EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ – OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 

Dwusemestralne studia podyplomowe prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, (Dz. U. z 2012r. poz. 131). Studia przygotowują do pracy z dziećmi i dorosłymi upośledzonymi umysłowo- w szkołach specjalnych, ośrodkach wychowawczych itp. Absolwenci studiów otrzymują świadectwo uprawniające do pracy pedagogicznej w tego rodzaju placówkach szkolnych i pozaszkolnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Studia skierowane są również do nauczycieli wszystkich typów szkół, w których są klasy integracyjne.

Cel studiów

Celem studiów jest wyposażenie w podstawy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktyczne niezbędne w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Kształcenie i doskonalenie umiejętności potrzebnych do podejmowania działań rewalidacyjnych i psychokorekcyjnych w stosunku do uczniów z obniżoną sprawnością intelektualną.

Terminy rozpoczęcia: 14 MARZEC 2018*

*(pod warunkiem zebrania się odpowiedniej liczby osób)

Czas trwania:

2 semestry (350 godzin dydaktycznych- w tym 120 godzin praktyk)- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, (Dz. U. z 2012r. poz. 131)

Koszt studiów

Opłata za naukę na studiach podyplomowych wynosi od 3 190,00 zł do 3 700,00 zł. Czesne jest płatne w bardzo dogodnych ratach. Opłata gwarancyjna 200,00 zł jest wliczona w całkowity koszt studiów.

Zniżki*: 

3% – dla uczestników szkoleń rad pedagogicznych oraz kursów doskonalących (bez względu na odbytą ilość).

5% – Absolwenci jednej specjalności.

10% – Absolwenci dwóch specjalności.

10% – Zniżka małżeńska**, – jeżeli małżonkowie studiują w tym samym czasie, zniżka przysługuje jednemu z nich studiującemu na droższej specjalności.

15% – absolwenci trzech specjalności i więcej.

* Zniżki łączą się. Jednocześnie zniżki nie mogą przekroczyć 25%, jeżeli po zsumowaniu tak by się stało zniżkę ustala indywidualnie Dyrektor IDN WIEDZA. ** Zniżki absolwenckie jednego z małżonków przechodzą na drugiego.

Organizator nie pobiera opłat za:

 • wydanie dokumentów na życzenie słuchaczy (standardowe zaświadczenie, rachunki)
 • przystąpienie do egzaminu dyplomowego

Jakie warunki przyjęcia na studia?

 • Ukończenie studiów wyższych licencjackich lub magisterskich.
 • Dokonanie opłaty gwarancyjnej 200 zł- na poczet czesnego.
 • Aby móc podjąć naukę na studiach podyplomowych, nie trzeba być nauczycielem zatrudnionym w placówce oświatowej.

Uwaga! Opłata nie jest zwracana jeśli kandydat nie podejmie nauki, a kierunek został uruchomiony.

W przeciwnym razie opłata zostanie zwrócona.

Jakie dokumenty należy złożyć?

 • Zgłoszenie on-line
 • Zgłoszenie dla osób po kursie kwalifikacyjnym (jednosemestralne)
 • kwestionariusz GSW
 • 2 poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie ukończenia studiów wyższych- kserokopie dyplomów mogą zostać podbite za zgodność z oryginałem przez dyrektora Państwa szkoły. W przeciwnym wypadku, prosimy o dostarczenie oryginału dyplomu do wglądu.
 • Kserokopia dowodu osobistego.
 • 2 egzemplarze uzupełnionego oraz podpisanego oświadczenia pedagogicznego (oświadczenie informuje, że studia nie nadają kwalifikacji pedagogicznych. Zgodnie z tym zapisem, studia nadają pełne kwalifikacje, jeżeli osoba zapisująca się na studia posiada przygotowanie pedagogiczne).
 • Kserokopia dowodu wpłaty opłaty gwarancyjnej w wysokości 200 złotych –  nr konta bankowego 88 1050 1360 1000 0022 7513 1262 ING Bank Śląski- W tytule opłaty prosimy wpisać imię i nazwisko kandydata oraz nazwę kierunku studiów podyplomowych

Uwaga!

Powyższy komplet dokumentów należy dostarczyć osobiście lub nadać listem poleconym do naszej placówki w ciągu 14 dni od dnia wysłania zgłoszenia na studia. Osoby, które nie dostarczą w/w dokumentów w terminie, nie zostaną przyjęte na studia.

Studia prowadzi

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium ul. Leopolda Okulickiego 3a, 62-200 Gniezno

w porozumieniu z:

Instytutem Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA ul.Wojewódzka 29, 40-026 Katowice

Miejsce prowadzenia zajęć:

Zajęcia odbywają się w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Staszica 2 oraz w nowowyremontowanej siedzibie Instytutu przy ul. Wojewódzkiej w Katowicach, z częstotliwością jednego/dwóch zjazdów w miesiącu w soboty od godz. 8.30 do 18.30 i niedziele od godz.8.30 do godz. 15.30.

Wykładowcy

Kadrę wykładowców stanowią pracownicy naukowi GSW Milenium oraz innych uczelni z terenu Śląska i Zagłębia. Psycholodzy, pedagodzy oraz doświadczeni praktycy. Oprócz zajęć wykładowych, prowadzone będą metodami aktywizującymi, ćwiczenia oraz zajęcia warsztatowe.

Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu:

 • Pedagogiki specjalnej
 • Rewalidacji indywidualnej
 • Metodyki nauczania i wychowania uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną
 • Metodyki kształcenia i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • Praktyka (praktyka może zostać zrealizowana w swoim miejscu pracy, pod nadzorem innego nauczyciela posiadającego kwalifikacje do prowadzenia zajęć).
 • Studia kończą się egzaminem końcowym.

Opinie absolwentów na temat organizacji studiów w 2017 r:

„Bardzo dobrze zorganizowany rozkład terminów zjazdów”

„Tematyka zajęć bardzo dobrze dostosowana do problemów zawodowych. Wykładowcy- świetni praktycy”

„Studia bardzo mnie rozwinęły. Zajęcia były bardzo ciekawe”

„Wspaniałe zajęcia oparte na praktycznym doświadczeniu prowadzących. 100% kompetencji!”

„Krótki czas trwania studiów oraz dopasowane terminy zjazdów”

„Świetnie wykwalifikowana kadra”

„Miła atmosfera. Przekazywana wiedza przez wykładowców była połączona z praktyczną wiedzą”

Opinie absolwentów na temat organizacji studiów w poprzednich latach:

„Bardzo przyjazne terminy zjazdów dla słuchacza pracującego w szkole”

„Ciekawie prowadzone zajęcia, duża wiedza wykładowców”

„Studia dały mi rozszerzenie i pogłębienie umiejętności, które są mi potrzebne do pracy”

„Szybki przebieg studiów „
„Dobra organizacja, życzliwa atmosfera, przygotowanie merytoryczne wykładowców „

„Bardzo dobrze przygotowani merytorycznie wykładowcy, życzliwi, punktualni „
„Miła atmosfera na zajęciach „
„Systematyczność, perfekcyjne przekazywanie materiału, punktualność, miła atmosfera na zajęciach „
„Wysoki poziom reprezentowanej wiedzy przez wykładowców „
„Doskonale przygotowani wykładowcy, profesjonalna placówka, wyrozumiali wykładowcy, można wiele się nauczyć i poszerzyć swoją wiedzę „
„Postawa prowadzących zajęcia sprzyjała realizacji celów „
” Korzystna cena i forma płatności, dogodność w płaceniu rat”
„Przyjemna obsługa w sekretariacie, szybkie załatwianie spraw słuchaczy „ 

„Bardzo wyrozumiali i ludzcy Wykładowcy”

„Korzystnym było zrozumienie ze strony Dyrekcji trudnych problemów. Bardzo indywidualne traktowanie studenta. Przyjemna atmosfera”

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt:

32 297- 43- 42,
500 012 950 (od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00)

509 817 117 (od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00)
e-mail: idn@idn.edu.pl

Nr konta bankowego

88 1050 1360 1000 0022 7513 1262 ING Bank Śląski