Home »

 
 

Kompetencje terapeutyczne w pracy nauczyciela, pedagoga i psychologa

 
 


kurs doskonalący

           Praca w tak zwanych „zawodach pomocowych” wymaga wiedzy wieolobszarowej. Prócz przygotowania merytorycznego, ważną kwestią jest posiadanie umiejętności niezbędnych  do rozumienia i prawidłowego kształtowania relacji klient- terapeuta/opiekun. Dostrzegania istoty tej relacji oraz jej specyfiki. Widzenia przede wszystkim z perspektywy psychologicznej.
Ponadto, ważne jest towarzyszenie ludziom w ich problemach, zaś młodemu człowiekowi  w procesie “ciągłego stawania się ” oraz w przezwyciężeniu trudności jakie napotyka  w codziennym życiu. Pomocą może być wsparcie psychiczne jednostki, zwłaszcza w sytuacji trudnej i kryzysowej.

Szkolenie skierowane jest zatem do wszystkich, którzy chcę poszerzyć swój warsztat pracy, a także zdobyć nowe wiadomości i umiejętności niezbędne do pracy terapeutycznej i opiekuńczej.

Program kursu:

1. Trening interpersonalny 

2. Diagnoza kompetencji własnych

3. Warsztat kompetencji psychospołecznych

4. Trening umiejętności społecznych

5. Kompetencje terapeutyczne w pracy z klientem trudnym

Forma szkolenia: on-line
Czas trwania: 10 godzin
Termin: marzec/kwiecień 2021
koszt: 250,00 zł – cena promocyjna przy zapisie do 31 stycznia 2021

Cena poza promocją: 349,00 zł
wykładowca: mgr Tomasz Kuta
– psycholog, logopeda, pedagog, Stowarzyszenie Arteterapeutów Polskich „KAJROS”

KLIKNIJ, ABY WYSŁAĆ KARTĘ ZGŁOSZENIA

 Wymagane dokumenty:

  • Karta zgłoszenia oraz potwierdzenie opłaty w przypadku płatności indywidualnej
  • Karta zgłoszenia podpisana przez dyrektora szkoły/placówki*

*Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy rachunki z terminem płatności.

W przypadku nieuruchomienia kursu IDN „WIEDZA”, ul. Wojewódzka 29/2, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu.

Warunki rezygnacji:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi