DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA

 


Dwusemestralne studia podyplomowe prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, (Dz. U. z 2012r. poz. 131). Przygotowujemy nauczycieli do prowadzenia indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi i młodzieżą, mającymi trudności w uczeniu się szkolnym. Nauczyciele zostaną przygotowani do prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych, do udzielenie pomocy psychologicznej i pedagogicznej, do prowadzenia zajęć korekcyjno – kompensacyjnych w celu pokonania trudności uzyskania osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych dla danego etapu edukacji. Na zajęciach przedstawione zostaną również różnorodne techniki pracy z dzieckiem mającym problemy z czytaniem, pisaniem (dysleksją, dysgrafią, dysortografią). Absolwenci studiów otrzymują świadectwo potwierdzające uzyskane kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii dzieci ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się.

Termin rozpoczęcia: 14 MARZEC 2018*

*(pod warunkiem zebrania się odpowiedniej liczby osób)

Cel studiów

Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą mającymi trudności w uczeniu się.

Czas trwania:

2 semestry (270 godzin dydaktycznych- w tym 60 godzin praktyk)- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, (Dz. U. z 2012r. poz. 131)

Koszt studiów

Opłata za naukę na studiach podyplomowych wynosi od 2 990,00 zł do 3 500,00 zł. Czesne jest płatne w bardzo dogodnych ratach. Opłata gwarancyjna 200,00 zł jest wliczona w całkowity koszt studiów.

Zniżki*:

3% – dla uczestników szkoleń rad pedagogicznych oraz kursów doskonalących (bez względu na odbytą ilość).

5% – Absolwenci jednej specjalności.

10% – Absolwenci dwóch specjalności.

10% – Zniżka małżeńska**, – jeżeli małżonkowie studiują w tym samym czasie, zniżka przysługuje jednemu z nich studiującemu na droższej specjalności.

15% – absolwenci trzech specjalności i więcej.

* Zniżki łączą się. Jednocześnie zniżki nie mogą przekroczyć 25%, jeżeli po zsumowaniu tak by się stało zniżkę ustala indywidualnie Dyrektor IDN WIEDZA. ** Zniżki absolwenckie jednego z małżonków przechodzą na drugiego.

Organizator nie pobiera opłat za:

 • wydanie dokumentów na życzenie słuchaczy (standardowe zaświadczenie, rachunki)
 • przystąpienie do egzaminu końcowego

Jakie warunki przyjęcia na studia?

Ukończenie studiów wyższych licencjackich lub magisterskich.
Dokonanie opłaty gwarancyjnej 200 zł- na poczet czesnego.
Aby móc podjąć naukę na studiach podyplomowych, nie trzeba być nauczycielem zatrudnionym w placówce oświatowej.

Uwaga! Opłata nie jest zwracana jeśli kandydat nie podejmie nauki, a kierunek został uruchomiony.
W przeciwnym razie opłata zostanie zwrócona.

Jakie dokumenty należy złożyć?

 • Zgłoszenie on-line
 • Zgłoszenie dla osób po kursie kwalifikacyjnym (jednosemestralne)
 • kwestionariusz GSW
 • 2 poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie ukończenia studiów wyższych- kserokopie dyplomów mogą zostać podbite za zgodność z oryginałem przez dyrektora Państwa szkoły. W przeciwnym wypadku, prosimy o dostarczenie oryginału dyplomu do wglądu.
 • Kserokopia dowodu osobistego.
 • 2 egzemplarze uzupełnionego oraz podpisanego oświadczenia pedagogicznego (oświadczenie informuje, że studia nie nadają kwalifikacji pedagogicznych. Zgodnie z tym zapisem, studia nadają pełne kwalifikacje, jeżeli osoba zapisująca się na studia posiada przygotowanie pedagogiczne).
 • Kserokopia dowodu wpłaty opłaty gwarancyjnej w wysokości 200 złotych- nr konta: 88 1050 1360 1000 0022 7513 1262 ING Bank Śląski- W tytule opłaty prosimy wpisać imię i nazwisko kandydata oraz nazwę kierunku studiów podyplomowych

  Uwaga!

  Powyższy komplet dokumentów należy dostarczyć osobiście lub nadać listem poleconym do naszej placówki w ciągu 14 dni od dnia wysłania zgłoszenia na studia. Osoby, które nie dostarczą w/w dokumentów w terminie, nie zostaną przyjęte na studia.

Studia prowadzi

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium ul. Leopolda Okulickiego 3a, 62-200 Gniezno

w porozumieniu z:

Instytutem Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA ul.Wojewódzka 29, 40-026 Katowice

Miejsce prowadzenia zajęć:

Zajęcia odbywają się w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Staszica 2 oraz w nowowyremontowanej siedzibie Instytutu przy ul. Wojewódzkiej w Katowicach, z częstotliwością jednego/dwóch zjazdów w miesiącu w soboty od godz. 8.30 do 18.30 i niedziele od godz.8.30 do godz. 15.30.

Wykładowcy

Kadrę wykładowców stanowią pracownicy naukowi GSW Milenium oraz innych uczelni z terenu Śląska i Zagłębia. Psycholodzy, pedagodzy oraz doświadczeni praktycy. Oprócz zajęć wykładowych, prowadzone będą metodami aktywizującymi, ćwiczenia oraz zajęcia warsztatowe.

Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu

 • Wybranych zagadnień z psychologii klinicznej i psychopatologii
 • Diagnozy w edukacji dzieci i młodzieży
 • Teoretycznych podstaw terapii pedagogicznej
 • Elementów logopedii
 • Terapii zajęciowej i arteterapii
 • Metodyki zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 • Praktyka (praktyka może zostać zrealizowana w swoim miejscu pracy, pod nadzorem innego nauczyciela posiadającego kwalifikacje do prowadzenia zajęć).
 • Studia kończą się egzaminem końcowym.

Opinie absolwentów tego kierunku w 2017 r.:

Wykładowcy posiadali dużą wiedzę, ciekawie i z zamiłowaniem prowadzili zajęcia.”

„Wysoka kultura osobista wykładowców.”

„Wykładowcy pełni pozytywnej energii i pozytywnych emocji. Zawsze przygotowani do zajęć. Ogromna wiedza merytoryczna i praktyczna.”

„Studia bardzo dobrze zorganizowane. Wiele się nauczyłam.”

„IDN ma świetnych, pozytywnych i przygotowanych wykładowców!!! Jest świetnie, tak trzymać!!!”

„Dobra częstotliwość zjazdów, kompetentni wykładowcy, duża ilość materiałów do pracy.”

„Studia spełniły moje oczekiwanie co do zdobytej wiedzy. Studia były konkretne, a wykładowcy kompetentni- zaimponowali mi wiedzą i poparciem jej w praktyce.”

„Wykładowcy w ciekawy sposób prowadzili zajęcia, stosowali zróżnicowane formy i metody pracy. Zajęcia nigdy nie były nudne.”

Opinie absolwentów na temat organizacji studiów w poprzednich latach:

„Zajęcia prowadzone w bardzo ciekawy sposób”
„Sprawna i szybka realizacja programu studiów”
„Korzystna cena, elastyczność, miła obsługa”
„Zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi. Fajna atmosfera

„Bardzo dobry dojazd do placówki”
„Ciekawie prowadzone zajęcia, życzliwa obsługa, dobry dojazd, duża wiedza prowadzących”
„Atmosfera bardzo przyjazna studentowi. Miła obsługa w sekretariacie. Informacje rzeczowe i na czas „
„Miła atmosfera, większość wykładowców to praktycy pozwalający na dyskusje i omówienie konkretnych problemów”
„Dobra lokalizacja, korzystne warunki, elastyczność”
„Przyjazna cena, wykładowcy z dużą wiedzą praktyczną”

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt:

32 297- 43- 42,
500 012 950 (od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00)

509 817 117 (od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00)
e-mail: idn@idn.edu.pl

 

 

 

Nr konta bankowego: 88 1050 1360 1000 0022 7513 1262
ING Bank Śląski