Home »

 
 

KURSY DOSKONALĄCE

 
 

TERMINY SZKOLEŃ  w roku 2019:

  1. KURS KIEROWNIKA WYPOCZYNKU

KURS KIEROWNIKA WYCIECZEK SZKOLNYCH

Termin: 26.01.2019

2. ARTETERAPIA W EDUKACJI – kurs podstawowy

Termin:  1.12.2018, 19.01.2019, 26.01.2019 (szkolenie trzydniowe)
Miejsce szkolenia: siedziba IDN WIEDZA Katowice, ul. Wojewódzka 29/2
godz. rozpoczęcia zajęć: 8.00

3. ALTERNATYWNE FORMY KOMUNIKACJI W PRACY Z DZIECKIEM Z ZABURZENIAMI SPEKTRUM AUTYZMU

Termin: 19.01.2019
Miejsce szkolenia: siedziba IDN WIEDZA Katowice, ul. Wojewódzka 29/2
godz. rozpoczęcia zajęć: 8.00

4. Diagnoza i terapia ucznia z zaburzeniami CENTRALNEGO PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO

Termin: 2.03.2019

5. KURS PRZYGOTOWUJĄCY NAUCZYCIELI DO PROWADZENIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

termin: 2.03.2019, 9.03.2019, 23.03.2019 (szkolenie trzydniowe)

6. ROZWIJANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNO-EMOCJONALNYCH – NOWOŚĆ!!!

Termin: 9.03.2019

7. TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 

Termin: 16.03.2019 i 30.03.2019 (szkolenie dwudniowe)

8. DZIECI Z OBNIŻONĄ SPRAWNOŚCIĄ MANUALNĄ – zabawy wspomagające i usprawniające pracę ręki

Termin: 16.03.2019

9. SMYKI W KRAINIE MUZYKI!  Zabawy muzyczno ruchowe dla najmłodszych

Termin: 23.03.2019

10. CZTERY PORY ROKU W TANECZNEJ ODSŁONIE: skaczą nóżki, tańczy ciało i wirują dłonie!

Termin: 30.03.2019

11. ELEMENTY INTEGRACJI SENSORYCZNEJ – zabawy stymulujące zmysły dzieci w wieku przeszkolnym i wczesnoszkolnym

Termin: 6.04.2019

12. TRENING SŁUCHOWY DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM – NOWOŚĆ!!!

Termin: 6.04.2019

13. TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – techniki zaawansowane – NOWOŚĆ!!!

Termin: 27.04.2019

14. TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – MILÓWKA

Termin: 18-19.05.2019

15. DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W NAUCE CZYTANIA – przygotowanie, diagnoza, terapia

Termin: jesień 2019

16. Zaburzenia ze spektrum AUTYZMU- praktyczne warsztaty dla nauczycieli, terapeutów i rodziców

Termin: jesień 2019

17. Diagnoza i terapia ucznia z AFAZJĄ

Termin: jesień 2019

18. Kreatywne metody edukacji i terapii dzieci i młodzieży – praktyczne warsztaty dla nauczycieli i terapeutów uczniów z ZESPOŁEM ASPERGERA, ADHD, NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ , zagrożonych NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM

Termin: jesień 2019

 

Wymagane dokumenty:

  1.  Karta zgłoszenia
  2. Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki (e-mail wysłany z adresu firmowego placówki oświatowej/firmy) do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę*

*Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę placówka oświatowa/firma. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności.

Opłaty  prosimy dokonywać na numer konta:

ING Bank Śląski 88 1050 1360 1000 0022 7513 1262

W przypadku nieruchomienia kursu Instytut Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA”, ul. Wojewódzka 29/14, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu. 

Warunki rezygnacji osób indywidualnych:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi

 

WARUNKI REZYGNACJI w przypadku faktur z przedłużonym terminem płatności:

*W przypadku REZYGNACJI  z udziału w szkoleniu prosimy o informację zwrotną, najpóźniej do wtorku przed planowanym terminem szkolenia. Złożenie rezygnacji po wskazanym wyżej terminie lub nie stawienie się na szkolenie BĘDZIE SKUTKOWAŁO WYSTAWIENIEM FAKTURY NA WSZYSTKIE OSOBY ZGŁOSZONE DO UDZIAŁU W DANYM SZKOLENIU

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt:

tel: 32 297 43 42;: 32 255 12 12
tel. 500-012-898
e-mail: idn@idn.edu.pl