Home »

 
 

KOMPETENCJE TERAPEUTYCZNE NAUCZYCIELA

 
 

Praca współczesnego pedagoga wymaga wiedzy wieoobszarowej. Prócz przygotowania merytorycznego, ważną kwestią jest posiadanie umiejętności niezbędnych do rozumienia i prawidłowego kształtowania relacji nauczyciel- uczeń. Dostrzegania istoty tej relacji oraz jej specyfiki. Widzenia przede wszystkim z perspektywy psychologicznej.
Ponadto, ważne jest towarzyszenie młodemu człowiekowi w procesie “ciągłego stawania się ” oraz w przezwyciężeniu trudności jakie napotyka w codziennym życiu. Pomocą może być wsparcie psychiczne jednostki, zwłaszcza w sytuacji trudnej i kryzysowej.

W trakcie szkolenia ” Kompetencje terapeutyczne nauczyciela”, uczestnicy dokonają diagnozy kompetencji własnych, poznają metody rozwoju w obszarze umiejętności terapeutycznych, a także poznają rolę nauczyciela w sytuacjach trudnych przez pryzmat pracy z uczniem z depresją oraz samookalaczejącym się.

Szkolenie skierowane jest zatem do wszystkich nauczycieli, którzy chcę poszerzyć swój warsztat pracy, a także zdobyć nowe wiadomości i umiejętności niezbędne do pracy we współczesnej szkole.

Prowadzący: mgr Tomasz Kuta– psycholog, logopeda, pedagog. Stowarzyszenie Arteterapeutów Polskich „KAJROS”

 

Czas trwania: 1 dzień (10 godzin dydaktycznych)

Termin: 7.11.2019 (czwartek 8.00-15.00)  – szkolenie odwołane!!!

Miejsce szkolenia: siedziba Instytutu Katowice, ul. Wojewódzka 29/2

Koszt: 179,00 zł

 

Wymagane dokumenty:

  • Karta zgłoszenia
  • Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę*
    *Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności.

KLIKNIJ, ABY PRZESŁAĆ ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE!

W przypadku nieruchomienia kursu Instytut Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA”,  ul. Wojewódzka 29/14, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Uwaga! Zaliczka jest zwracana tylko i wyłącznie w przypadku nieuruchomienia kursu

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu.

Warunki rezygnacji:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi

WARUNKI REZYGNACJI w przypadku faktur z przedłużonym terminem płatności:

*W przypadku REZYGNACJI  z udziału w szkoleniu prosimy o informację zwrotną, najpóźniej do 31 października . Złożenie rezygnacji po wskazanym wyżej terminie lub nie stawienie się na szkolenie BĘDZIE SKUTKOWAŁO WYSTAWIENIEM FAKTURY NA OSOBĘ ZGŁOSZONĄ DO UDZIAŁU W TYM SZKOLENIU.