Home » Oferta »

 

Kursy Kwalifikacyjne

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kursów kwalifikacyjnych organizowanych w 2014 r.

Obecnie trwają zapisy na nową edycję kursów:

grudzień 2014 r. – kwiecień 2015 r.

Przy zapisie na kurs kwalifikacyjny z zakresu Tyflopedagogiki i Bibliotekoznawstwa do 12.02.2015 r. obowiązuje cena promocyjna, po tym terminie koszt wzrośnie o 200,00 zł.

1. Zarządzanie w Oświacie
2. Bibliotekoznawstwo
3. Surdopedagogika                                 
4. Tyflopedagogika
5. Wychowanie do życia w rodzinie

6. Oligofrenopedagogika- NOWOŚĆ!!!


Informacje ogólne:

Uczestnikiem kursu kwalifikacyjnego może być osoba, posiadająca wykształcenie wyższe (minimum licencjat), zatrudniona w placówce oświatowej (przynajmniej na 1/18 etatu).

Wyjątkiem jest Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (brak wymogu zatrudnienia w placówce oświatowej).

Kursy kwalifikacyjne organizowane są na podstawie programów opracowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Po zakończeniu kursu słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, które jest poświadczeniem uzyskania kwalifikacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. 2009 nr 50 poz. 400).

Zapisy:

Przed zgłoszeniem się na kurs kwalifikacyjny, należy przygotować komplet następujących dokumentów:

1. Skan odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (poświadczona za zgodność z oryginałem),
2. Skan zaświadczenia z miejsca pracy o zatrudnieniu,
3. elektroniczne potwierdzenie lub skan potwierdzenia wpłaty opłaty gwarancyjnej w wysokości 200 zł. na konto:
ING Bank Śląski: 88 1050 1360 1000 0022 7513 1262
(w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz nazwę kursu kwalifikacyjnego).

KLIKNIJ, ABY PRZESŁAĆ ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE!

Uwaga! Opłata nie podlega zwrotowi, jeśli kandydat nie podejmie nauki mimo uruchomienia wybranego kursu kwalifikacyjnego. Kwota zostanie zwrócona na wskazany przez Państwa numer konta w przypadku odwołania kursu.

Kontakt:

tel/fax: 32 297 43 42
e-mail: idn@idn.edu.pl