Home »

 

Studia podyplomowe dla absolwentów kursów kwalifikacyjnych

 

Ofertę kierujemy do Absolwentów ,którzy ukończyli w naszej lub innej placówce kursy kwalifikacyjne.

Instytut Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA w Katowicach  zaprasza do udziału w   następujących specjalnościach, których planowany termin rozpoczęcia to 14 MARZEC 2018* r.:

 

1. Oligofrenopedagogika

2. Surdopedagogika

3. Tyflopedagogika

4. Wychowanie do życia w rodzinie

5. Bibliotekoznawstwo

6. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

7. Terapia pedagogiczna

Studia skierowane są do osób, które ukończyły kurs kwalifikacyjny (w naszej lub innej placówce prowadzącej kursy kwalifikacyjne) z zakresu w/w specjalności i chciałyby w przyszłości legitymować się świadectwem ukończenia dwusemestralnych studiów podyplomowych. 

Zakres zdobytej wiedzy na wcześniej ukończonym kursie kwalifikacyjnym zostanie uwzględniony i zaliczony do programu studiów.

Absolwent otrzyma świadectwo ukończenia dwusemestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych (zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie Wyższym z dnia 27.07.2005 r. Dz.U. z 2012 r. poz. 572, poz.742). Tym samym zdobędzie kwalifikacje do pracy w szkole na wszystkich etapach edukacyjnych.

Studia trwają jeden semestr.

*pod warunkiem zebrania się odpowiedniej liczby osób

Aby zapisać się na studia, należy złożyć następujący komplet dokumentów:

  • kwestionariusz GSW
  • 2 poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie ukończenia studiów wyższych- kserokopie dyplomów mogą zostać podbite za zgodność z oryginałem przez dyrektora Państwa szkoły. W przeciwnym wypadku, prosimy o dostarczenie oryginału dyplomu do wglądu.
  • Kserokopia dowodu osobistego.
  • 2 egzemplarze uzupełnionego oraz podpisanego oświadczenia pedagogicznego (oświadczenie informuje, że studia nie nadają kwalifikacji pedagogicznych. Zgodnie z tym zapisem, studia nadają pełne kwalifikacje, jeżeli osoba zapisująca się na studia posiada przygotowanie pedagogiczne).
  • Kserokopia dowodu wpłaty opłaty gwarancyjnej w wysokości 200 złotych- W tytule opłaty prosimy wpisać imię i nazwisko kandydata oraz nazwę kierunku studiów podyplomowych
  • Kserokopię świadectwa kursu kwalifikacyjnego

    Uwaga!

    Powyższy komplet dokumentów należy dostarczyć osobiście lub nadać listem poleconym do naszej placówki w ciągu 14 dni od dnia wysłania zgłoszenia na studia. Osoby, które nie dostarczą w/w dokumentów w terminie, nie zostaną przyjęte na studia.

Koszt studiów:

L.p. Kierunek studiów podyplomowych CENA OBOWIĄZUJĄCA DLA POZOSTAŁYCH OSÓB ZAPISANYCH W TERMINIE DO DATY SPOTKANIA ORGANIZACYJNEGO  CENA OBOWIĄZUJĄCA PRZY ZAPISIE PO SPOTKANIU ORGANIZACYJNYM
1 BIBLIOTEKOZNAWSTWO 1250 1550
2 DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA 1250 1550
3 OLIGOFRENOPEDAGOGIKA 1250 1550
4 PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z POMOCĄ PSYCHOLOGICZNĄ 1250 1550
5 SURDOPEDAGOGIKA 1250 1550
6 TYFLOPEDAGOGIKA 1250 1550
7 WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE 1250 1550

Zniżki*:

3% – dla uczestników szkoleń rad pedagogicznych oraz kursów doskonalących (bez względu na odbytą ilość).

5% – Absolwenci jednej specjalności.

10% – Absolwenci dwóch specjalności.

10% – Zniżka małżeńska**, – jeżeli małżonkowie studiują w tym samym czasie, zniżka przysługuje jednemu z nich studiującemu na droższej specjalności.

15% – absolwenci trzech specjalności i więcej.

* Zniżki łączą się. Jednocześnie zniżki nie mogą przekroczyć 25%, jeżeli po zsumowaniu tak by się stało zniżkę ustala indywidualnie Dyrektor IDN WIEDZA. ** Zniżki absolwenckie jednego z małżonków przechodzą na drugiego.

Uwaga! Opłata gwarancyjna 200,00 zł nie jest zwracana w przypadku, gdy kierunek zostanie uruchomiony, a słuchacz zrezygnuje ze studiów.

Opłata gwarancyjna 200,00 zł jest opłata wliczoną w całkowity koszt studiów.

Pozostała kwota jest płatna w 3 lub 4 ratach.

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt:

32 297- 43- 42,
500 012 950 (od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00)

509 817 117 (od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00)
e-mail: idn@idn.edu.pl

Nr konta bankowego

88 1050 1360 1000 0022 7513 1262
ING Bank Śląski

Studia podyplomowe prowadzone są we współpracy i pod nadzorem Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium.