Home »

 
 

KURSY DOSKONALĄCE

 
 

TERMINY SZKOLEŃ  w roku 2019:

  1. KURS KIEROWNIKA WYPOCZYNKU

KURS KIEROWNIKA WYCIECZEK SZKOLNYCH

Termin: 23.03.2019

2. KURS PRZYGOTOWUJĄCY NAUCZYCIELI DO PROWADZENIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

termin kolejnej edycji: październik 2019 – szczegóły wkrótce!

3. ROZWIJANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNO-EMOCJONALNYCH – NOWOŚĆ!!!

Termin II edycji: szczegóły wkrótce!!!

4TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH  

Termin: 16.03.2019 i 30.03.2019 – BRAK WOLNYCH MIEJSC! 

Termin: 24-25.06.2019 (poniedziałek-wtorek) – BRAK WOLNYCH MIEJSC!  

Termin: 1-2.07.2019 (poniedziałek-wtorek)

5. TERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY – NOWOŚĆ!!!

Termin: 3-5.07.2019  i 8-11.07.2019 (7 dni)

6. DZIECI Z OBNIŻONĄ SPRAWNOŚCIĄ MANUALNĄ – zabawy wspomagające i usprawniające pracę ręki

Termin III edycji: rok szkolny 2019/2020 – szczegóły wkrótce!

7. SMYKI W KRAINIE MUZYKI!  Zabawy muzyczno ruchowe dla najmłodszych

Termin: 23.03.2019 – OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!!!

8. CZTERY PORY ROKU W TANECZNEJ ODSŁONIE: skaczą nóżki, tańczy ciało i wirują dłonie!

Termin: 30.03.2019 – 

9. ELEMENTY INTEGRACJI SENSORYCZNEJ – zabawy stymulujące zmysły dzieci w wieku przeszkolnym i wczesnoszkolnym

Termin: 6.04.2019 – BRAK WOLNYCH MIEJSC!!!

10. TRENING SŁUCHOWY DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I SZKOLNYMNOWOŚĆ!!!

Termin: 6.04.2019

11. TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCHTECHNIKI ZAAWANSOWANE NOWOŚĆ!!!

Termin: 27.04.2019

12. ALTERNATYWNE FORMY KOMUNIKACJI W PRACY Z DZIECKIEM Z ZABURZENIAMI SPEKTRUM AUTYZMU

Termin III EDYCJI: 18.05.2019

13. TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – MILÓWKA

Termin: 18-19.05.2019

14ARTETERAPIA W EDUKACJI – kurs podstawowy

Termin II EDYCJI:  26-28.06 2019  (szkolenie trzydniowe)

15. DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W NAUCE CZYTANIA – przygotowanie, diagnoza, terapia

Termin: jesień 2019

16. Zaburzenia ze spektrum AUTYZMU- praktyczne warsztaty dla nauczycieli, terapeutów i rodziców

Termin: jesień 2019

17. Diagnoza i terapia ucznia z AFAZJĄ

Termin: jesień 2019

18. Kreatywne metody edukacji i terapii dzieci i młodzieży – praktyczne warsztaty dla nauczycieli i terapeutów uczniów z ZESPOŁEM ASPERGERA, ADHD, NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ , zagrożonych NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM

Termin: jesień 2019

19. ARTETERAPIA W AFAZJI I AUTYZMIE – NOWOŚĆ!!!

Termin:  SZCZEGÓŁY WKRÓTCE

20. Diagnoza i terapia ucznia z zaburzeniami CENTRALNEGO PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO

Termin: szczegóły wkrótce

Wymagane dokumenty:

  1.  Karta zgłoszenia
  2. Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki (e-mail wysłany z adresu firmowego placówki oświatowej/firmy) do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę*

*Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę placówka oświatowa/firma. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności.

Opłaty  prosimy dokonywać na numer konta:

ING Bank Śląski 88 1050 1360 1000 0022 7513 1262

W przypadku nieruchomienia kursu Instytut Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA”, ul. Wojewódzka 29/14, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu. 

Warunki rezygnacji osób indywidualnych:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi

 

WARUNKI REZYGNACJI w przypadku faktur z przedłużonym terminem płatności:

*W przypadku REZYGNACJI  z udziału w szkoleniu prosimy o informację zwrotną, najpóźniej do wtorku** przed planowanym terminem szkolenia. Złożenie rezygnacji po wskazanym wyżej terminie lub nie stawienie się na szkolenie BĘDZIE SKUTKOWAŁO WYSTAWIENIEM FAKTURY NA WSZYSTKIE OSOBY ZGŁOSZONE DO UDZIAŁU W DANYM SZKOLENIU

**w przypadku kursu z zakresu „Treningu umiejętności społecznych” realizowanego w czerwcu i lipcu  br. termin rezygnacji upływa 7 czerwca br.

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt:

tel: 32 297 43 42;: 32 255 12 12
tel. 500-012-898
e-mail: idn@idn.edu.pl