Home »

 
 

OD MANIPULOWANIA DO OPERACYJNEGO ROZUMOWANIA – DZIECKO W ŚWIECIE MATEMATYKI

 
 

Prowadzący

Joanna Brząkalik – terapeuta pedagogiczny, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, terapeuta ręki, trener umiejętności społecznych

Adresaci

nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciele pracujący z dziećmi młodszymi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wychowawcy świetlic dla uczniów z klas młodszych

Cele kursu

 • uporządkowanie wiedzy na temat procesów poznawczych i ich roli w kształtowaniu się umiejętności matematycznych dziecka
 • poznanie ciekawych, rozwijających zabaw wprowadzających dziecko w świat matematyki
 • poszerzenie kompetencji zawodowych o umiejętności pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych – deficyty w kompetencjach matematycznych

Korzyści

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

 • otrzymuje pisemne zaświadczenie o udziale w formie doskonalenia zawodowego oraz materiały szkoleniowe
 • zna założenia koncepcji kształcenia matematycznego
 • umiejętnie dobiera zestawy zabaw i aktywności, zgodnie z indywidualnym tokiem rozwoju dziecka
 • potrafi stosować w praktyce zasadę uczenia przez działanie
 • posiada wykaz przydatnej literatury i zestawu pomocy dydaktycznych

Program

Część I Kształcenie matematyczne dziecka

 • obszary tematyczne w edukacji matematycznej
 • wskaźniki gotowości do nauki matematyki

Przerwa – kawa, herbata, słodki poczęstunek

Część II – Matematyka w działaniu

 • zabawy słuchowo-ruchowe
 • zabawy manipulacyjne
 • zabawy logiczne
 • kodowanie bez komputera
 • gry matematyczne

Przerwa – obiad (zostanie podany Państwu na miejscu szkolenia)

Część III Warsztat nauczyciela

 • wykonanie wybranych pomocy
 • literatura i pomoce dostępne na rynku wydawniczym

Podsumowanie szkolenia – wręczenie zaświadczeń i upominków

UWAGA!

Prosimy o przyniesienie bloku technicznego, kolorowego bloku rysunkowego, kredek, mazaków, kleju, nożyczek

Czas trwania: 1 dzień (8 godzin dydaktycznych)

Termin: jesień 2020

Koszt: 159,00 zł

KLIKNIJ, ABY WYSŁAĆ KARTĘ ZGŁOSZENIA

 Wymagane dokumenty:

 • Karta zgłoszenia oraz potwierdzenie opłaty w przypadku płatności indywidualnej
 • Karta zgłoszenia podpisana przez dyrektora szkoły/placówki*

*Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy rachunki z terminem płatności.

W przypadku nieuruchomienia kursu Instytut Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA”, ul. Wojewódzka 29/14, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu.

Warunki rezygnacji:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi