Surdopedagogika

 

 

EDYCJA ZIMOWA (grudzień 2014 r. – kwiecień 2015 r.)

Terminy zjazdów: /informacja zostanie podana wkrótce/

Do kogo skierowany kurs:

Kurs skierowany jest do nauczycieli i wychowawców pragnących pracować lub pracujących w placówkach dla osób z wadami słuchu.

Cel:

Kurs przygotowuje nauczycieli do prowadzenia specjalistycznych zajęć z dziećmi i młodzieżą z wadą słuchu.

Uzyskiwane kwalifikacje:

Po zakończeniu kursu jego słuchacze uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia specjalnego, realizowanego w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych dla dzieci głuchych i niedosłyszących, a także w szkołach masowych, w których uczą się dzieci i młodzież z wadą słuchu. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia kursu, nadające im kwalifikacje zgodne z zawartymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50 poz. 400).

Czas trwania:

270 godz. dydaktycznych

Rozpoczęcie: grudzień 2014 r.

Zakończenie: kwiecień 2015r.

Program kursu:

1. Pedagogika specjalna
2. Surdopedagogika
3. Audiologia pedagogiczna oraz urządzenia techniczne w rehabilitacji słuchu i mowy
4. Surdologopedia
5. Rewalidacja indywidualna
6. Psychologia głuchych
7. Manualne sposoby usprawniania języka
8. Metodyka nauczania i wychowania dzieci z wadą słuchu

Warunki otrzymania świadectwa ukończenia kursu:

* Zaliczenie prac kontrolnych z zakresu surdopedagogiki i rewalidacji indywidualnej
*Zaliczenie egzaminów z następujących przedmiotów: surdopedagogika, surdologopedia, metodyka nauczania i wychowania dzieci z wadą słuchu.

Zapisy:

Przed zgłoszeniem się na kurs kwalifikacyjny, należy przygotować komplet następujących dokumentów:

1. Skan odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (poświadczona za zgodność z oryginałem),
2. Skan zaświadczenia z miejsca pracy o zatrudnieniu,
3. elektroniczne potwierdzenie lub skan potwierdzenia wpłaty opłaty gwarancyjnej w wysokości 200 zł. na konto:
ING Bank Śląski: 88 1050 1360 1000 0022 7513 1262
(w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz nazwę kursu kwalifikacyjnego).

KLIKNIJ, ABY PRZESŁAĆ ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE!

Uwaga! Opłata nie podlega zwrotowi, jeśli kandydat nie podejmie nauki mimo uruchomienia wybranego kursu kwalifikacyjnego. Kwota zostanie zwrócona na wskazany przez Państwa numer konta w przypadku odwołania kursu.

Opinie słuchaczy poprzednich edycji

„Dobór fachowej kadry”;”placówka otwarta na potrzeby edukacyjne słuchaczy”;
„nauka w IDN jest przyjemna oraz pozwala uzupełnić kwalifikacje”;
„dobrze zorganizowany kurs”; „kurs szybki i merytoryczny”;
„życzliwa atmosfera, kompetentni wykładowcy – merytorycznie przygotowani, przystępna cena +rabaty za drugi kurs, dobry dojazd.”

Kontakt:

Tel./fax. 32 297 43 42; 32 255 12 12
kom.500 012 898
e-mail: idn@idn.edu.pl

aktualizacja: 10.09.2014 r.