Home »

 
 

KURSY DOSKONALĄCE

 
 

TERMINY SZKOLEŃ  w roku 2019:

  1. KURS KIEROWNIKA WYPOCZYNKU

KURS KIEROWNIKA WYCIECZEK SZKOLNYCH

Termin: 24.06.2019 (poniedziałek)

2.  ALTERNATYWNE FORMY KOMUNIKACJI W PRACY Z DZIECKIEM Z ZABURZENIAMI SPEKTRUM AUTYZMU

Termin III EDYCJI: rok szkolny 2019/2020

3. TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH  

Termin: 1-2.07.2019 (poniedziałek-wtorek) – pozostały 2 wolne miejsca!!

4.  ARTETERAPIA W EDUKACJI – kurs podstawowy

Termin II EDYCJI:  26-28.06 2019  (szkolenie trzydniowe) – OSTATNIA EDYCJA KURSU W ROKU 2019! KOLEJNA EDYCJA KURSU  CZERWIEC 2020!!!

5. TERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY – NOWOŚĆ!!!

Termin: 3-5.07.2019  i 8-11.07.2019 (7 dni)

6. KURS PRZYGOTOWUJĄCY NAUCZYCIELI DO PROWADZENIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

termin kolejnej edycji: 28.09.2019, 5.10.2019, 12.10.2019 (szkolenie trzydniowe)

7. ROZWIJANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNO-EMOCJONALNYCH – NOWOŚĆ!!!

Termin II edycji: rok szkolny 2019/2020 – szczegóły wkrótce!

8. DZIECI Z OBNIŻONĄ SPRAWNOŚCIĄ MANUALNĄ – zabawy wspomagające i usprawniające pracę ręki

Termin III edycji: rok szkolny 2019/2020 – szczegóły wkrótce!

9. SMYKI W KRAINIE MUZYKI!  Zabawy muzyczno ruchowe dla najmłodszych

Termin II edycji: rok szkolny 2019/2020 – szczegóły wkrótce!

10. CZTERY PORY ROKU W TANECZNEJ ODSŁONIE: skaczą nóżki, tańczy ciało i wirują dłonie!

Termin II edycji: rok szkolny 2019/2020 – szczegóły wkrótce!

11 ELEMENTY INTEGRACJI SENSORYCZNEJ – zabawy stymulujące zmysły dzieci w wieku przeszkolnym i wczesnoszkolnym

Termin IV edycji: rok szkolny 2019/2020 – szczegóły wkrótce!

12. TRENING SŁUCHOWY DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I SZKOLNYM – NOWOŚĆ!!!

Termin II edycji: ROK SZKOLNY 2019/2020 – szczegóły wkrótce!

13. TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCHTECHNIKI ZAAWANSOWANE NOWOŚĆ!!!

Termin: rok szkolny 2019/2020- szczegóły wkrótce!

14. TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – MILÓWKA 

Termin: rok szkolny 2019/2020- szczegóły wkrótce!

15. DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W NAUCE CZYTANIA – przygotowanie, diagnoza, terapia

Termin: ROK SZKOLNY 2019/2020 – szczegóły wkrótce!

16. Zaburzenia ze spektrum AUTYZMU- praktyczne warsztaty dla nauczycieli, terapeutów i rodziców

Termin: ROK SZKOLNY 2019/2020 – szczegóły wkrótce!

17. Diagnoza i terapia ucznia z AFAZJĄ

Termin: ROK SZKOLNY 2019/2020 – szczegóły wkrótce!

18. Kreatywne metody edukacji i terapii dzieci i młodzieży – praktyczne warsztaty dla nauczycieli i terapeutów uczniów z ZESPOŁEM ASPERGERA, ADHD, NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ , zagrożonych NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM

Termin: ROK SZKOLNY 2019/2020 – szczegóły wkrótce!

19. ARTETERAPIA W AFAZJI I AUTYZMIE – NOWOŚĆ!!!

Termin:  ROK SZKOLNY 2019/2020 – szczegóły wkrótce!

20. Diagnoza i terapia ucznia z zaburzeniami CENTRALNEGO PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO

Termin: ROK SZKOLNY 2019/2020 – szczegóły wkrótce!

21. SPEKTRUM AUTYZMU-METODY PRACY Z DZIECKIEM Z ZESPOŁEM ASPERGERA, AUTYZMEM ORAZ CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMI ROZWOJOWYMI NIEZDIAGNOZOWANYMI INACZEJ NOWOŚĆ!

22. ZACHOWANIA TRUDNE U OSÓB  ZE SPEKTRUM AUTYZMUM, SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI, W TYM NIEPEŁNOSPRAWNYMI INTELEKTUALNIE
– JAK SOBIE Z NIMI RADZIĆ ?– NOWOŚĆ!

23. TERAPIA BEHAWIORALNA-PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE METODY W PRACY Z DZIECKIEM ZDROWYM ORAZ DZIECKIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI, W TYM Z AUTYZMEM I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ NOWOŚĆ!

Wymagane dokumenty:

  1.  Karta zgłoszenia
  2. Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki (e-mail wysłany z adresu firmowego placówki oświatowej/firmy) do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę*

*Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę placówka oświatowa/firma. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności.

Opłaty  prosimy dokonywać na numer konta:

ING Bank Śląski 88 1050 1360 1000 0022 7513 1262

W przypadku nieruchomienia kursu Instytut Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA”, ul. Wojewódzka 29/14, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu. 

Warunki rezygnacji osób indywidualnych:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi

 

WARUNKI REZYGNACJI w przypadku faktur z przedłużonym terminem płatności:

*W przypadku REZYGNACJI  z udziału w szkoleniu prosimy o informację zwrotną, najpóźniej do wtorku** przed planowanym terminem szkolenia. Złożenie rezygnacji po wskazanym wyżej terminie lub nie stawienie się na szkolenie BĘDZIE SKUTKOWAŁO WYSTAWIENIEM FAKTURY NA WSZYSTKIE OSOBY ZGŁOSZONE DO UDZIAŁU W DANYM SZKOLENIU

**w przypadku kursu z zakresu “Treningu umiejętności społecznych” realizowanego w czerwcu i lipcu  br. termin rezygnacji upływa 7 czerwca br.

**w przypadku kursu z zakresu “ARTETEARPII W EDUKACJI” realizowanego w  lipcu  br. termin rezygnacji upływa 17 czerwca br.

**w przypadku kursu z zakresu “TERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY” realizowanego w  lipcu  br. termin rezygnacji upływa 17 czerwca br.

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt:

tel: 32 297 43 42;: 32 255 12 12
tel. 500-012-898
e-mail: idn@idn.edu.pl