Wychowanie do życia w rodzinie

 


EDYCJA ZIMOWA (grudzień 2014 r.  – kwiecień 2015r.)

Terminy zjazdów: /informacja zostanie podana wkrótce/

Do kogo skierowany kurs:

Kurs skierowany jest do nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów, posiadających wyższe wykształcenie i przygotowanie pedagogiczne, zainteresowanych problematyką wychowania do życia w rodzinie – wychowania seksualnego dzieci i młodzieży.

Cel:

Celem kursu jest uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie” w nauczaniu szkolnym. Specyfika przedmiotu zakłada korelację treści z różnych dyscyplin wiedzy: antropologii filozoficznej, etyki, psychologii, pedagogiki, socjologii, biologii, seksuologii. Oprócz przygotowania merytorycznego kurs pozwala na zdobycie umiejętności metodycznych, m.in. prowadzenia zajęć metodami aktywizującymi.

Uzyskiwane kwalifikacje:

Uczestnik po ukończeniu kursu otrzymuje świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie” , które według programu MEN nadaje uprawnienia do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu wychowania do życia w rodzinie w szkołach podstawowych, gimnazjach.

Czas trwania:

250 godz. dydaktycznych

Rozpoczęcie: grudzień 2014 r.

Zakończenie: kwiecień 2015 r.

Program kursu:

A.Podstawy wychowania do życia w rodzinie (antropologiczne, etyczne, socjologiczne, prawne)
B.Zagadnienia biomedyczne
C.Zagadnienia seksuologiczne
D.Zagadnienia psychologiczno-pedagogiczne
E.Metodyka i dydaktyka przedmiotu

 Zapisy:

Przed zgłoszeniem się na kurs kwalifikacyjny, należy przygotować komplet następujących dokumentów:

1. Skan odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (poświadczona za zgodność z oryginałem),
2. Skan zaświadczenia z miejsca pracy o zatrudnieniu,
3. elektroniczne potwierdzenie lub skan potwierdzenia wpłaty opłaty gwarancyjnej w wysokości 200 zł. na konto:
ING Bank Śląski: 88 1050 1360 1000 0022 7513 1262
(w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz nazwę kursu kwalifikacyjnego).

KLIKNIJ, ABY PRZESŁAĆ ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE!

Uwaga! Opłata nie podlega zwrotowi, jeśli kandydat nie podejmie nauki mimo uruchomienia wybranego kursu kwalifikacyjnego. Kwota zostanie zwrócona na wskazany przez Państwa numer konta w przypadku odwołania kursu.

Kontakt:

Tel./fax. 32 297 43 42; 32 255 12 12
kom. 500 012 950
e-mail: idn@idn.edu.pl

aktualizacja strony: 10.09.2014