012/2013:

„Miła atmosfera na studiach. „
„Niska cena studiów, stosunkowo krótki czas realizacji, dobra kadra.”

Opinie Słuchaczy na temat studiów w latach 2011/2012.:

„Miła atmosfera, dobry dojazd, dobra organizacja „
„Dobra organizacja zajęć”
„Dowiedziałam się jak w praktyce wykorzystać swoje wiedzę i jak skutecznie przekazać ją uczniom. „
„Bardzo mili i wyrozumiali wykładowcy”
„Bezproblemowa obsługa, miły stosunek do słuchaczy, zjazdy raz w miesiącu”
„Uczelnia przyjazna studentom.”

Opinia naszej absolwentki na temat atmosfery na tym kierunku:

„Serdecznie dziękuję za wysiłek, ciekawe i profesjonalne prowadzenie zajęć. Za przychylność przy tworzeniu i ocenianiu pracy dyplomowej oraz podczas egzaminu, który był pierwszym o jakim mogę powiedzieć-przyjemny. Pozdrawiam serdecznie Kierownika merytorycznego kierunku, życzę wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że nasze ścieżki jeszcze się skrzyżują. To duże szczęście spotkać na swojej drodze takich ludzi.”
Słuchaczka w latach 2008/2009

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt:

32 297- 43- 42,
500 012 950 (od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00)

509 817 117 (od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00)
e-mail: idn@idn.edu.pl

Nr konta bankowego

88 1050 1360 1000 0022 7513 1262
ING Bank Śląski