PEDAGOGIKA SZTUKI: PLASTYKA

 

Dwusemestralne studia podyplomowe prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, (Dz. U. z 2012r. poz. 131). Skierowane do nauczycieli pragnących zdobyć kwalifikacje do nauczania przedmiotu „Plastyka”. Słuchaczowi studiów przekazana zostanie wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu plastyki oraz zostanie on przygotowany do prowadzenia warsztatów i ćwiczeń praktycznych z dziedzin twórczości artystycznej. Absolwent tych studiów nabędzie niezbędną wiedzę do prowadzenia zajęć szkolnych prezentujących dzieje i dorobek sztuki i kultury światowej, jak również będzie potrafił posługiwać się wiedzą o technikach i stylach kreacji artystycznych w zakresie plastyki oraz projektowania przemysłowego  i rzemiosła artystycznego.

Terminy rozpoczęcia: 14 MARZEC 2018*

*(pod warunkiem zebrania się odpowiedniej liczby osób)

 Cel studiów

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w podstawy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktyczne niezbędne w nauczaniu plastyki.

Czas trwania:

2 semestry (265 godzin dydaktycznych- w tym 60 godzin praktyk)- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, (Dz. U. z 2012r. poz. 131)

Koszt studiów

Opłata za naukę na studiach podyplomowych wynosi od 3 190,00 zł do 3 700,00 zł. Czesne jest płatne w bardzo dogodnych ratach. Opłata gwarancyjna 200,00 zł jest wliczona w całkowity koszt studiów.

Zniżki*:

3% – dla uczestników szkoleń rad pedagogicznych oraz kursów doskonalących (bez względu na odbytą ilość).

5% – Absolwenci jednej specjalności.

10% – Absolwenci dwóch specjalności.

10% – Zniżka małżeńska**, – jeżeli małżonkowie studiują w tym samym czasie, zniżka przysługuje jednemu z nich studiującemu na droższej specjalności.

15% – absolwenci trzech specjalności i więcej.

* Zniżki łączą się. Jednocześnie zniżki nie mogą przekroczyć 25%, jeżeli po zsumowaniu tak by się stało zniżkę ustala indywidualnie Dyrektor IDN WIEDZA. ** Zniżki absolwenckie jednego z małżonków przechodzą na drugiego.

Organizator nie pobiera opłat za:

 • wydanie dokumentów na życzenie słuchaczy (standardowe zaświadczenie, rachunki)
 • przystąpienie do egzaminu dyplomowego

Jakie warunki przyjęcia na studia?

 • Ukończenie studiów wyższych licencjackich lub magisterskich.
 • Dokonanie opłaty gwarancyjnej 200 zł- na poczet czesnego.
 • Aby móc podjąć naukę na studiach podyplomowych, nie trzeba być nauczycielem zatrudnionym w placówce oświatowej.

Uwaga! Opłata nie jest zwracana jeśli kandydat nie podejmie nauki, a kierunek został uruchomiony.
W przeciwnym razie opłata zostanie zwrócona.

Jakie dokumenty należy złożyć?

 • Zgłoszenie on-line
 • kwestionariusz GSW
 • 2 poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie ukończenia studiów wyższych- kserokopie dyplomów mogą zostać podbite za zgodność z oryginałem przez dyrektora Państwa szkoły. W przeciwnym wypadku, prosimy o dostarczenie oryginału dyplomu do wglądu.
 • Kserokopia dowodu osobistego.
 • 2 egzemplarze uzupełnionego oraz podpisanego oświadczenia pedagogicznego (oświadczenie informuje, że studia nie nadają kwalifikacji pedagogicznych. Zgodnie z tym zapisem, studia nadają pełne kwalifikacje, jeżeli osoba zapisująca się na studia posiada przygotowanie pedagogiczne).
 • Kserokopia dowodu wpłaty opłaty gwarancyjnej w wysokości 200 złotych- nr konta bankowego 88 1050 1360 1000 0022 7513 1262 ING Bank Śląski- W tytule opłaty prosimy wpisać imię i nazwisko kandydata oraz nazwę kierunku studiów podyplomowych

Uwaga!

Powyższy komplet dokumentów należy dostarczyć osobiście lub nadać listem poleconym do naszej placówki w ciągu 14 dni od dnia wysłania zgłoszenia na studia. Osoby, które nie dostarczą w/w dokumentów w terminie, nie zostaną przyjęte na studia.

Studia prowadzi

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium ul. Leopolda Okulickiego 3a, 62-200 Gniezno

w porozumieniu z:

Instytutem Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA ul.Wojewódzka 29, 40-026 Katowice

Miejsce prowadzenia zajęć:

Zajęcia odbywają się w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Staszica 2 oraz w nowowyremontowanej siedzibie Instytutu przy ul. Wojewódzkiej w Katowicach, z częstotliwością jednego/dwóch zjazdów w miesiącu w soboty od godz. 8.30 do 18.30 i niedziele od godz.8.30 do godz. 15.30.

Wykładowcy

Kadrę wykładowców stanowią pracownicy naukowi GSW Milenium oraz innych uczelni z terenu Śląska i Zagłębia. Psycholodzy, pedagodzy oraz doświadczeni praktycy. Oprócz zajęć wykładowych, prowadzone będą metodami aktywizującymi, ćwiczenia oraz zajęcia warsztatowe.

Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu:

 • Psychopedagogiki sztuki
 • Historii sztuki
 • Historii kultury
 • Grafiki i rzeźby
 • Malarstwa i rysunku
 • Metodyki plastyki
 • Praktyka (praktyka może zostać zrealizowana w swoim miejscu pracy, pod nadzorem innego nauczyciela posiadającego kwalifikacje do prowadzenia zajęć).
 • Studia kończą się egzaminem końcowym.

Opinie absolwentów tego kierunku w 2017 r.:

„Fachowa, konkretna, merytoryczna i bardzo dobrze przygotowana kadra.”

„Zajęcia prowadzone przez kreatywne, konkretne i bardzo błyskotliwe osoby”

„Zajęcia ciekawe, atrakcyjne, przekazujące rzeczowe i przydatne w pracy nauczyciela wiadomości i umiejętności.”

„Dobra organizacja i kompetentna kadra wykładowców.”

„Studia wyposażyły mnie w wiedzę merytoryczną i praktykę potrzebna w pracy nauczyciela.”

„Rewelacyjna atmosfera, świetni wykładowcy, wszystko było super!”

„Świetnie przemyślana organizacja. Kadra prowadząca to prawdziwi fachowcy w swojej dziedzinie.”

 

Opinie naszych absolwentów w poprzednich latach:

„Kompetentne osoby prowadzące zajęcia”
„Przyjemne było poznanie nauczycieli na tym kierunku oraz możliwość wymiany swoich doświadczeń”
„Zajęcia prowadzone przez doskonale przygotowane osoby”

„Rzetelne informacje, ciekawi i sumiennie przygotowani wykładowcy”
„Dobra cena za studia, dobry dojazd, ciekawe zajęcia”
„Miła atmosfera „
„Doświadczona kadra, miła atmosfera”
„”Łatwy kontakt, szybkie odpowiedzi, doświadczeni wykładowcy, ciekawe zajęcia”
„Bieżące informacje wysyłane na e-mail.”
„Można było liczyć na pomoc, w trudnej sytuacji życiowej.”

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt:

32 297- 43- 42,
500 012 950 (od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00)

509 817 117 (od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00)
e-mail: idn@idn.edu.pl

Nr konta bankowego

88 1050 1360 1000 0022 7513 1262
ING Bank Śląski