INSTRUKTORSKIE KURSY Z ZAKRESU TAŃCA LUDOWEGO I TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO

 

Instytut Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA w Katowicach we współpracy z Niepubliczną Szkołą Baletową ARABESQUE w Katowicach ogłasza nabór i zaprasza na III edycję Instruktorskich Kursów z zakresu:

Rekomendacje naszych kursantów:

            „Super ciekawy kurs i grupa.”

           „Bardzo dobra pomoc w trakcie kursu w osobie p. Sylwii.”

           „Super organizacja i kreatywność opiekuna grupy.”

           „Bardzo dziękuję, jestem pod wrażeniem”

           „Dziękujemy, kurs był kapitalny”

                                                                                               Absolwenci II edycji Instruktorskiego Kursu Tańca Ludowego

Informacje ogólne

Instytut Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA we współpracy z Niepubliczną Szkołą Baletową ARABESQUE prowadzi kursy z zakresu Tańca Ludowego i Tańca Współczesnego na podstawie prawnej: ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn.zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2010r. nr 82 poz. 537).

Oferta kursu skierowana jest do nauczycieli-jako propozycja zdobycia umiejętności do prowadzenia dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w szkołach, również jako forma pracy z dziećmi przedszkolnymi i wczesnoszkolnymi. Kurs dedykowany jest również dla pracowników Domów Kultury pragnących prowadzić zajęcia z zakresu tańca, jak również dla młodzieży i studentów.

Zajęcia rozpoczną się we wrześniu 2017*  a skończą w maju 2018 roku i będą realizowane w systemie zaocznym, w łącznym wymiarze 300 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbywać się będą raz lub dwa razy w miesiącu (sobota, niedziela), warunkiem koniecznym umożliwiajacym rozpoczęcie kursu jest ukończenie 18 lat.

Po zdaniu egzaminu końcowego uczestnicy otrzymają legitymację instruktorską, która jest poświadczeniem profesjonalnego przygotowania do pracy w charakterze instruktora tańca.

* W przypadku zebrania się grupy minimum 12 osób cykl zajęć może rozpocząć się wcześniej.

Wykładowcami są wybitni specjaliści z poszczególnych dziedzin tańca z następujących szkół:

  • Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
  • Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach,
  • Akademii Muzycznej w Katowicach,
  • Niepublicznej Szkoły Baletowej ARABESQUE,
  • oraz Instytutu Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA w Katowicach.

Czas trwania kursu: 300 godz. dydaktycznych

Zapisy

Aby zapisać się na ten kurs, należy złożyć komplet następujących dokumentów:
1) Karta zgłoszenia na kurs (do pobrania)
2) Curriculum Vitae,
3) Zaświadczenie lekarskie,
4) 2 podpisane fotografie,
5) Kserokopia świadectwa maturalnego, poświadczona za zgodność z oryginałem ( w sytuacji gdy słuchacz nie przystąpił jeszcze do egzaminu maturalnego-zaświadczenie ze szkoły, że jest uczniem klasy maturalnej),
6) Kopia przelewu opłaty gwarancyjnej w wysokości 200 zł.* na konto :
ING Bank Śląski: 88 1050 1360 1000 0022 7513 1262
(w tytule przelewu należy podać imię, nazwisko oraz nazwę kursu).

* opłata gwarancyjna jest wliczona w koszt kursu, pozostała kwota jest rozłożona na 8 dogodnych rat.

Dokumenty można przesłać:

Fax-em : 32 297 43 42
e-mailem: ind@idn.edu.pl
pocztą: Instytut Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA ul. Wojewódzka 29/14, 40-026 Katowice

Uwaga ! Opłata nie podlega zwrotowi, jeśli kandydat nie podejmie nauki mimo uruchomienia wybranego kursu. Kwota zostanie zwrócona na wskazany przez Państwa numer konta w przypadku odwołania kursu.
Kontakt:
tel./fax : 32 297 43 42
e-mail: idn@idn.edu.pl