Home »

 
 

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA

 
 

This image has an empty alt attribute; its file name is hands-2847510_960_720.jpg

Plany i programy studiów podyplomowych tej specjalności zostały opracowane i ułożone zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami:

 • Program studiów jest zgodny z nowym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).
 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575)
 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (DZ. U. z 2017 r. poz. 1743)
 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (DZ. U. z 2017 r. poz. 703)
 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591)

Cel studiów:

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności terapeutyczne z zakresu zaburzeń i deficytów rozwojowych, diagnozowania i likwidowania przyczyn niepowodzeń szkolnych, tworzenia właściwych warunków pracy dla poszczególnych uczniów. Studia przygotowują do prowadzenia procesu dydaktyczno-terapeutycznego w klasach/grupach integracyjnych wykorzystując przy tym zróżnicowane metody i techniki pracy oraz zacieśniania współpracy z innymi specjalistami pracującymi z dzieckiem, oraz z jego rodziną.

Studia skierowane są do wszystkich osób, które chcą pracować w charakterze nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne uczniów z różnymi niepełnosprawnościami.

Czas trwania:

3 semestry 

Termin rozpoczęcia:

Spotkanie organizacyjne 31.03.2022 r. (czwartek)

Koszt studiów:

Opłata za naukę na studiach podyplomowych do daty spotkania organizacyjnego wynosi 2800,00 zł Czesne jest płatne w bardzo dogodnych ratach. Opłata gwarancyjna 200,00 zł jest wliczona w całkowity koszt studiów..

Zniżki*:

3% – dla uczestników szkoleń rad pedagogicznych oraz kursów doskonalących (bez względu na odbytą ilość).

5% – Absolwenci jednej specjalności.

10% – Absolwenci dwóch specjalności.

10% – Zniżka małżeńska**, – jeżeli małżonkowie studiują w tym samym czasie, zniżka przysługuje jednemu z nich studiującemu na droższej specjalności.

15% – absolwenci trzech specjalności i więcej.

* Zniżki łączą się. Jednocześnie zniżki nie mogą przekroczyć 25%, jeżeli po zsumowaniu tak by się stało zniżkę ustala indywidualnie Dyrektor IDN WIEDZA. ** Zniżki absolwenckie jednego z małżonków przechodzą na drugiego.

Organizator nie pobiera opłat za:

 • wydanie dokumentów na życzenie słuchaczy (standardowe zaświadczenie, rachunki)
 • przystąpienie do egzaminu końcowego

Warunki przyjęcia na studia:

 • Ukończenie studiów wyższych licencjackich lub magisterskich.
 • Dokonanie opłaty gwarancyjnej 200 zł- na poczet czesnego.
 • Aby móc podjąć naukę na studiach podyplomowych, nie trzeba być nauczycielem zatrudnionym w placówce oświatowej.

Uwaga! Opłata gwarancyjna nie jest zwracana jeśli kandydat nie podejmie nauki, a kierunek został uruchomiony.
W przeciwnym razie opłata zostanie zwrócona.

Jakie dokumenty należy złożyć?

 • Zgłoszenie on-line
 • kwestionariusz GSW
 • 2 poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie ukończenia studiów wyższych- kserokopie dyplomów mogą zostać podbite za zgodność z oryginałem przez dyrektora Państwa szkoły. W przeciwnym wypadku, prosimy o dostarczenie oryginału dyplomu do wglądu.
 • 2 egzemplarze uzupełnionego oraz podpisanego oświadczenia pedagogicznego(oświadczenie informuje, że studia nie nadają kwalifikacji pedagogicznych. Zgodnie z tym zapisem, studia nadają pełne kwalifikacje, jeżeli osoba zapisująca się na studia posiada przygotowanie pedagogiczne).
 • Kserokopia dowodu wpłaty opłaty gwarancyjnej w wysokości 200 złotych- nr konta bankowego: 88 1050 1360 1000 0022 7513 1262 ING Bank Śląski- W tytule opłaty prosimy wpisać imię i nazwisko kandydata oraz nazwę kierunku studiów podyplomowych

Uwaga!

Powyższy komplet dokumentów należy dostarczyć na spotkanie organizacyjne. Osoby, które nie będą mogły być obecne na spotkaniu organizacyjnym lub zapiszą się po jego dacie (tj. 31.03.2022) proszone są o dostarczenie dokumentów  lub nadanie ich listem poleconym do naszej placówki w ciągu 14 dni od dnia spotkania organizacyjnego lub od dnia wysłania zgłoszenia on-line na studia. Osoby, które nie dostarczą w/w dokumentów w terminie, nie zostaną przyjęte na studia.

Studia prowadzi:

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium ul. Leopolda Okulickiego 3a, 62-200 Gniezno

w porozumieniu z:

IDN WIEDZA Instytutem Doskonalenia Zawodowego ul.Wojewódzka 29/ 2, 40-026 Katowice

Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu:

 • Przygotowania psychologiczno -pedagogicznego do pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Dydaktyki specjalnej
 • Diagnostyki w pedagogice specjalnej
 • Teorie edukacji integracyjnej i włączającej
 • Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych i opracowywanie indywidualnych programów edukacyjnych
 • Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych
 • Programy wychowawcze w edukacji integracyjnej i włączającej
 • Praktyki

Studia kończą się egzaminem końcowym ustnym.

Miejsce prowadzenia zajęć:

Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej nr 62 w Katowicach, przy ul. Ordona 3d oraz w nowowyremontowanej siedzibie Instytutu przy ul. Wojewódzkiej w Katowicach, z częstotliwością jednego/dwóch zjazdów w miesiącu w soboty od godz. 8.30 do 18.30 i niedziele od godz.8.30 do godz. 15.30.

This image has an empty alt attribute; its file name is zgłoszenie.png

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt:

32 255 12 12,
500 012 950 (od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00)

e-mailowy: idn@idn.edu.pl

This image has an empty alt attribute; its file name is facebook-logo-39A76724E4-seeklogo.com_-1.png