Więcej wiedzieć, więcej umieć… – Nauczycielska diagnoza problemów edukacyjnych dziecka-zmiany w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole

Home »

 
 

Nauczycielska diagnoza problemów edukacyjnych dziecka-zmiany w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole

 
 

O kursie:

Nauczyciel w toku swojej pracy zdobywa coraz większe doświadczenie, które pozwala mu wyłaniać w grupie przedszkolnej lub szkolnej dzieci z problemami edukacyjnymi. Nowa podstawa programowa zakłada, że szkoła oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości. Natomiast nowe przepisy w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej mówią o tym, że jednym z zadań nauczycieli w tym zakresie jest rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów. W związku z powyższym nauczyciele zobligowani są do przeprowadzania diagnozy funkcjonalnej swoich podopiecznych w celu określenia indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka oraz czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, szkole i placówce. Podejmując się diagnozy nauczycielskiej trzeba jednak pamiętać, że jest to tylko pierwszy krok w próbie wsparcia dziecka i nie można na tym poprzestać. Jeżeli problemy, po wdrożonej terapii, nie ustępują lub się nasilają trzeba skierować dziecko do poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Kurs skierowany jest do:

nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz osób pracujących z dziećmi z problemami w rozwoju i trudnościami edukacyjnymi

Prowadzący:

Joanna Brząkalik – terapeuta pedagogiczny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Cel kursu:

poznanie narzędzi badawczych do wykorzystania w nauczycielskiej diagnozie rozwoju i trudności szkolnych dziecka; nabycie umiejętności interpretacji otrzymanych wyników i przygotowania indywidualnego planu pracy wyrównawczej z dzieckiem

Korzyści:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

 • posiada pełny zestaw narzędzi diagnozujących przyczyny trudności edukacyjnych dziecka
 • posiada pełny zestaw narzędzi do diagnozy funkcjonalnej dziecka
 • poznane narzędzia potrafi wykorzystać w praktyce
 • umie interpretować otrzymane wyniki
 • na podstawie wzorcowego planu pracy wyrównawczej potrafi napisać plan na  potrzeby swojego podopiecznego
 • posiada wykaz przydatnej literatury i zestawu pomocy dydaktycznych

Uczestnik otrzyma:

 • zaświadczenie
 • pakiet szkoleniowy: wydruk + zapis materiałów na płycie CD

Krótki program:

 1. Symptomy w zachowaniu dziecka budzące niepokój nauczyciela.
 2. Diagnoza psychoruchowa przedszkolaka – od 2 do 6 roku życia
 3. Diagnoza funkcjonalna dziecka – kiedy i jak ją wykonujemy.
 4. Trudności szkolne utrudniające nabywanie wiedzy i umiejętności przez ucznia.
 5. Dzieci grupy ryzyka dysleksji.
 6. Diagnoza ucznia na starcie szkolnym
 7. Diagnoza trudności w nauce czytania.
 8. Diagnoza trudności w nauce pisania.
 1. Diagnoza trudności w liczeniu.

Terminy: DO UZGODNIENIA – SZKOLENIE REALIZOWANE NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE. OSOBA ZAMAWIAJĄCA SZKOLENIE ZAPEWNIA MIN. GRUPĘ UCZESTNIKÓW  – 15  OSÓB. 

  Czas trwania : 1 dzień ( 8  godzin dydaktycznych) lub 2 dni (16 godzin dydaktycznych)

 Koszt: DO UZGODNIENIA (min. liczba uczestników – 15 osób)

 Wymagane dokumenty:

 • Karta zgłoszenia oraz potwierdzenie opłaty w przypadku płatności indywidualnej
 • Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę*

*Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności.

 

KLIKNIJ, ABY PRZESŁAĆ ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE!

 

W przypadku nieruchomienia kursu Instytut Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA”,  ul. Wojewódzka 29/14, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu.

 

Warunki rezygnacji:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi

 

Harmonogram  kursu:

DZIEŃ 1

 • 08.30-11.00
  • otwarcie kursu
  • rozwój psychoruchowy dziecka od 2,5 latka do 6 latka – odstępstwa od normy
  • narzędzia diagnostyczne przeznaczone do badań dziecka w wieku przedszkolnym
 • 11.00-11.15 – przerwa na kawę, herbatę, słodki poczęstunek
 • 11.15-13.00
  • praktyczne zastosowanie wybranych narzędzi do badań rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku przedszkolnym
 • 13.00-13.30 – obiad (zostanie podany Państwu na miejscu szkolenia)
 • 13.30-15.30
  • ocena uzyskanych wyników i ich interpretacja – zajęcia praktyczne
  • publikacje i pomoce dydaktyczne przydatne w prowadzeniu zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym

DZIEŃ 2

 • 08.30-11.00
  • świadoma praca z uczniem – metody rozpoznawania trudności edukacyjnych dziecka
  • diagnoza funkcjonalna ucznia – procedura diagnostyczna
  • narzędzia diagnostyczne i sposoby ich wykorzystania
  • praktyczne zastosowanie wybranych narzędzi do badań rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku wczesnoszkolnym
 • 11.00-11.15 – przerwa na kawę, herbatę, słodki poczęstunek
 • 11.15-13.00
  • wzorcowe narzędzia do diagnozy ucznia rozpoczynającego naukę w klasie pierwszej
  • praktyczne zastosowanie wybranych narzędzi do badań trudności w nauce czytania i pisania
  • praktyczne zastosowanie wybranych narzędzi do badań trudności w nauce matematyki
 • 13.00-13.30 – obiad (zostanie podany Państwu na miejscu szkolenia)
 • 13.30-15.30
  • ocena uzyskanych wyników i ich interpretacja – zajęcia praktyczne
  • indywidualne potrzeby ucznia – wzorcowy plan
  • publikacje i pomoce dydaktyczne przydatne w prowadzeniu zajęć z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym
 • 15.30 – podsumowanie szkolenia, wręczenie zaświadczeń i upominków