Home » Oferta »

 

Kierownik wypoczynku dzieci i młodzieży

 

Kurs kierownika wypoczynku

Do kogo skierowany jest kurs:

Kurs skierowany jest do nauczycieli oraz osób spełniających wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.03.2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.

Cel:

Kurs przygotowuje do pełnienia funkcji kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży. Po zakończeniu zajęć, uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu.
Dokument ten jest niezbędny w przypadku ubiegania się o pracę w charakterze kierownika placówek wypoczynku dzieci i młodzieży.

Koszt: 120,00 zł

Terminy: kurs on-line 09.06.2022 (czwartek) w godzinach 16.30-20.30

Miejsce szkolenia: kurs on-line

Plan kursu:

  1. Planowanie pracy wychowawczej w placówce wypoczynku
  2. Organizacja pracy w placówce wypoczynku
  3. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników
  4. ABC ratownictwa przedmedycznego z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator)
  5.  Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą pedagogiczną oraz z personelem administracyjno-obsługowym, elementy zarządzania kryzysowego
  6. Prowadzenie dokumentacji wypoczynku − obowiązujące przepisy

Wymagane dokumenty:

1.  Karta zgłoszenia
2. Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę*

*Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności.

wykrzyknik

Opłaty prosimy dokonywać na numer konta:

ING Bank Śląski 88 1050 1360 1000 0022 7513 1262

W przypadku nieruchomienia kursu Instytut Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA”, ul. Wojewódzka 29/14, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu. Warunki rezygnacji:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt:

tel: 32 297 43 42; ; 500-012-950
e-mail: idn@idn.edu.pl

Data aktualizacji: 4.12.2018r.