Home »

 
 

Nauczycielska diagnoza problemów edukacyjnych dziecka

 
 

Kurs skierowany jest do: nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz osób pracujących z dziećmi z problemami w rozwoju i trudnościami edukacyjnymi

Cel kursu:

Poznanie narzędzi badawczych do wykorzystania w nauczycielskiej diagnozie rozwoju  i trudności szkolnych dziecka. Nabycie umiejętności interpretacji otrzymanych wyników i przygotowania indywidualnego planu pracy wyrównawczej z dzieckiem.

Prowadzący: Joanna Brząkalik – terapeuta pedagogiczny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

O kursie:

Nauczyciel w toku swojej pracy zdobywa coraz większe doświadczenie, które pozwala mu wyłaniać w grupie przedszkolnej lub szkolnej dzieci z problemami edukacyjnymi. Każdy wychowawca, przed zaproponowaniem badań w specjalistycznej poradni, może sam zdiagnozować dziecko ogólnodostępnymi narzędziami do badań trudności szkolnych oraz poziomu rozwoju psychomotorycznego. W ten sposób oszczędza czas oczekiwania na wyniki, przyspiesza wdrożenie pomocy dla dziecka oraz podnosi swój prestiż zawodowy. Podejmując się diagnozy nauczycielskiej trzeba jednak pamiętać, że jest to tylko pierwszy krok w próbie wsparcia dziecka i nie można na tym poprzestać. Jeżeli problemy, po wdrożonej terapii, nie ustępują lub się nasilają trzeba skierować dziecko do poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Korzyści:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

 • posiada pełny zestaw narzędzi diagnozujących przyczyny trudności edukacyjnych dziecka
 • posiada pełny zestaw narzędzi do diagnozy funkcjonalnej dziecka
 • poznane narzędzia potrafi wykorzystać w praktyce
 • umie interpretować otrzymane wyniki
 • na podstawie wzorcowego planu pracy wyrównawczej potrafi napisać plan na  potrzeby swojego podopiecznego
 • posiada wykaz przydatnej literatury i zestawu pomocy dydaktycznych

 

Uczestnik otrzyma:

 • zaświadczenie
 • pakiet szkoleniowy: wydruk + zapis materiałów na płycie CD

 

Krótki program:

 1. Symptomy w zachowaniu dziecka budzące niepokój nauczyciela.
 2. Diagnoza funkcjonalna dziecka – kiedy i jak ją wykonujemy.
 3. Trudności szkolne utrudniające nabywanie wiedzy i umiejętności przez ucznia.
 4. Dzieci grupy ryzyka dysleksji.
 5. Diagnoza trudności w nauce czytania.
 6. Diagnoza trudności w nauce pisania.
 7. Diagnoza trudności w liczeniu.

 

Czas trwania: 1 dzień (8 godzin dydaktycznych)

Cena: 149,00 zł

Termin IV edycji: 30.09.2017 (sobota)

 Wymagane dokumenty:

 • Karta zgłoszenia oraz potwierdzenie opłaty w przypadku płatności indywidualnej
 • Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę*

*Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności.

 

KLIKNIJ, ABY PRZESŁAĆ ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE!

 

W przypadku nieruchomienia kursu Instytut Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA”,  ul. Wojewódzka 29/14, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu.

 

Warunki rezygnacji:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi

 

Harmonogram  kursu:

 • 8.30-11.00 – świadoma praca z uczniem – metody rozpoznawania wybiórczych trudności edukacyjnych dziecka, procedura diagnostyczna, narzędzia diagnostyczne i sposoby ich wykorzystania
 • 11.00-11.15 – przerwa na kawę, herbatę, słodki poczęstunek
 • 11.15-13.00 – konstruowanie i wykonanie wybranych narzędzi do badań rozwoju psychoruchowego dziecka, konstruowanie i wykonanie wybranych narzędzi do badań trudności w nauce czytania i pisania,konstruowanie i wykonanie wybranych narzędzi do badań trudności w nauce matematyki, praktyczne zastosowanie narzędzi – zajęcia praktyczne
 • 13.00-13.30 – obiad (zostanie podany Państwu na miejscu szkolenia)
  • 13.30-15.30 – ocena uzyskanych wyników i ich interpretacja – zajęcia praktyczne, indywidualne potrzeby ucznia – wzorcowy plan, publikacje i pomoce dydaktyczne przydatne w prowadzeniu zajęć z dziećmi
 • 15.30– podsumowanie szkolenia,  wręczenie zaświadczeń  i upominków

 

 

 
 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress