Home »

 
 

KRAM Z LITERKAMI – POLISENSORYCZNE WPROWADZENIE DZIECKA W ŚWIAT LITER

 
 

Prowadzący

Joanna Brząkalik – terapeuta pedagogiczny, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, terapeuta ręki, trener umiejętności społecznych

Adresaci

nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciele pracujący z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Cele kursu

 • poznanie zabaw i ćwiczeń przydatnych w  pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ukierunkowanych na wielozmysłową aktywność do wykorzystania w trakcie wprowadzania liter oraz prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 • poszerzenie kompetencji zawodowych o umiejętności pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych – trudności w rozpoznawaniu i nazywaniu liter

Korzyści

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

 • otrzymuje pisemne zaświadczenie o udziale w formie doskonalenia zawodowego oraz materiały szkoleniowe
 • posiada zbiór różnorodnych zabaw i ćwiczeń sprzyjających rozwojowi kompetencji językowych – nauce liter
 • wie, w jaki sposób można wykorzystać aktywność ruchową, muzyczną i plastyczną do wielozmysłowego poznawania liter
 • posiada wykaz przydatnej literatury i zestawu pomocy dydaktycznych

Program

Część I Co warto wiedzieć o nauce liter?

 • różnice między tokiem wprowadzania litery w przedszkolu a w szkole
 • praca korekcyjno-kompensacyjna – dziecko z problemami w opanowaniu znajomości liter

Przerwa – kawa, herbata, słodki poczęstunek

Część II Różnorodność działania w nabywaniu kompetencji językowej

 • ruch, muzyka, rysowanie – aktywności eliminujące element „nudy” w nauce
 • wykorzystanie omówionego tematu w praktyce – przykłady zabaw i ćwiczeń

Przerwa – obiad (zostanie podany Państwu na miejscu szkolenia)

Część IIIAngażowanie zmysłów w proces nauki i terapii

 • zabawy sensoryczne – słuch, wzrok, smak, węch i dotyk sprzymierzeńcami w zapamiętywaniu literek
 • prezentacja pomysłów na twórcze zabawy oraz pomocy do samodzielnego wykonania

Podsumowanie szkolenia – wręczenie zaświadczeń i upominków

Czas trwania: 1 dzień (8 godzin dydaktycznych)

Termin: 7.11.2020 (sobota)

Koszt: 159,00

UWAGA!

Prosimy o przyniesienie kredek woskowych, nożyczek, kleju, kolorowego bloku rysunkowego

KLIKNIJ, ABY WYSŁAĆ KARTĘ ZGŁOSZENIA

 Wymagane dokumenty:

 • Karta zgłoszenia oraz potwierdzenie opłaty w przypadku płatności indywidualnej
 • Karta zgłoszenia podpisana przez dyrektora szkoły/placówki*

*Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy rachunki z terminem płatności.

W przypadku nieuruchomienia kursu Instytut Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA”, ul. Wojewódzka 29/14, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu.

Warunki rezygnacji:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi

Harmonogram  kursu:

 • 08.30-10.45 – zajęcia dydaktyczne
 • 10.45-11.00 – przerwa na kawę, herbatę, słodki poczęstunek
 • 11.00-12.30 – zajęcia dydaktyczne
 • 12.30-13.00 – obiad (zostanie podany Państwu na miejscu szkolenia)
 • 13.00-14.30 – zajęcia dydaktyczne