Zarządzanie w Oświacie

 

Jeżeli ktoś z Państwa planuje rozwój zawodowy, którego celem jest profesjonalne zarządzanie szkołą lub placówką oświatową, to powinien wybrać właśnie te studia.
Zarządzanie w Oświacie cieszy się dużym zainteresowaniem, głównie ze względu na ciekawą, a także twórczą formę zajęć. Informacje zwrotne, jakie otrzymujemy od uczestników poprzednich edycji potwierdziły jakość prowadzonego przez nas kształcenia. Dbamy o odpowiednie przygotowanie naszych słuchaczy, dzięki czemu wielu z nich pełni obecnie funkcje dyrektorskie odnosząc sukcesy w satysfakcjonującej pracy zawodowej.
Jeżeli chcesz zostać w przyszłości dyrektorem, serdecznie zapraszamy do udziału.

Studia skierowane są do wszystkich nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, którzy chcą uzyskać kwalifikacje do zarządzania oświatą w świetle rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. (Dz. Nr 184 poz. 1436). Zgodnie z w/w rozporządzeniem stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły i placówki oświatowej może być powierzone nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu, który między innymi ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą.

Cel:

Celem studiów jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności potrzebne do samodzielnego zarządzania placówkami oświatowymi, z uwzględnieniem wymogów reformy edukacji.

Uzyskiwane kwalifikacje:

Uczestnicy nabędą kwalifikacje do pracy na stanowisku dyrektora szkoły/placówki oświatowej, a ponadto uzyskają wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawnego zarządzania. Słuchacze po ukończeniu studiów uzyskują kwalifikacje zgodnie z Rozporządzeniem MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 października 2009 r.w sprawie wymagań, jakim powinna podlegać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184 poz. 1436).

Czas trwania: 2 semestry (350 godzin)

Rozpoczęcie: 18 marzec 2015 r. (pod warunkiem zebrania się odpowiedniej liczby osób)

Liczebność grupy

12-25 osób

Koszt studiów

Informacja o koszcie studiów i aktualnych promocjach dostępne są pod numerem telefonu: 500 012 950.

Czesne za naukę płatne jest w dogodnych ratach.

Organizator nie pobiera opłat za:

 • wydanie dokumentów na życzenie słuchaczy (zaświadczenia, rachunki)
 • przystąpienie do egzaminu dyplomowego
 • obronę pracy dyplomowej

Jakie warunki przyjęcia na studia?

 • Ukończenie studiów wyższych licencjackich lub magisterskich.
 • Dokonanie opłaty gwarancyjnej 200 zł- na poczet czesnego.
 • Aby móc podjąć naukę na studiach podyplomowych, nie trzeba być nauczycielem zatrudnionym w placówce oświatowej.

Uwaga! Opłata nie jest zwracana jeśli kandydat nie podejmie nauki, a kierunek został uruchomiony.
W przeciwnym razie opłata zostanie zwrócona.

Jakie dokumenty należy złożyć?

 • Kwestionariusz zgłoszeniowy.
 • kwestionariusz GSW
 • 2 poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie ukończenia studiów wyższych (obydwu stron)
 • Kserokopia dowodu osobistego.
 • 2 egzemplarze uzupełnionego oraz podpisanego oświadczenia pedagogicznego
 • Kserokopia dowodu wpłaty opłaty gwarancyjnej w wysokości 200 złotych.

Studia prowadzi

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
ul. Pstrowskiego 3a
62-200 Gniezno

w porozumieniu z:

Instytutem Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA
ul. Wojewódzka 29
40-025 Katowice
Miejsce prowadzenia zajęć:

Zajęcia odbywają się w:

Zespole Szkół nr 1 przy ul. Staszica 2 oraz w nowowyremontowanej siedzibie Instytutu przy ul. Wojewódzkiej w Katowicach, z częstotliwością jednego/dwóch zjazdów w miesiącu w soboty od godz. 8.30 do 18.30 i niedziele od godz.8.30 do godz. 15.30.

Wykładowcy

Kadrę wykładowców stanowią pracownicy naukowi GSW Milenium oraz innych uczelni z terenu Śląska i Zagłębia. Psycholodzy, pedagodzy oraz doświadczeni praktycy. Oprócz zajęć wykładowych, prowadzone będą metodami aktywizującymi, ćwiczenia oraz zajęcia warsztatowe.

Plan studiów obejmuje zagadnienia m.in. z zakresu:

 1. Kontroli zarządczej
 2. Nadzoru pedagogicznego
 3. Prawa oświatowego
 4. Psychologii kierowania
 5. Finansów szkolnych
 6. Promocji placówki ośwatowej
 7. Marketingu edukacyjnego

 

Uwaga! Opłata nie podlega zwrotowi, jeśli kandydat nie podejmie nauki mimo uruchomienia wybranego kursu kwalifikacyjnego. Kwota zostanie zwrócona na wskazany przez Państwa numer konta w przypadku odwołania kursu.

Opinie słuchaczy poprzednich edycji
„szybko, kompetentnie, merytorycznie”;
„profesjonalizm i punktualność”; „szybko, sprawnie, efektywnie, życzliwie- dobrze przygotowana kadra wykładowców”;
„profesjonalni wykładowcy, entuzjaści, dużo praktycznej wiedzy. Miła i profesjonalna obsługa sekretariatu. Placówka życzliwa dla słuchaczy.”

 KLIKNIJ, ABY WYSŁAĆ ZGŁOSZENIE NA STUDIA!

Kontakt:

Tel./fax. 32 297 43 42; 32 255 12 12
kom. 500 012 950
e-mail: idn@idn.edu.pl