Tyflopedagogika

 

Szanowni absolwenci,

Instytut Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA prosi o niezwłoczny odbiór świadectw ukończenia kursu kwalifikacyjnego.

Poniżej przedstawiamy harmonogram:

28.11.2014 r. (piątek), w godz.: 08:00 – 19:00

29.11.2014 r. (sobota), w godz.: 08:00 – 17:00

03.12.2014 r. (środa), w godz.: 08:00 – 16:00

 

EDYCJA ZIMOWA (grudzień 2014 r. – kwiecień 2015 r.)

Terminy zjazdów: /informacja zostanie podana wkrótce/

Do kogo skierowany kurs:

Kurs skierowany jest do nauczycieli i wychowawców pracujących w placówkach dla dzieci niewidomych i słabowidzących (nie posiadających kwalifikacji z tyflopedagogiki) oraz nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek, którym dyrektor zlecił prowadzenie zajęć rewalidacyjnych z uczniami słabowidzącymi i niewidomymi.

Cel:

Przygotowanie uczestników do stwarzania optymalnych warunków kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży słabowidzących i niewidomych, do pracy i udzielania specjalistycznej pomocy dzieciom i młodzieży słabowidzącym i niewidomym.

Uzyskiwane kwalifikacje:

Po ukończeniu kursu uczestnicy nabywają kwalifikacje do prowadzenia specjalistycznych zajęć z dziećmi i młodzieżą słabowidzących i niewidomych co oznacza, że uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych oraz innych zajęć specjalistycznych dla uczniów słabowidzących i niewidomych. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia kursu, nadające im kwalifikacje zgodne z zawartymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50 poz. 400).

Czas trwania:

270 godz. dydaktycznych

Rozpoczęcie: grudzień 2014 r.

Zakończenie: kwiecień 2015 r.

Zapisy:

Przed zgłoszeniem się na kurs kwalifikacyjny, należy przygotować komplet następujących dokumentów:

1. Skan odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (poświadczona za zgodność z oryginałem),
2. Skan zaświadczenia z miejsca pracy o zatrudnieniu,
3. elektroniczne potwierdzenie lub skan potwierdzenia wpłaty opłaty gwarancyjnej w wysokości 200 zł. na konto:
ING Bank Śląski: 88 1050 1360 1000 0022 7513 1262
(w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz nazwę kursu kwalifikacyjnego).

KLIKNIJ, ABY PRZESŁAĆ ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE!

Uwaga! Opłata nie podlega zwrotowi, jeśli kandydat nie podejmie nauki mimo uruchomienia wybranego kursu kwalifikacyjnego. Kwota zostanie zwrócona na wskazany przez Państwa numer konta w przypadku odwołania kursu.

Kontakt:

Tel./fax. 32 297 43 42; 32 255 12 12
kom. 500 012 898
e-mail: idn@idn.edu.pl

aktualizacja: 10.09.2014r.