Home » Oferta »

 

Kierownik Wycieczek

 

Kurs kierownika wycieczek szkolnych

Do kogo skierowany jest kurs:

Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być dowolna osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły , która spełnia kryteria zawarte w par. 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

“Dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki (…)”.

Cel:

Kurs przygotowuje do sprawowania kierownictwa nad:

  1. wycieczkami przedmiotowymi,
  2. wycieczkami krajoznawczo-turystycznymi (biwaki, konkursy, turnieje),
  3. imprezami turystyki kwalifikowanej i obozami wędrownymi,
  4. imprezami wyjazdowymi (zielone szkoły, szkoły ekologiczne),
  5. wycieczkami zagranicznymi.

Koszt:

85,00 zł

Terminy:

kurs on- line 09.06.2022 (czwartek) r w godzinach 16.30-19.30

Miejsc szkolenia: kurs on-line

Plan kursu :

  1. sposoby opracowywania programu, harmonogramu i regulaminu wycieczek i imprez;
  2. zasady bezpieczeństwa;
  3. sposoby organizowania transportu i zaopatrywania w wyżywienie i noclegi;
  4. sposoby dokonywania podziału zadań wśród uczestników;
  5. dokonanie podsumowania, oceny i rozliczeniem finansowym wycieczki po jej zakończeniu.

Cena: 85,00 zł

wykrzyknik
1.Karta zgłoszenia
2. Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę**
**Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności.

Opłaty prosimy dokonywać na numer konta:

ING Bank Śląski 88 1050 1360 1000 0022 7513 1262

W przypadku nieruchomienia kursu Instytut Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA”, ul. Wojewódzka 29/14, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu. Warunki rezygnacji:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt:

tel/fax: 32 297 43 42
tel: 500 012 950
e-mail: idn@idn.edu.pl

Data aktualizacji: 4.12.2018r.